Benice (2014-2018)

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 05.12.2018 o 18:00 Zasadačka obecného úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 3. 3. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 4. 4. Návrh na Doplnok č. 7 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 5. 5. Návrh na VZN č. 01/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 6. 6. Návrh rozpočtu na rok 2019 – 2021; Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík; Emília Remšíková - ekonóm - účtovník; Janka Jesenská Hlavný kontrolór obce
 7. 7. Právne nároky hlavného kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 8. 8. Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenia č. 04/2018
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík; Emília Remšíková - ekonóm - účtovník
 9. 9. Kamerový systém
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 10. 10. Žiadosť na príspevok na opravu organa
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 11. 11. Rôzne:
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 12. 12. Interpelácie
 13. 13. Návrh na doplnenie uznesení
 14. 14. Záver
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
  Materiály   Prevziať všetky
 3. 3. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
  Materiály   Prevziať všetky
 4. 4. Návrh na Doplnok č. 7 k VZN č. 01/2013 na dotáciu na mzdy a prevádzku školských zariadení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
  Materiály   Prevziať všetky
 5. 5. Návrh na VZN č. 01/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
  Materiály   Prevziať všetky
 6. 6. Návrh rozpočtu na rok 2019 – 2021; Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík; Emília Remšíková - ekonóm - účtovník; Janka Jesenská Hlavný kontrolór obce
  Materiály   Prevziať všetky
 7. 7. Právne nároky hlavného kontrolóra obce, poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
  Materiály   Prevziať všetky
 8. 8. Plnenie rozpočtu a rozpočtové opatrenia č. 04/2018
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík; Emília Remšíková - ekonóm - účtovník
  Materiály   Prevziať všetky
 9. 9. Kamerový systém
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
  Materiály   Prevziať všetky
 10. 10. Žiadosť na príspevok na opravu organa
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
  Materiály   Prevziať všetky
 11. 11. Rôzne:
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
  Materiály   Prevziať všetky
 12. 12. Interpelácie
 13. 13. Návrh na doplnenie uznesení
 14. 14. Záver