Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – Zasadnutie 14.01.2019 o 14:00 Malá zasadačka

Schválený program
  1. 1.. Otvorenie - Megnyitó
  2. 2.. Plnenie uznesení - Határozat teljesítések
  3. 3.. Návrh rozpočtu na rok 2019 ZpS Komárno
  4. 4.. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach – Kérvények és javaslatok szociális ügyekben
  5. 5.. Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  6. 6.. Rôzne – Egyéb
  7. 7.. Záver – Befejezés