Mestská rada – Zasadnutie 20.12.2018 o 13:00 Malá zasadačka

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie * Megnyitó
 2. 2. Návrh na vymenovanie členov jednotlivých komisií * Javaslat az egyes bizottságok tagjainak kinevezésére
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 3. 3. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno * Javaslat a Komárom Város fenntartói körébe tartozó iskolák és iskolai intézmények iskolatanács tagjainak visszahívására és delegálására
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 4. 4. Predkladanie informatívnych správ o vykonaných zmenách v rozpočte mesta v prípade účelovo určených prostriedkov * Tájékoztatás a célirányos pénzügyi forrásokban történt változtatásokban a város költségvetésében
  Predkladateľ: Mgr. Fekete Tomáš
 5. 5. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach * Kérvények és javaslatok pénzügyekben
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 6. 5a. Rekonštrukcia budovy MŠ ul. Františkánov – rozšírenie kapacít škôlky * Ferences barátok utcai óvoda felújítása – óvoda létszámbővítése
 7. 5b. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2018 * Javaslat Komárom város 2018-as évi programozott költségvetésének módosítására
 8. 5c. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2018 – aktualizácia projektových dokumentácií školských budov * Javaslat Komárom város 2018-as programozott költségvetésének módosítására – az iskolaépületek projektdokumentációjának aktualizálása
 9. 5d. Návrh uznesenia na spolufinancovanie projektu „Wifi pre teba“, dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci mesta * Határozati javaslat „Wifi neked“ projekt társfinanszírozására
 10. 5e. Návrh na uznesenie k zmene Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 * Határozati javaslat Komárom Város 2018 költségvetésének módosítására
 11. 5f. Návrh na uznesenie na spolufinancovanie projektu „dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb – obstaranie motorového vozidla s izotermickou úpravou * Határozati javaslat projekt társfinanszírozására „szociális szolgáltatások fejlesztésének támogatása – höszigetelt személygépkocsi beszerzése“
 12. 5g. Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2018 Zvýšenie bežných výdavkov Programu 9.1- bytové hospodárstvo
 13. 6. Návrh o finančné zabezpečenie organizovania 28. Komárňanských dní * Javaslat a 28. Komáromi Napok költségeinek pénzügyi bebiztosításáról
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 14. 7. Žiadosti a návrhy v bytových veciach * Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 15. 7a. TE-2081/2018 Gabrielová Zdenka
 16. 7b. TE-2085/2018 Ferenczi Jozef
 17. 7c. Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok – nájomné za mestské byty
 18. 8. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach * Kérvények és javaslatok szociális ügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 19. 8a. TE-2072*/2018Návrh na uznesenie k žiadosti o poskytnutie finančného príspevku OAZIS
 20. 8b. TE-2095/2018 Návrh na uznesenie k žiadosti o poskytnutie mimoriadneho finančného príspevku Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Komárno
 21. 9. Návrh na prijatie “autokredit“ úveru * Javaslat „autokredit“ hitel felvételére
  Predkladateľ: Mgr. Fekete Tomáš
 22. 10. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach * Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: Ing. Prodovszká Katarína
 23. 10a. TE-1887/2018 Matus Peter osobitný zreteľ
 24. 10b. TE-2031/2018 Kopša Ladislav osobitný zreteľ
 25. 10c. TE-1791/2018 Návrh na vysporiadanie častí pozemkov A. Kelemen
 26. 10d. TE-1988/2018 Správa komisie OVS Klapka
 27. 11. Informatívna správa vo veci realizácie projektu týkajúceho sa kamerového systému mesta Komárno * Beszámoló a városi kamera rendszerrel kapcsolódó projekt megvalósításáról
  Predkladateľ: Tóth Alexander
 28. 12. Záver * Befejezés
 29. 13. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové, zo dňa 07.11.2018 * A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Batta György