Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 26.11.2018 o 18:00 zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín

Schválený program
 1. 1. Úvodné náležitosti a) Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do miestneho zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného miestneho zastupiteľstva d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Devín, prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva f) Vystúpenie novozvoleného starostu
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 2. 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 3. 3. Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 4. 4. Poverenie zastupovania starostu mestskej časti Bratislava-Devín
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 5. 5. Návrh na zriadenie komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín a určenie náplne ich práce
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 6. 6. Návrh na voľbu predsedov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 7. 7. Určenie platu starostu mestskej časti Bratislava-Devín
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 8. 8. Návrh rámcového plánu riadnych zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín na rok 2018 a 2019
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 9. 9. Rôzne
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 10. 10. Interpelácie
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 11. 11. Záver
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka

Zvukový záznam