Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.01.2019 o 18:30 Obecný úrad Podzámčok

Schválený program Neverejný dokument
  1. Otvorenie, organizačné záležitosti
  2. Správa o činnosti a finančnom hospodárení
  3. Plán akcií , podujatí a prác na rok 2019
  4. Rôzne
  5. Diskusia
  6. Záver