Finančná komisia – Zasadnutie 15.01.2019 o 13:00 Malá zasadačka

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman
 2. 2. TE-7/2019 Návrh rozpočtu Mesta Komárno na roky 2019-2021
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 3. 3. TE-5/2019 Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na roky 2019-2021
  Predkladateľ: Mgr. Tomáš Nagy
 4. 4. TE-6/2019 Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko na roky 2019-2021
  Predkladateľ: Anna Vargová
 5. 5. TE-29/2019 Návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov na roky 2019-2021
  Predkladateľ: Mgr. Hedviga Polgárová
 6. 6. TE-22/2019 Predloženému súpisu vykonaných ročných opráv a ostatných služieb presahujúcich bežnú opravu v roku 2018 na infraštruktúrnom vodárenskom majetku mesta Komárno
  Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman
 7. 7. TE-8/2019 Podnikateľský plán na roky 2019 KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
  Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman
 8. 8. TE-11/2019 Návrh ceny tepla na rok 2019 - CALOR, s.r.o.
  Predkladateľ: Ing. Ľuboš Veľký
 9. 9. TE-17/2019 Návrh na spolufinancovanie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb – Vytváranie bezbariérového prostredia výmenou podlahovej krytiny
  Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró
 10. 10. TE-18/2019 Návrh na spolufinancovanie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb – nákup materiálno-technického vybavenia
  Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró
 11. 11. TE-14/2019 Dodatok Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Komárno č. 1_2019
  Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró
 12. 12. TE-16/2019 Návrh na uznesenie na schválenie návrhu realizačného plánu ku KPSS mesta Komárno na rok 2019
  Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró
 13. 13. TE-15/2019 Návrh na uznesenie na schválenie zriaďovanie sociálnej služby monitoring a signalizácia potreby pomoci
  Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró
 14. 14. TE-23/2019 Návrh na spolufinancovanie projektu „Rozšírenie vozového parku na zber BRKO v meste Komárno“
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 15. 15. TE-24/2019 Návrh na spolufinancovanie projektu „Regulácia rozširovania náletových a inváznych druhov drevín v NKP – Pevnosť (časť Stará pevnosť) v Komárne“
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 16. 16. TE-25/2019 Informatívna správa o verejných obstarávaniach za 4. štvrťrok 2018
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 17. 17. Požiadavky školstva
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 18. 17a. TE-7/2019 Žiadosť ZŠ rozmarínovej o spolufinancovanie projektu "V základnej škole úspešnejší II"
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 19. 18. Majetko-právne záležitosti
  Predkladateľ: Ing. Katarína Prodovszká
 20. 18a. TE-4_2019_Predaj nehnuteľnosti Vnút.okr.10
  Predkladateľ: Ing. Katarína Prodovszká
 21. 18b. TE-32_2019_Bukor Roman_predaj
  Predkladateľ: Ing. Katarína Prodovszká
 22. 18c. TE-33_2019_Martin Demin_predaj
  Predkladateľ: Ing. Katarína Prodovszká
 23. 18d. TE-34_2019_Šedivý Marek_predaj
  Predkladateľ: Ing. Katarína Prodovszká
 24. 18e. TE-35_2019_P-DENT_predaj
  Predkladateľ: Ing. Katarína Prodovszká
 25. 18f. TE-36_2019_PEFAR, s.r.o_predaj
  Predkladateľ: Ing. Katarína Prodovszká
 26. 18g. TE-37_2019_Plajerová Mária_predkupné právo
  Predkladateľ: Ing. Katarína Prodovszká
 27. 18h. TE-38_2019_ZSE-predaj pozemku
  Predkladateľ: Ing. Katarína Prodovszká
 28. 18i. TE-39_2019_ZSE-vecné bremeno, p.č. 3560
  Predkladateľ: Ing. Katarína Prodovszká
 29. 18j. TE-40_2019_ZSE-vecné bremeno, p.č. 4258
  Predkladateľ: Ing. Katarína Prodovszká
 30. 18k. TE-41_2019_Západoslovenská distribučná a.s._zmluva o budúcej zmluve
  Predkladateľ: Ing. Katarína Prodovszká
 31. 18l. TE-42_2019_COM-therm - predaj
  Predkladateľ: Ing. Katarína Prodovszká
 32. 18m. TE-43_2019_COM-therm-vecné bremeno kotolňa BAURING
  Predkladateľ: Ing. Katarína Prodovszká
 33. 18n. TE-44_2019_COM-therm_vecné bremeno, časť2
  Predkladateľ: Ing. Katarína Prodovszká
 34. 18o. TE-45_2019_Stará pevnosť n.o_úprava nájmu
  Predkladateľ: Ing. Katarína Prodovszká
 35. 18p. TE-46_2019_Návrh na predaj nehnuteľností-MŠ Handlovská
  Predkladateľ: Ing. Katarína Prodovszká
 36. 18q. TE-47_2019_Davydov Building s.r.o
  Predkladateľ: Ing. Katarína Prodovszká
 37. 18r. TE-48_2019_Kajak & kanoe klub Komárno, o.z.
  Predkladateľ: Ing. Katarína Prodovszká
 38. 18s. TE-49_2019_Erich Hubaček_prenájom
  Predkladateľ: Ing. Katarína Prodovszká
 39. 18t. TE-50_2019_Podunajské múzeum v Komárne_prenájom
  Predkladateľ: Ing. Katarína Prodovszká
 40. 18u. TE-51_2019_Ing. Kristián Borka, PharmDr. Christina Borka Geske_vecné bremeno
  Predkladateľ: Ing. Katarína Prodovszká
 41. 18v. TE-52_2019_Občianske združenie ÉS Polgári társulás
  Predkladateľ: Ing. Katarína Prodovszká