Komisia školstva a kultúry – Zasadnutie 15.01.2019 o 14:00 Rokovacia miestnosť v budove CVČ Komárno

Schválený program
 1. 1.. Otvorenie * Megnyitó
 2. 2.. Žiadosti a návrhy na úseku školstva * Kérvények és javaslatok oktatási ügyekben
 3. 2a.. Žiadosť ZŠ rozmarínovej o spolufinancovanie projektu "V základnej škole úspešnejší II" * A Rozmaring utcai alapiskola kérvénye az "Alapiskolában sikeresebb II" projekt társfinanszírozására
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 4. 3.. Žiadosti a návrhy na úseku kultúry * Kérvények és javaslatok kulturális ügyekben
 5. 3a.. Personálne zmeny v MsKS Komárno * Személyzeti ügyek a Komáromi VMK-ban
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 6. 3b.. Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť na rok 2019 * Javaslat pénzügyi támogatás odaítélésére Komárom város költségvetéséből kultúr és művészeti tevékenységekre a 2019-es évre
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 7. 4.. Rôzne * Egyéb
 8. 4a.. Návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019-2021 * Komárom város 2019 – 2021 évi Programozott költségvetésének javaslata
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai