Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 17.12.2018 o 17:30 zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín

Schválený program
 1. 1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka MČ Bratislava-Devín
 2. 2. Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Devín k 30.09.2018.
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka MČ Bratislava-Devín
 3. 3. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2019 a strategických rozpočtov na roky 2020, 2021.
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka MČ Bratislava-Devín
 4. 4. Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2017 medzi veriteľov Mestskej časti Bratislava - Devín
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka MČ Bratislava-Devín
 5. 5. Výročná správa mestskej časti Bratislava-Devín za rok 2017.
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka MČ Bratislava-Devín
 6. 6. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka MČ Bratislava-Devín
 7. 7. Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 224 pre MUDr. Eleonoru Bellovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka MČ Bratislava-Devín
 8. 8. Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 1558 pre Ing. Ľubomíra Guláša, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka MČ Bratislava-Devín
 9. 9. Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 237/1 a 238 pre Evu Jablonkovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka MČ Bratislava-Devín
 10. 10. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka MČ Bratislava-Devín
 11. 11. Návrh členov komisie stavebnej a dopravnej
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka MČ Bratislava-Devín
 12. 12. Návrh členov komisie legislatívno - právnej a podnikateľských činností
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka MČ Bratislava-Devín
 13. 113. Rôzne
 14. 14. Interpelácie
 15. 15. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Zvukový záznam

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka MČ Bratislava-Devín
 2. 2. Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava – Devín k 30.09.2018.
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka MČ Bratislava-Devín
 3. 3. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2019 a strategických rozpočtov na roky 2020, 2021.
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka MČ Bratislava-Devín
 4. 4. Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2017 medzi veriteľov Mestskej časti Bratislava - Devín
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka MČ Bratislava-Devín
 5. 5. Výročná správa mestskej časti Bratislava-Devín za rok 2017.
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka MČ Bratislava-Devín
 6. 6. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka MČ Bratislava-Devín
 7. 7. Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 224 pre MUDr. Eleonoru Bellovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka MČ Bratislava-Devín
 8. 8. Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 1558 pre Ing. Ľubomíra Guláša, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka MČ Bratislava-Devín
 9. 9. Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady parc. č. 237/1 a 238 pre Evu Jablonkovú, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka MČ Bratislava-Devín
 10. 10. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka MČ Bratislava-Devín
 11. 11. Rôzne
 12. 12. Interpelácie
 13. 13. Záver