Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 06.12.2018 o 13:00 Slávnostná sieň Dôstonického pavilónu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie * Megnyitó
 2. -. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice * A jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők kijelölése
 3. -. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta a odovzdanie osvedčení o zvolení primátorovi a poslancom zvoleného zastupiteľstva * Az önkormányzati választások eredményének ismertetése valamint a képviselők és a polgármester megválasztását igazoló tanusítványok átadása
 4. -. Zloženie sľubu zvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia zvoleným primátorom * A megválasztott polgármester eskütétele, a városi jelképek átvétele, az alakuló ülés folytatása a megválasztott polgármester vezetésével
 5. -. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva * A városi képviselőtestület képviselőinek eskütétele
 6. -. Vystúpenie zvoleného primátora mesta * A megválasztott polgármester beszéde
 7. 1. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie * A hitelesítő, előkészítő és választási bizottság tagjainak megválasztása
 8. 2. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva * A városi képviselő-testület üléseinek összehívására és vezetésére jogosult városi képviselő megbízása
 9. 3. Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov * Javaslat a városi tanács létrehozására és tagjainak megválasztására
 10. 4. Návrh na zriadenie odborných komisií a voľba ich predsedov * Javaslat a szakbizottságok létrehozására és az elnökök megválasztására
  Materiály   Prevziať všetky
 11. 5. Schválenie poslancov na vykonávanie občianskach sobášnych obradov * A házasságkötésekre kijelölt városi képviselők megválasztása
  Materiály   Prevziať všetky
 12. 6. Odsúhlasenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky odstupujúceho primátora * A leköszönő polgármester kimerítetlen szabadsága kifizetésének jóváhagyása
 13. 7. Záver * Befejezés
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie * Megnyitó
 2. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice * A jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők kijelölése
 3. 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta a odovzdanie osvedčení o zvolení primátorovi a poslancom zvoleného zastupiteľstva * Az önkormányzati választások eredményének ismertetése valamint a képviselők és a polgármester megválasztását igazoló tanusítványok átadása
 4. 4. Zloženie sľubu zvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia zvoleným primátorom * A megválasztott polgármester eskütétele, a városi jelképek átvétele, az alakuló ülés folytatása a megválasztott polgármester vezetésével
 5. 5. Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva * A városi képviselőtestület képviselőinek eskütétele
 6. 6. Vystúpenie zvoleného primátora mesta * A megválasztott polgármester beszéde
 7. 7. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie * A hitelesítő, előkészítő és választási bizottság tagjainak megválasztása
 8. 8. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva * A városi képviselő-testület üléseinek összehívására és vezetésére jogosult városi képviselő megbízása
 9. 9. Návrh na zriadenie mestskej rady a voľba jej členov * Javaslat a városi tanács létrehozására és tagjainak megválasztására
 10. 10. Návrh na zriadenie odborných komisií a voľba ich predsedov * Javaslat a szakbizottságok létrehozására és az elnökök megválasztására
  Materiály   Prevziať všetky
 11. 11. Schválenie poslancov na vykonávanie občianskach sobášnych obradov * A házasságkötésekre kijelölt városi képviselők megválasztása
  Materiály   Prevziať všetky
 12. 12. Odsúhlasenie preplatenia nevyčerpanej dovolenky odstupujúceho primátora * A leköszönő polgármester kimerítetlen szabadsága kifizetésének jóváhagyása
 13. 13. Záver * Befejezés