Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.12.2018 o 17:00 Obecný úrad Kuchyňa

Návrh programu Neverejný dokument
 1. 1. Otvorenie zasadania
 2. 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. 3. Sľub poslanca
 4. 4. Kontrola uznesení
 5. 5. Informácia hlavného kontrolóra
 6. 6. Informácia o výsledku kontroly NKÚ
 7. 7. Správa HK o kontrolnej činnosti za II. polrok 2018
 8. 8. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kuchyňa č. 1/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kuchyňa
 9. 9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Kuchyňa
 10. 10. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kuchyňa č. 3/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Kuchyňa
 11. 11. Plán kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2019
 12. 12. Zmena rozpočtu č.3
 13. 13. Odborné stanovisko HK k rozpočtu na rok 2019
 14. 14. Rozpočet na rok 2019 viacročný rozpočet na roky 2019 – 2021
 15. 15. Voľba členov KOZ z neposlancov
 16. 16. Plán činností KOZ na rok 2019
 17. 17. KOZ
 18. 18. Rôzne
 19. 19. Diskusia
 20. 20. Záver