Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 20.12.2018 o 14:00 Veľká zasadačka

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
 2. 2. Vstupné oboznámenie z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany osobných údajov – Tájékoztatás munkahelyi biztonsággal, egészségvédelemmel és személyi adatvédelemmel kapcsolatban.
 3. 3. Správa o plnení uznesení *Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Predkladateľ: Mgr. Fekete Tomáš
 4. 4. Návrh na zvolenie prísediaceho pre Okresný súd Komárno * Javaslat a Komáromi Járásbíróság ülnökének megválasztására
  Materiály   Prevziať všetky
 5. 5. Interpelácie a otázky* Interpellációk és kérdések
 6. 6. Návrh na vymenovanie členov jednotlivých komisií * Javaslat az egyes bizottságok tagjainak kinevezésére
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 7. 7. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno * Javaslat a Komárom Város fenntartói körébe tartozó iskolák és iskolai intézmények iskolatanács tagjainak visszahívására és delegálására
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
  Materiály   Prevziať všetky
 8. 8. Predkladanie informatívnych správ o vykonaných zmenách v rozpočte mesta v prípade účelovo určených prostriedkov * Tájékoztatás a célirányos pénzügyi forrásokban történt változtatásokban a város költségvetésében
  Predkladateľ: Mgr. Fekete Tomáš
 9. 9. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach * Kérvények és javaslatok pénzügyekben
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 10. 9a. Rekonštrukcia budovy MŠ ul. Františkánov – rozšírenie kapacít škôlky * Ferences barátok utcai óvoda felújítása – óvoda létszámbővítése
 11. 9b. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2018 * Javaslat Komárom város 2018-as évi programozott költségvetésének módosítására
 12. 9c. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2018 – aktualizácia projektových dokumentácií školských budov * Javaslat Komárom város 2018-as programozott költségvetésének módosítására – az iskolaépületek projektdokumentációjának aktualizálása
 13. 9d. Návrh uznesenia na spolufinancovanie projektu „Wifi pre teba“, dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci mesta
  Materiály   Prevziať všetky
 14. 9e. Návrh na uznesenie k zmene Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 * Határozati javaslat Komárom Város 2018 költségvetésének módosítására
 15. 9f. Návrh na uznesenie na spolufinancovanie projektu „dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb – obstaranie motorového vozidla s izotermickou úpravou * Határozati javaslat projekt társfinanszírozására„szociális szolgáltatások fejlesztésének támogatása – höszigetelt személygépkocsi beszerzése“
 16. 9g. Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2018 Zvýšenie bežných výdavkov Programu 9.1- bytové hospodárstvo
 17. 10. Návrh o finančné zabezpečenie organizovania 28. Komárňanských dní * Javaslat a 28. Komáromi Napok költségeinek pénzügyi bebiztosításáról
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
  Materiály   Prevziať všetky
 18. 11. Žiadosti a návrhy v bytových veciach * Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 19. 11a. TE-2081/2018 Gabrielová Zdenka
 20. 11b. TE-2085/2018 Ferenczi Jozef
  Materiály   Prevziať všetky
 21. 11c. TE-2076/2018 Návrh na vyrad. nevymožit. pohľ.
 22. 12. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach * Kérvények és javaslatok szociális ügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 23. 12a. Návrh na uznesenie k žiadosti o poskytnutie finančného príspevku OAZIS Zariadenie sociálnych služieb
 24. 12b. Návrh na uznesenie k žiadosti o poskytnutie mimoriadneho finančného príspevku Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Komárno
 25. 13. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie * Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 26. 14. Návrh na prijatie “autokredit“ úveru * Javaslat „autokredit“ hitel felvételére
  Predkladateľ: Mgr. Fekete Tomáš
 27. 15. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach * Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: Ing. Prodovszká Katarína
 28. 15a. TE-1887/2018 Matus Peter osobitný zreteľ
 29. 15b. TE-2031/2018 Kopša Ladislav osobitný zreteľ
 30. 15c. TE-1791/2018Návrh na vysporiadanie častí pozemkov A. Kelemen
 31. 15d. TE-1988/2018 Správa komisie OVS Klapka
 32. 16. Informatívna správa vo veci realizácie projektu týkajúceho sa kamerového systému mesta Komárno * Beszámoló a városi kamera rendszerrel kapcsolódó projekt megvalósításáról
  Predkladateľ: Tóth Alexander
 33. 17. Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne na prvý polrok 2019 * Az Komáromi Képviselő-testület üléseinek terve a 2019-as év első félévére
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 34. 18. Rôzne - Egyéb
 35. 19. Záver - Befejezés
 36. -. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové, zo dňa 07.11.2018 * A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Batta György

Doplňujúce informácie o zasadnutí (pod programom)

V čase od 16:00 hod podľa §12 ods. 6 platného Rokovacieho poriadku súčasťou programu sú: Podnety, pripomienky a otázky občanov mesta.

16:00 órától az érvényes Tárgyalási rend 12-es § 6-os bekezdésének értelmében a program részét képezik: A polgárok javaslatai, észrevételei és kérdései.

Hlasovanie č. 1: 20.12.2018 14:16
1. Otvorenie ­ Megnyitó

Overovatelia - Hitelesitők

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Zsolt Sebő , Csilla Szabó
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 1 Attila Horváth
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Baltazár Ryšavý
Hlasovanie č. 2: 20.12.2018 14:19
1. Otvorenie ­ Megnyitó

PN - MJ Keszegh B

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Zsolt Sebő , Csilla Szabó
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 László Stubendek
Nehlasovali: 1 Patrik Ruman
Hlasovanie č. 3: 20.12.2018 14:19
1. Otvorenie ­ Megnyitó

PN - MJ Keszegh B

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Zsolt Sebő , Csilla Szabó
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 László Stubendek
Nehlasovali: 1 Patrik Ruman
Hlasovanie č. 4: 20.12.2018 14:20
1. Otvorenie ­ Megnyitó

Program

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Zsolt Sebő , Csilla Szabó
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 László Stubendek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 20.12.2018 14:36
2. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Zruš. 2076/2018

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Csilla Szabó
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Margit Keszegh
Hlasovanie č. 6: 20.12.2018 14:37
2. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Zmena 1888/2018

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Csilla Szabó
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 Margit Keszegh , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý
Hlasovanie č. 7: 20.12.2018 14:37
2. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Zmena 1889/2018

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Csilla Szabó
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Margit Keszegh
Hlasovanie č. 8: 20.12.2018 14:38
2. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Zmena 2005/2018

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Csilla Szabó
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 20.12.2018 14:39
2. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Csilla Szabó
Za: 21 György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Imre Andruskó
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 10: 20.12.2018 14:40
4. Voľba prisediaceho
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Csilla Szabó
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 11: 20.12.2018 15:20
6. Návrh na vymenovanie členov jednotlivých komisií -Javaslat az egyes bizottságok tagjainak kinevezésére

Športová komisia Maitz György

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Csilla Szabó
Za: 10 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 1 Ján Vetter
Zdržali sa: 8 Ildikó Bauer , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , László Stubendek
Nehlasovali: 3 Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , Tímea Szénássy
Hlasovanie č. 12: 20.12.2018 15:21
6. Návrh na vymenovanie členov jednotlivých komisií -Javaslat az egyes bizottságok tagjainak kinevezésére

Komisia verejného poriadku a dopravy - Oláh Sándor

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Csilla Szabó
Za: 11 Imre Andruskó , György Batta , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 2 Marian Molnár , Ján Vetter
Zdržali sa: 9 Ildikó Bauer , Štefan Bende , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 13: 20.12.2018 15:22
6. Návrh na vymenovanie členov jednotlivých komisií -Javaslat az egyes bizottságok tagjainak kinevezésére

Komisia ÚPŽP - Takács Péter

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Csilla Szabó
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Tímea Szénássy
Nehlasovali: 1 Károly Less
Hlasovanie č. 14: 20.12.2018 15:23
6. Návrh na vymenovanie členov jednotlivých komisií -Javaslat az egyes bizottságok tagjainak kinevezésére

Komisia školstva a kultúry - Farkas Adrianna

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Csilla Szabó
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 15: 20.12.2018 15:23
6. Návrh na vymenovanie členov jednotlivých komisií -Javaslat az egyes bizottságok tagjainak kinevezésére

Komisia športu a kultúry - Marcinko Adrián

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Csilla Szabó
Za: 16 Ildikó Bauer , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Imre Andruskó , Károly Less
Nehlasovali: 4 György Batta , Imre Knirs , Zsolt Sebő , Tamás Varga
Hlasovanie č. 16: 20.12.2018 15:23
6. Návrh na vymenovanie členov jednotlivých komisií -Javaslat az egyes bizottságok tagjainak kinevezésére

Komisia verejného poriadku a dopravy - Farkas Attila

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Csilla Szabó
Za: 12 Ildikó Bauer , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Štefan Bende , Károly Less , Patrik Ruman , László Stubendek , Tímea Szénássy
Nehlasovali: 5 Imre Andruskó , György Batta , Dávid Kovács , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő
Hlasovanie č. 17: 20.12.2018 15:24
6. Návrh na vymenovanie členov jednotlivých komisií -Javaslat az egyes bizottságok tagjainak kinevezésére

Komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch - Orosz Örs

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Csilla Szabó
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Károly Less , Patrik Ruman
Nehlasovali: 3 Ondrej Gajdáč , Anton Marek , Tamás Varga
Hlasovanie č. 18: 20.12.2018 15:24
6. Návrh na vymenovanie členov jednotlivých komisií -Javaslat az egyes bizottságok tagjainak kinevezésére
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Csilla Szabó
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Károly Less
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 19: 20.12.2018 15:28
7. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno - Javaslat a Komárom Város fenntartói körébe tartozó iskolák és iskolai intézmények iskolatanács tagjainak visszahívására és delegálására
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Csilla Szabó
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 20: 20.12.2018 15:29
8. Predkladanie informatívnych správ o vykonaných zmenách v rozpočte mesta v prípade účelovo určených prostriedkov - Tájékoztatás a célirányos pénzügyi forrásokban történt változtatásokban a város költségvetésében
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Csilla Szabó
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 21: 20.12.2018 15:31
9a. Rekonštrukcia budovy MŠ ul. Františkánov ­ rozšírenie kapacít škôlky * Ferences barátok utcai óvoda felújítása ­ óvoda létszámbővítése
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Csilla Szabó
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 22: 20.12.2018 15:32
9b. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2018 * Javaslat Komárom város 2018-as évi programozott költségvetésének módosítására
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Csilla Szabó
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 23: 20.12.2018 15:36
9c. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2018 ­ aktualizácia projektových dokumentácií školských budov * Javaslat Komárom város 2018-as programozott költségvetésének módosítására ­ az iskolaépületek projektdokumentációjának aktualizálása
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Csilla Szabó
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 László Stubendek
Hlasovanie č. 24: 20.12.2018 15:40
9d. Návrh uznesenia na spolufinancovanie projektu „Wifi pre teba“, dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci mesta
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Csilla Szabó
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 25: 20.12.2018 15:41
9e. Návrh na uznesenie k zmene Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 * Határozati javaslat Komárom Város 2018 költségvetésének módosítására
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Csilla Szabó
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 26: 20.12.2018 15:42
9f. Návrh na uznesenie na spolufinancovanie projektu „dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb ­ obstaranie motorového vozidla s izotermickou úpravou * Határozati javaslat projekt társfinanszírozására„szociális szolgáltatások fejlesztésének támogatása ­ höszigetelt személygépkocsi beszerzése“
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Csilla Szabó
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 27: 20.12.2018 15:43
9g. Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2018 Zvýšenie bežných výdavkov Programu 9.1- bytové hospodárstvo
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Csilla Szabó
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 28: 20.12.2018 16:02
10. Návrh na finančné zabezpečenie organizovania 28. Komárňanských dní - Javaslat a 28. Komáromi Napok költségeinek pénzügyi bebiztosításáról

PN - MJ Bauer

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Csilla Szabó
Za: 5 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Imre Knirs , Peter Korpás , Zsolt Sebő
Proti: 2 Patrik Ruman , Tímea Szénássy
Zdržali sa: 14 Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Nehlasovali: 1 György Batta
Hlasovanie č. 29: 20.12.2018 16:02
10. Návrh o finančné zabezpečenie organizovania 28. Komárňanských dní - Javaslat a 28. Komáromi Napok költségeinek pénzügyi bebiztosításáról
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Csilla Szabó
Za: 16 György Batta , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 1 Ildikó Bauer
Zdržali sa: 4 Imre Andruskó , Imre Knirs , Anton Marek , Zsolt Sebő
Nehlasovali: 1 Marian Molnár
Hlasovanie č. 30: 20.12.2018 16:04
11.a TE-2081/2018 Gabrielová Zdenka
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Csilla Szabó , Ján Vetter
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 31: 20.12.2018 16:06
11.b TE-2085/2018 Ferenczi Jozef
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Dávid Kovács , Csilla Szabó , Ján Vetter
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Anton Marek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 32: 20.12.2018 16:09
12.a Návrh na uznesenie k žiadosti o poskytnutie finančného príspevku OAZIS Zariadenie sociálnych služieb
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Dávid Kovács , Csilla Szabó , Ján Vetter
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ildikó Bauer
Nehlasovali: 1 Peter Korpás
Hlasovanie č. 33: 20.12.2018 16:13
12.b Návrh na uznesenie k žiadosti o poskytnutie mimoriadneho finančného príspevku Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Komárno
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Csilla Szabó , Ján Vetter
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 László Stubendek
Hlasovanie č. 34: 20.12.2018 17:01
13. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Csilla Szabó , Ján Vetter
Za: 16 Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Zsolt Sebő
Nehlasovali: 2 György Batta , Anton Marek
Hlasovanie č. 35: 20.12.2018 17:53
14. Návrh na prijatie “autokredit“ úveru - Javaslat „autokredit“ hitel felvételére
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Csilla Szabó , Ján Vetter
Za: 16 György Batta , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 1 Zsolt Sebő
Zdržali sa: 2 Imre Andruskó , Peter Korpás
Nehlasovali: 2 Ildikó Bauer , Imre Knirs
Hlasovanie č. 36: 20.12.2018 17:58
15.a Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-1887/2018 Matus Peter osobitný zreteľ
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Zsolt Sebő , Csilla Szabó , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Margit Keszegh , Patrik Ruman
Nehlasovali: 2 György Batta , Tamás Varga
Hlasovanie č. 37: 20.12.2018 17:59
15.b Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-2031/2018 Kopša Ladislav osobitný zreteľ
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Zsolt Sebő , Csilla Szabó , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Margit Keszegh
Nehlasovali: 2 György Batta , Tamás Varga
Hlasovanie č. 38: 20.12.2018 18:04
15.c Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-1791/2018Návrh na vysporiadanie častí pozemkov A. Kelemen

Žiada o slovo - Szót kér

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Károly Less , Csilla Szabó , Ján Vetter
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Attila Horváth , Tamás Varga
Hlasovanie č. 39: 20.12.2018 18:12
15.c Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-1791/2018Návrh na vysporiadanie častí pozemkov A. Kelemen

1a

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Csilla Szabó , Ján Vetter
Za: 14 György Batta , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 6 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő , Magdaléna Tárnok
Nehlasovali: 1 Marian Molnár
Hlasovanie č. 40: 20.12.2018 18:14
15.c Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-1791/2018Návrh na vysporiadanie častí pozemkov A. Kelemen

Variant 2A

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Csilla Szabó , Ján Vetter
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Peter Korpás
Hlasovanie č. 41: 20.12.2018 18:20
15.d Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-1988/2018 Správa komisie OVS Klapka
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Csilla Szabó , Ján Vetter
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 42: 20.12.2018 18:24
16. Informatívna správa vo veci realizácie projektu týkajúceho sa kamerového systému mesta Komárno - Beszámoló a városi kamera rendszerrel kapcsolódó projekt megvalósításáról
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Csilla Szabó , Ján Vetter
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Attila Horváth
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
 2. 2. Vstupné oboznámenie z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany osobných údajov – Tájékoztatás munkahelyi biztonsággal, egészségvédelemmel és személyi adatvédelemmel kapcsolatban.
 3. 3. Správa o plnení uznesení *Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Predkladateľ: Mgr. Fekete Tomáš
 4. 4. Návrh na zvolenie prísediaceho pre Okresný súd Komárno * Javaslat a Komáromi Járásbíróság ülnökének megválasztására
  Materiály   Prevziať všetky
 5. 5. Interpelácie a otázky* Interpellációk és kérdések
 6. 6. Návrh na vymenovanie členov jednotlivých komisií * Javaslat az egyes bizottságok tagjainak kinevezésére
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 7. 7. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno * Javaslat a Komárom Város fenntartói körébe tartozó iskolák és iskolai intézmények iskolatanács tagjainak visszahívására és delegálására
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
  Materiály   Prevziať všetky
 8. 8. Predkladanie informatívnych správ o vykonaných zmenách v rozpočte mesta v prípade účelovo určených prostriedkov * Tájékoztatás a célirányos pénzügyi forrásokban történt változtatásokban a város költségvetésében
  Predkladateľ: Mgr. Fekete Tomáš
 9. 9. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach * Kérvények és javaslatok pénzügyekben
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 10. 9a. Rekonštrukcia budovy MŠ ul. Františkánov – rozšírenie kapacít škôlky * Ferences barátok utcai óvoda felújítása – óvoda létszámbővítése
 11. 9b. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2018 * Javaslat Komárom város 2018-as évi programozott költségvetésének módosítására
 12. 9c. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2018 – aktualizácia projektových dokumentácií školských budov * Javaslat Komárom város 2018-as programozott költségvetésének módosítására – az iskolaépületek projektdokumentációjának aktualizálása
 13. 9d. Návrh uznesenia na spolufinancovanie projektu „Wifi pre teba“, dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci mesta
  Materiály   Prevziať všetky
 14. 9e. Návrh na uznesenie k zmene Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 * Határozati javaslat Komárom Város 2018 költségvetésének módosítására
 15. 9f. Návrh na uznesenie na spolufinancovanie projektu „dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb – obstaranie motorového vozidla s izotermickou úpravou * Határozati javaslat projekt társfinanszírozására„szociális szolgáltatások fejlesztésének támogatása – höszigetelt személygépkocsi beszerzése“
 16. 9g. Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2018 Zvýšenie bežných výdavkov Programu 9.1- bytové hospodárstvo
 17. 10. Návrh o finančné zabezpečenie organizovania 28. Komárňanských dní * Javaslat a 28. Komáromi Napok költségeinek pénzügyi bebiztosításáról
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
  Materiály   Prevziať všetky
 18. 11. Žiadosti a návrhy v bytových veciach * Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 19. 11a. TE-2081/2018 Gabrielová Zdenka
 20. 11b. TE-2085/2018 Ferenczi Jozef
  Materiály   Prevziať všetky
 21. 11c. TE-2076/2018 Návrh na vyrad. nevymožit. pohľ.
 22. 12. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach * Kérvények és javaslatok szociális ügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 23. 12a. Návrh na uznesenie k žiadosti o poskytnutie finančného príspevku OAZIS Zariadenie sociálnych služieb
 24. 12b. Návrh na uznesenie k žiadosti o poskytnutie mimoriadneho finančného príspevku Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Komárno
 25. 13. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie * Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 26. 14. Návrh na prijatie “autokredit“ úveru * Javaslat „autokredit“ hitel felvételére
  Predkladateľ: Mgr. Fekete Tomáš
 27. 15. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach * Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: Ing. Prodovszká Katarína
 28. 15a. TE-1887/2018 Matus Peter osobitný zreteľ
 29. 15b. TE-2031/2018 Kopša Ladislav osobitný zreteľ
 30. 15c. TE-1791/2018Návrh na vysporiadanie častí pozemkov A. Kelemen
 31. 15d. TE-1988/2018 Správa komisie OVS Klapka
 32. 16. Informatívna správa vo veci realizácie projektu týkajúceho sa kamerového systému mesta Komárno * Beszámoló a városi kamera rendszerrel kapcsolódó projekt megvalósításáról
  Predkladateľ: Tóth Alexander
 33. 17. Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne na prvý polrok 2019 * Az Komáromi Képviselő-testület üléseinek terve a 2019-as év első félévére
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 34. 18. Rôzne - Egyéb
 35. 19. Záver - Befejezés
 36. 20. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové, zo dňa 07.11.2018 * A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Batta György