Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta – Zasadnutie 16.01.2019 o 15:00 Malá zasadačka

Schválený program
 1. 1.. Úvod
  Predkladateľ: Ing. Bujna Zoltán
 2. 2.. TE_23/2019 – Návrh na spolufinancovanie projektu „Rozšírenie vozového parku na zber BRKO v meste Komárno“ – Javaslat a „Rozšírenie vozového parku na zber BRKO v meste Komárno“ projekt társfinanszírozására
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 3. 3. TE_24/2019 – Návrh na spolufinancovanie projektu „Regulácia rozširovania náletových a inváznych druhov drevín v NKP – Pevnosť (časť Stará pevnosť) v Komárne“ – Javaslat a „Regulácia rozširovania náletových a inváznych druhov drevín v NKP – Pevnosť (časť Stará pevnosť) v Komárne“ projekt társfinanszírozására
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 4. 4. TE_25/2019 – Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 4.Q 2018 – Beszámoló a közbeszerzésekről
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 5. 5. TE_26/2019 – Návrh na súvislú ucelenú opravu chodníkov vo vlastníctve a v správe mesta Komárno – Javaslat Komárno város járdáinak összefüggő javítására
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 6. 6. TE_30/2019 – Návrh koncepcie rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky – Javaslat Komárom város hőenergetikai koncepciójáról.
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 7. 7. TE_7/2019 – Návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 – Javaslat Komárom Város programozott költségvetésére
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 8. 8. TE_14/2019 – Dodatok Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Komárno č. 1/ 2019 – Komárom város szociális szolgáltatások közösségi tervének 1/2019 sz. függeléke
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 9. 9. TE_15/2019 – Návrh na uznesenie na schválenie zriadenia sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci – Határozati javaslat monitorozás és segélyhívó jelzörendszer szociális szolgáltatás létrehozásának jóváhagyására
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 10. 10. TE_16/2019 – Návrh na uznesenie na schválenie návrhu Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2019 – Határozati javaslat Komárom város szociális szolgáltatások közösségi tervének a 2019-es évi megvalósítási tervének elfogadására
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 11. 11. Žiadosti v majetkoprávnych veciach
  Predkladateľ: Ing. Katarína Prodovszká
  01_TE-4_2019_Predaj nehnuteľnosti Vnút.okr.10
  02_TE-32_2019_Bukor Roman_predaj
  03_TE-33_2019_Martin Demin_predaj
  04_TE-34_2019_Šedivý Marek_predaj
  05_TE-35_2019_P-DENT_predaj
  06_TE-36_2019_PEFAR, s.r.o_predaj
  07_TE-37_2019_Plajerová Mária_predkupné právo
  08_TE-38_2019_ZSE-predaj pozemku
  09_TE-39_2019_ZSE-vecné bremeno, p.č. 3560
  10_TE-40_2019_ZSE-vecné bremeno, p.č. 4258
  11_TE-41_2019_Západoslovenská distribučná a.s._zmluva o budúcej zmluve
  12_TE-42_2019_COM-therm – predaj
  13_TE-43_2019_COM-therm-vecné bremeno kotolňa BAURING
  14_TE-44_2019_COM-therm_vecné bremeno, časť2
  15_TE-45_2019_Stará pevnosť n.o_úprava nájmu
  16_TE-46_2019_Návrh na predaj nehnuteľností-MŠ Handlovská
  17_TE-47_2019_Davydov Building s.r.o
  19_TE-49_2019_Erich Hubaček_prenájom
  20_TE-50_2019_Podunajské múzeum v Komárne_prenájom
  21_TE-51_2019_Ing. Kristián Borka, PharmDr. Christina Borka Geske_vecné bremeno
  22_TE-52_2019_Občianske združenie ÉS Polgári társulás
 12. 11a. 01_TE-4_2019_Predaj nehnuteľnosti Vnút.okr.10
 13. 11b. 02_TE-32_2019_Bukor Roman_predaj
 14. 11c. 03_TE-33_2019_Martin Demin_predaj
 15. 11d. 04_TE-34_2019_Šedivý Marek_predaj
 16. 11e. 05_TE-35_2019_P-DENT_predaj
 17. 11f. 06_TE-36_2019_PEFAR, s.r.o_predaj
 18. 11g. 07_TE-37_2019_Plajerová Mária_predkupné právo
 19. 11h. 08_TE-38_2019_ZSE-predaj pozemku
 20. 11i. 09_TE-39_2019_ZSE-vecné bremeno, p.č. 3560
 21. 11j. 10_TE-40_2019_ZSE-vecné bremeno, p.č. 4258
 22. 11k. 11_TE-41_2019_Západoslovenská distribučná a.s._zmluva o budúcej zmluve
 23. 11l. 12_TE-42_2019_COM-therm - predaj
 24. 11m. 13_TE-43_2019_COM-therm-vecné bremeno kotolňa BAURING
 25. 11n. 14_TE-44_2019_COM-therm_vecné bremeno, časť2
 26. 11o. 15_TE-45_2019_Stará pevnosť n.o_úprava nájmu
 27. 11p. 16_TE-46_2019_Návrh na predaj nehnuteľností-MŠ Handlovská
 28. 11q. 17_TE-47_2019_Davydov Building s.r.o
 29. 11r. 18_TE-48_2019_KKK
 30. 11s. 19_TE-49_2019_Erich Hubaček_prenájom
 31. 11t. 20_TE-50_2019_Podunajské múzeum v Komárne_prenájom
 32. 11u. 21_TE-51_2019_Ing. Kristián Borka, PharmDr. Christina Borka Geske_vecné bremeno
 33. 11v. 22_TE-52_2019_Občianske združenie ÉS Polgári társulás
 34. 12. Rôzne
  Predkladateľ: Ing. Bujna Zoltán
 35. 13. Záver
  Predkladateľ: Ing. Bujna Zoltán
Návrh programu
 1. 1. Úvod
 2. 2. TE_23/2019 – Návrh na spolufinancovanie projektu „Rozšírenie vozového parku na zber BRKO v meste Komárno“ – Javaslat a „Rozšírenie vozového parku na zber BRKO v meste Komárno“ projekt társfinanszírozására
 3. 3. TE_24/2019 – Návrh na spolufinancovanie projektu „Regulácia rozširovania náletových a inváznych druhov drevín v NKP – Pevnosť (časť Stará pevnosť) v Komárne“ – Javaslat a „Regulácia rozširovania náletových a inváznych druhov drevín v NKP – Pevnosť (časť Stará pevnosť) v Komárne“ projekt társfinanszírozására
 4. 4. TE_25/2019 – Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 4.Q 2018 – Beszámoló a közbeszerzésekről
 5. 5. TE_26/2019 – Návrh na súvislú ucelenú opravu chodníkov vo vlastníctve a v správe mesta Komárno – Javaslat Komárno város járdáinak összefüggő javítására
 6. 6. TE_30/2019 – Návrh koncepcie rozvoja mesta Komárno v oblasti tepelnej energetiky – Javaslat Komárom város hőenergetikai koncepciójáról.
 7. 7. TE_7/2019 – Návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 – Javaslat Komárom Város programozott költségvetésére
 8. 8. TE_14/2019 – Dodatok Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Komárno č. 1/ 2019 – Komárom város szociális szolgáltatások közösségi tervének 1/2019 sz. függeléke
 9. 9. TE_15/2019 – Návrh na uznesenie na schválenie zriadenia sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci – Határozati javaslat monitorozás és segélyhívó jelzörendszer szociális szolgáltatás létrehozásának jóváhagyására
 10. 10. TE_16/2019 – Návrh na uznesenie na schválenie návrhu Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2019 – Határozati javaslat Komárom város szociális szolgáltatások közösségi tervének a 2019-es évi megvalósítási tervének elfogadására
 11. 11. Žiadosti v majetkoprávnych veciach
 12. 12. Rôzne
 13. 13. Záver