Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 04.12.2018 o 09:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 0. Otvorenie
 2. 1. Správa predsedníčky Miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 3. 2. Zloženie sľubu novozvolenej starostky a novozvolených poslancov
 4. 3. Určenie počtu členov miestnej rady a ich voľba
 5. 4. Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva
 6. 5. Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva
 7. 6. Voľba predsedov a voľba členov komisií miestneho zastupiteľstva
 8. 7. Určenie platu novozvolenej starostke
 9. 8. Návrh na splnomocnenie starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2018
 10. 9. Určenie poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady a určenie obradníkov slávnostného uvítania detí do života
 11. 10. Návrh na poskytnutie náhrady platu odchádzajúcemu starostovi za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018
 12. 11. Rôzne (informácia o vytvorení poslaneckých klubov)
  Materiály   Prevziať všetky

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Zvukový záznam

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 1: 04.12.2018 10:05
1. Otvorenie

skušobne

Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Ľubomír Boháč
Za: 24 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 2: 04.12.2018 10:07
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Ľubomír Boháč
Za: 24 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 04.12.2018 10:08
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 25
Neprítomní: 0
Za: 25 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 04.12.2018 10:09
Schválenie programu zasadnutia

volebná komisia

Prítomní: 25
Neprítomní: 0
Za: 25 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 04.12.2018 10:10
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 25
Neprítomní: 0
Za: 24 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Halka Ležovičová
Hlasovanie č. 6: 04.12.2018 10:12
2. Správa predsedníčky Miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

Prítomní: 25
Neprítomní: 0
Za: 24 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Halka Ležovičová
Hlasovanie č. 7: 04.12.2018 10:14
4. Zloženie sľubu novozvolených poslancov
Prítomní: 25
Neprítomní: 0
Za: 25 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 8: 04.12.2018 10:18
5. Určenie počtu členov miestnej rady a ich voľba

volba 7. člennej MR

Prítomní: 25
Neprítomní: 0
Za: 25 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 04.12.2018 10:20
5. Určenie počtu členov miestnej rady a ich voľba
Prítomní: 25
Neprítomní: 0
Za: 25 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 10: 04.12.2018 10:21
5. Určenie počtu členov miestnej rady a ich voľba

volí MR.

Prítomní: 25
Neprítomní: 0
Za: 25 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 11: 04.12.2018 10:23
6. Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva

poveruje O.Dostála

Prítomní: 25
Neprítomní: 0
Za: 25 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 04.12.2018 10:25
7. Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva
Prítomní: 25
Neprítomní: 0
Za: 25 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 13: 04.12.2018 10:29
8. Voľba predsedov a voľba členov komisií
Prítomní: 25
Neprítomní: 0
Za: 25 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 14: 04.12.2018 10:31
8. Voľba predsedov a voľba členov komisií
Prítomní: 25
Neprítomní: 0
Za: 25 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 15: 04.12.2018 10:42
8. Voľba predsedov a voľba členov komisií
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský
Za: 22 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 16: 04.12.2018 11:08
9. Určenie platu novozvolenej starostke
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová , Peter Osuský
Za: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Milan Remiš , Petr Skalník , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Jana Španková
Nehlasovali: 1 Viera Satinská
Hlasovanie č. 17: 04.12.2018 11:11
10. Návrh na splnomocnenie starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2018
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová , Peter Osuský
Za: 21 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 18: 04.12.2018 11:16
11. Určenie poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady a určenie obradníkov slávnostného uvítania detí do života
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová , Peter Osuský
Za: 21 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 19: 04.12.2018 11:19
12. Návrh na poskytnutie náhrady platu odchádzajúcemu starostovi za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová , Peter Osuský
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Tomáš Ziegler