Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.12.2018 o 17:00 Obecný úrad

Schválený program
 1. 1. Otvorenie zasadania
 2. 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. 3. Sľub poslanca
 4. 4. Kontrola uznesení
 5. 5. Informácia hlavného kontrolóra
 6. 6. Informácia o výsledku kontroly NKÚ
 7. 7. Správa HK o kontrolnej činnosti za II. polrok 2018
 8. 8. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kuchyňa č. 1/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kuchyňa
 9. 9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Kuchyňa
 10. 10. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kuchyňa č. 3/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Kuchyňa
 11. 11. Plán kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2019
 12. 12. Zmena rozpočtu č.3
 13. 13. Odborné stanovisko HK k rozpočtu na rok 2019
 14. 14. Rozpočet na rok 2019 viacročný rozpočet na roky 2019 – 2021
 15. 15. Voľba členov KOZ z neposlancov
 16. 16. Plán činností KOZ na rok 2019
 17. 17. KOZ
 18. 18. Rôzne
 19. 19. Diskusia
 20. 20. Záver
Návrh programu
 1. 1. Otvorenie zasadania
 2. 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. 3. Sľub poslanca
 4. 4. Kontrola uznesení
 5. 5. Informácia hlavného kontrolóra
 6. 6. Informácia o výsledku kontroly NKÚ
 7. 7. Správa HK o kontrolnej činnosti za II. polrok 2018
 8. 8. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kuchyňa č. 1/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kuchyňa
 9. 9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Kuchyňa
 10. 10. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kuchyňa č. 3/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Kuchyňa
 11. 11. Plán kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2019
 12. 12. Zmena rozpočtu č.3
 13. 13. Odborné stanovisko HK k rozpočtu na rok 2019
 14. 14. Rozpočet na rok 2019 viacročný rozpočet na roky 2019 – 2021
 15. 15. Voľba členov KOZ z neposlancov
 16. 16. Plán činností KOZ na rok 2019
 17. 17. KOZ
 18. 18. Rôzne
 19. 19. Diskusia
 20. 20. Záver