Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 31.01.2019 o 13:00 Veľká zasadačka

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
 3. 3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Predkladateľ: Mgr. Fekete Tomáš
 4. 4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Komárno na 1. polrok 2019 - A főellenőr 2019-es év 1. félévi ellenőrzési terve
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 5. 5. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 6. 5a. Súhrnná správa o činnosti hlavného kontrolóra a stave vybavovania sťažností a podnetov v podmienkach samosprávy mesta Komárno za rok 2018 - Beszámoló a 2018-as évben elvégzett ellenőrzésekről, panaszok és beadványok intézéséről
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 7. 6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2019 – 2021- A főellenőr szakvéleménye a város 2019 - 2021-as költségvetési javaslatához
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 8. 6a. Návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 a predbežný návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2020, 2021- Komárom Város költségvetésének tervezete a 2019- es évre és előzetes javaslat a 2020-2021-es évekre
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
  Materiály   Prevziať všetky
 9. 7. Návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno na roky 2019-2021- Az Idősek otthona költségvetési javaslata a 2019-2021- es időszakra
  Predkladateľ: Mgr. Polgárová Hedviga
 10. 8. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na roky 2019-2021 - A COMORRA SERVIS költségvetési javaslata a 2019-2021 -es időszakra
  Predkladateľ: Mgr. Nagy Tomáš
 11. 9. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko na roky 2019-2021- A Városi Művelődési Központ költségvetési javaslata a 2019-2021 -es időszakra
  Predkladateľ: Vargová Anna
 12. 10. Personálne zmeny v MsKS Komárno - Személyzeti ügyek a Komáromi VMK-ban
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 13. 11. Predloženie súpisu ročných opráv a ostatných služieb presahujúcich bežnú opravu v roku 2018 na infraštruktúrnom vodárenskom majetku mesta Komárna vykonaných spoločnosťou KOMVaK, a.s.- A KOMVaK Rt. által az infrastrukturális vízügyi vagyonon az általános javítás keretét meghaladó munkák és egyéb teljesítések összesítése a 2018-as évre vonatkozólag
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 14. 12. Podnikateľský plán spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. na rok 2019- A KOMVaK - Komárom város víz- és csatornaművei, Rt. üzleti terve a 2019-es évre
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 15. 13. Návrh ceny tepla spoločnosti CALOR, s.r.o. na rok 2019 - A CALOR Kft. javaslata a hő árára a 2019 – es évben
  Predkladateľ: Ing. Veľký Ľuboš
 16. 14. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach - Kérvények és javaslatok pénzügyekben
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 17. 14a. TE- 17/2019 Návrh na uznesenie na spolufinancovanie projektu „dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb – Vytváranie bezbariérového prostredia výmenou podlahovej krytiny Határozati javaslat projekt társfinanszírozására „szociális szolgáltatások fejlesztésének ámogatása – Akadálymentes terület kialákítása padlóburkolat kicserélésével
 18. 14b. TE-23/2019 Návrh na spolufinancovanie projektu „Rozšírenie vozového parku na zber BRKO v meste Komárno“ Javaslat a „Rozšírenie vozového parku na zber BRKO v meste Komárno“ projekt társfinanszírozására
 19. 14c. TE -24/2019 Návrh na spolufinancovanie projektu „Regulácia rozširovania náletových a inváznych druhov drevín v NKP – Pevnosť (časť Stará pevnosť) v Komárne“ - Javaslat a „Regulácia rozširovania náletových a inváznych druhov drevín v NKP – Pevnosť (časť Stará pevnosť) v Komárne“ projekt társfinanszírozására
 20. 14d. TE- 27/2019 Žiadosť Základnej školy Komárno, Ul. rozmarínová č.1 o spolufinancovanie projektu „V základnej škole úspešnejší II" - A Rozmaring utcai alapiskola kérvénye az „Alapiskolában sikeresebb II“ projekt társfinanszírozására
 21. 15. Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť na rok 2019 - Javaslat pénzügyi támogatás odaítélésére Komárom város költségvetéséből kultúr és művészeti tevékenységekre a 2019-es évre
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 22. 16. Žiadosti a návrhy na úseku športu - Kérvények és javaslatok sportügyekben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 23. 16a. TE 632019-návrh dotácie pre celoročnú aktivitu športových klubov.
 24. 16b. TE 622019-návrh dotácie na jednorázovú aktivitu športových klubov
 25. 17. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: Ing. Prodovszká Katarína
 26. 17a. TE-4_2019_Predaj nehnuteľnosti Vnút.okr.10
 27. 17b. TE-32_2019_Bukor Roman_predaj
  Materiály   Prevziať všetky
 28. 17c. TE-33_2019_Martin Demin_predaj
  Materiály   Prevziať všetky
 29. 17d. TE-34_2019_Šedivý Marek_predaj
  Materiály   Prevziať všetky
 30. 17e. TE-35_2019_P-DENT_predaj
  Materiály   Prevziať všetky
 31. 17f. TE-36_2019_PEFAR, s.r.o_predaj
  Materiály   Prevziať všetky
 32. 17g. TE-37_2019_Plajerová Mária_predkupné právo
  Materiály   Prevziať všetky
 33. 17h. TE-38_2019_ZSE-predaj pozemku
 34. 17i. TE-39_2019_ZSE-vecné bremeno, p.č. 3560
 35. 17j. TE-40_2019_ZSE-vecné bremeno, p.č. 4258
 36. 17k. TE-41_2019_Západoslovenská distribučná a.s._zmluva o budúcej zmluve
 37. 17l. TE-42_2019_COM-therm - predaj
  Materiály   Prevziať všetky
 38. 17m. TE-43_2019_COM-therm-vecné bremeno kotolňa BAURING
 39. 17n. TE-44_2019_COM-therm_vecné bremeno, časť2
 40. 17o. TE-46_2019_Návrh na predaj nehnuteľností-MŠ Handlovská
 41. 17p. TE-47_2019_Davydov Building s.r.o
 42. 17q. TE-48_2019_KKK
  Materiály   Prevziať všetky
 43. 17r. TE-50_2019_Podunajské múzeum v Komárne_prenájom
 44. 17s. TE-51_2019_Ing. Kristián Borka, PharmDr. Christina Borka Geske_vecné bremeno
 45. 17t. TE-52_2019_Občianske združenie ÉS Polgári társulás
 46. 18. Návrh VZN Mesta Komárno č..../2019, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v ZUŠ a o čiastočnej úhrade nákladov v CVČ a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno - Javaslat a /2019 sz. ÁÉr-re, amely módosítja a város 7/2008 sz. ÁÉR-t az óvodák, iskolai klubok, a Művészeti Alapiskola, a Szabadidőközpont és az iskolai étkezdék látogatóinak nyújtott városi költséghozzájárulás nagyságáról
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
  Materiály   Prevziať všetky
 47. 19. Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 48. 19a. TE_21_2019 - Farkas Adrián a Farkas Kristián
  Materiály   Prevziať všetky
 49. 20. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach - Kérvények és javaslatok szociális ügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 50. 20a. Správa o vyhodnotení Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2018 Jelentés Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervezetének 2018 - as évi megvalósítási tervének kiértékeléséröl
 51. 20b. Návrh na uznesenie na schválenie návrhu Dodatok Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Komárno č.1/2019
 52. 20c. Návrh na uznesenie na schválenie zriadenia sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci - Határozati javaslat monitorozás és segélyhívó jelzörendszer szociális szolgáltatás étrehozásának jóváhagyására
 53. 20d. Návrh na uznesenie na schválenie návrhu Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2019 Határozati javaslat Komárom város szociális szolgáltatások közösségi tervének a 2019-es évi megvalósítási tervének elfogadására
 54. 21. Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 4.Q 2018- Beszámoló a közbeszerzésekről
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 55. 22. Návrh na súvislú ucelenú opravu chodníkov vo vlastníctve a v správe mesta Komárno - Javaslat Komárno város járdáinak összefüggő javítására
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
  Materiály   Prevziať všetky
 56. 23. Zámer výstavby kompostárne- Komposztáló létrehozásának szándéka
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
  Materiály   Prevziať všetky
 57. 24. Návrh na uznesenie na volľbu podpredsedov komisií MS v Komárne
  Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh
 58. 25. Návrh - Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne a členov komisií MsZ – neposlancov- Javaslat a Komárom Városi képviselőtestület képviselőinek és bizottsági tagjainak – nemképviselők anyagi juttatását tárgyaló alapelveihez
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 59. 26. Návrh na zmenu členov komisií Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat bizottsági tagok megváltoztatására
 60. 27. Rôzne - Egyéb
 61. 28. Záver - Befejezés
 62. . Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 14.01.2019 - A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Batta György
 63. . Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 15.01.2019- Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Szénássy Tímea
 64. . Správa komisie verejného poriadku a dopravy zo dňa 15.01.2019 - A közrendi és közlekedési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ryšavý Baltazár
 65. . Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta zo dňa 16.01.2019 - A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ing. Bujna Zoltán
 66. . Správa finančnej komisie zo dňa 15.01.2019 - A pénzügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 67. . Správa komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa 15.01.2019 - A nemzetközi együttműködési és idegenforgalmi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Bauer Ildikó
 68. . Správa komisie športu a mládeže zo dňa 15.01.2019 - Az ifjúsági és sportbizottság beszámolója
  Predkladateľ: Kovács Dávid

Doplňujúce informácie o zasadnutí (pod programom)

V čase od 16:00 hod podľa §12 ods. 6 platného Rokovacieho poriadku súčasťou programu sú: Podnety, pripomienky a otázky občanov mesta.

16:00 órától az érvényes Tárgyalási rend 12-es § 6-os bekezdésének értelmében a program részét képezik: A polgárok javaslatai, észrevételei és kérdései.

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 1: 31.01.2019 13:06
1. Otvorenie ­ Megnyitó

Overovatelia - Hitelesitők

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 György Batta , Zsolt Feszty , Marian Molnár , Zsolt Sebő , Magdaléna Tárnok
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Margit Keszegh , Csilla Szabó
Hlasovanie č. 2: 31.01.2019 13:08
1. Otvorenie ­ Megnyitó

Program - PN- MJ Varga

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 György Batta , Zsolt Feszty , Marian Molnár , Zsolt Sebő , Magdaléna Tárnok
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Zoltán Bujna , Szilárd Ipóth , Ján Vetter
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 31.01.2019 13:11
1. Otvorenie ­ Megnyitó

Program

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 György Batta , Marian Molnár , Zsolt Sebő , Magdaléna Tárnok
Za: 15 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Károly Less , Ján Vetter
Nehlasovali: 1 Margit Keszegh
Hlasovanie č. 4: 31.01.2019 13:50
3. Správa o plnení uznesení -Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Zrušenie uzn. 2078/2018 - határozat megszűntetése

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Marian Molnár , Zsolt Sebő , Magdaléna Tárnok
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Károly Less
Hlasovanie č. 5: 31.01.2019 13:50
3. Správa o plnení uznesení -Beszámoló a határozatok teljesítéséről
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Marian Molnár , Zsolt Sebő , Magdaléna Tárnok
Za: 19 Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 Imre Andruskó , György Batta , Károly Less
Hlasovanie č. 6: 31.01.2019 14:00
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Komárno na 1. polrok 2019-A főellenőr 2019-es év 1. félévi ellenőrzési terve
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Marian Molnár , Zsolt Sebő , Magdaléna Tárnok
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 31.01.2019 14:01
5.a Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie -Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Marian Molnár , Zsolt Sebő , Magdaléna Tárnok
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 8: 31.01.2019 14:02
5.b Súhrnná správa o činnosti hlavného kontrolóra a stave vybavovania sťažností a podnetov v podmienkach samosprávy mesta Komárno za rok 2018
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Marian Molnár , Zsolt Sebő , Magdaléna Tárnok
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 31.01.2019 14:06
6. Návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 a predbežný návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2020, 2021

Stanovisko hlavného kontrolóra - A főellenőr szakvéleménye

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Marian Molnár , Zsolt Sebő , Magdaléna Tárnok
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Attila Horváth
Hlasovanie č. 10: 31.01.2019 15:10
6. Návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 a predbežný návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2020, 2021

PN - MJ Andruskó

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Marian Molnár , Zsolt Sebő , Magdaléna Tárnok
Za: 9 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek
Proti: 2 Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó
Zdržali sa: 11 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Patrik Ruman , László Stubendek , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 11: 31.01.2019 15:10
6. Návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 a predbežný návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2020, 2021
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Marian Molnár , Zsolt Sebő , Magdaléna Tárnok
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Zsolt Feszty , Peter Korpás
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 31.01.2019 15:19
8. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na roky 2019-2021 - A COMORRA SERVIS költségvetési javaslata a 2019-2021
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Marian Molnár , Zsolt Sebő , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Peter Korpás
Hlasovanie č. 13: 31.01.2019 15:21
9. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MsKS na roky 2019-2021-A VMK költségvetési javaslata a 2019-2021 -es időszakra
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Marian Molnár , Zsolt Sebő , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Peter Korpás
Hlasovanie č. 14: 31.01.2019 15:30
10. Personálne zmeny v MsKS Komárno -Személyzeti ügyek a Komáromi VMK-ban
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Marian Molnár , Zsolt Sebő , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Margit Keszegh
Nehlasovali: 3 György Batta , Peter Korpás , Csilla Szabó
Hlasovanie č. 15: 31.01.2019 15:34
11. Predloženie súpisu ročných opráv a ostatných služieb presahujúcich bežnú opravu v roku 2018 na infraštruktúrnom vodárenskom majetku mesta
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Marian Molnár , Zsolt Sebő , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , László Stubendek
Hlasovanie č. 16: 31.01.2019 15:37
12. Podnikateľský plán spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. na rok 2019-A KOMVaK - Komárom város víz- és csatornaművei, Rt. üzleti terve a 2019-es évre
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Marian Molnár , Zsolt Sebő , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 19 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , Tamás Varga
Hlasovanie č. 17: 31.01.2019 15:40
13. Návrh ceny tepla spoločnosti CALOR, s.r.o. na rok 2019 - A CALOR Kft. javaslata a hő árára a 2019 ­ es évben
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Marian Molnár , Zsolt Sebő , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Imre Knirs
Hlasovanie č. 18: 31.01.2019 15:41
14.a TE- 17/2019 Návrh na uznesenie na spolufinancovanie projektu „dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb ­ Vytváranie bezbariérového prostredia výmenou podlahovej krytiny
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Ondrej Gajdáč , Marian Molnár , Zsolt Sebő , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Imre Knirs
Hlasovanie č. 19: 31.01.2019 15:42
14.b TE-23/2019 Návrh na spolufinancovanie projektu „Rozšírenie vozového parku na zber BRKO v meste Komárno“ Javaslat a „Rozšírenie vozového parku na zber BRKO v meste Komárno“ projekt társfinanszírozására
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Ondrej Gajdáč , Marian Molnár , Zsolt Sebő , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Imre Knirs
Hlasovanie č. 20: 31.01.2019 15:43
14.c TE -24/2019 Návrh na spolufinancovanie projektu „Regulácia rozširovania náletových a inváznych druhov drevín v NKP ­ Pevnosť (časť Stará pevnosť) v Komárne“
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Zsolt Sebő , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 Imre Knirs , Dávid Kovács , Patrik Ruman
Hlasovanie č. 21: 31.01.2019 15:44
14.d TE- 27/2019 Žiadosť Základnej školy Komárno, Ul. rozmarínová č.1 o spolufinancovanie projektu „V základnej škole úspešnejší II"
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Zsolt Sebő , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Imre Knirs , Patrik Ruman
Hlasovanie č. 22: 31.01.2019 15:46
15. Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť na rok 2019 -Javaslat pénzügyi támogatás odaítélésére Komárom város költségvetéséből kultúr és művészeti tevékenységekre a 2019-es évre
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Zsolt Sebő , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ildikó Bauer
Nehlasovali: 2 Imre Knirs , Patrik Ruman
Hlasovanie č. 23: 31.01.2019 16:13
16.a TE 632019-návrh dotácie pre celoročnú aktivitu športových klubov.
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Sebő , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Peter Korpás , Baltazár Ryšavý
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 24: 31.01.2019 16:13
16.b TE 622019-návrh dotácie na jednorázovú aktivitu športových klubov
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Sebő , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Peter Korpás
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 25: 31.01.2019 16:40
17.a TE-4_2019_Predaj nehnuteľnosti Vnút.okr.10

PN - MJ Ruman

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Baltazár Ryšavý , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 26: 31.01.2019 16:41
17.b TE-32_2019_Bukor Roman_predaj
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Baltazár Ryšavý , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Margit Keszegh , Dávid Kovács
Hlasovanie č. 27: 31.01.2019 16:45
17.c TE-33_2019_Martin Demin_predaj
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 1 Baltazár Ryšavý
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 28: 31.01.2019 16:46
17.d TE-34_2019_Šedivý Marek_predaj
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 23 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 29: 31.01.2019 16:47
17.e TE-35_2019_P-DENT_predaj
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Anton Marek
Hlasovanie č. 30: 31.01.2019 16:49
17.f TE-36_2019_PEFAR, s.r.o_predaj
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 23 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 31: 31.01.2019 16:50
17.g TE-37_2019_Plajerová Mária_predkupné právo
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 23 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 32: 31.01.2019 16:52
17.h TE-38_2019_ZSE-predaj pozemku

Žiada o slovo - Szót kér

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 23 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 33: 31.01.2019 17:02
17.h TE-38_2019_ZSE-predaj pozemku
Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Magdaléna Tárnok
Za: 23 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Imre Knirs
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 34: 31.01.2019 17:03
17.i TE-39_2019_ZSE-vecné bremeno, p.č. 3560
Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Magdaléna Tárnok
Za: 1 Imre Knirs
Proti: 4 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Zsolt Feszty , Zsolt Sebő
Zdržali sa: 18 György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Nehlasovali: 1 Marian Molnár
Hlasovanie č. 35: 31.01.2019 17:03
17.j TE-40_2019_ZSE-vecné bremeno, p.č. 4258
Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Magdaléna Tárnok
Za: 0
Proti: 2 Ildikó Bauer , Zsolt Sebő
Zdržali sa: 21 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Nehlasovali: 1 Marian Molnár
Hlasovanie č. 36: 31.01.2019 17:06
17.k TE-41_2019_Západoslovenská distribučná a.s._zmluva o budúcej zmluve
Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Magdaléna Tárnok
Za: 24 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 37: 31.01.2019 17:52
17.l TE-42_2019_COM-therm - predaj

1 návrh - 1. javaslat

Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Magdaléna Tárnok
Za: 16 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 3 Zsolt Feszty , Peter Korpás , Anton Marek
Zdržali sa: 5 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Marian Molnár , Zsolt Sebő
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 38: 31.01.2019 17:52
17.l TE-42_2019_COM-therm - predaj

2 návrh - 2. javaslat

Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Magdaléna Tárnok
Za: 16 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 2 Zsolt Feszty , Peter Korpás
Zdržali sa: 6 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Anton Marek , Marian Molnár , Zsolt Sebő
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 39: 31.01.2019 17:53
17.l TE-42_2019_COM-therm - predaj

3 návrh -3. javaslat

Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Magdaléna Tárnok
Za: 16 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 2 Zsolt Feszty , Peter Korpás
Zdržali sa: 6 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Anton Marek , Marian Molnár , Zsolt Sebő
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 40: 31.01.2019 17:54
17.m TE-43_2019_COM-therm-vecné bremeno kotolňa BAURING

Alternetíva 1

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Zsolt Feszty , Magdaléna Tárnok
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Ildikó Bauer , Imre Knirs
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 41: 31.01.2019 17:55
17.n TE-44_2019_COM-therm_vecné bremeno, časť2

Alternatíva 1

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Zsolt Feszty , Magdaléna Tárnok
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Ildikó Bauer , Imre Knirs
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 42: 31.01.2019 17:57
17.o TE-46_2019_Návrh na predaj nehnuteľností-MŠ Handlovská
Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Magdaléna Tárnok
Za: 23 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 György Batta
Hlasovanie č. 43: 31.01.2019 18:02
17.p TE-47_2019_Davydov Building s.r.o
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Imre Knirs , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 20 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , Tamás Varga
Hlasovanie č. 44: 31.01.2019 18:05
17.q TE-48_2019_Kajak & kanoe klub Komárno, o.z.
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Imre Knirs , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Tamás Varga
Hlasovanie č. 45: 31.01.2019 18:13
17.r TE-50_2019_Podunajské múzeum v Komárne_prenájom
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Imre Knirs , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Peter Korpás , Anton Marek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 46: 31.01.2019 18:15
17.s TE-51_2019_Ing. Kristián Borka, PharmDr. Christina Borka Geske_vecné bremeno
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Margit Keszegh , Imre Knirs , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Attila Horváth
Hlasovanie č. 47: 31.01.2019 18:25
17.t TE-52_2019_Občianske združenie ÉS Polgári társulás
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Imre Knirs , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Ildikó Bauer , Margit Keszegh
Nehlasovali: 2 Attila Horváth , Tamás Varga
Hlasovanie č. 48: 31.01.2019 18:35
18. Návrh VZN Mesta Komárno č..../2019, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v ZUŠ a o čiastočnej úhrade nákladov v CVČ a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zsolt Feszty , Imre Knirs , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Marian Molnár
Hlasovanie č. 49: 31.01.2019 18:37
19. TE_21_2019 - Farkas Adrián a Farkas Kristián
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Imre Knirs , Peter Korpás , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Marian Molnár
Hlasovanie č. 50: 31.01.2019 18:38
20.a Správa o vyhodnotení Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2018 Jelentés Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervezetének 2018 - as évi megvalósítási tervének kiértékeléséröl
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Imre Knirs , Peter Korpás , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Marian Molnár
Hlasovanie č. 51: 31.01.2019 18:38
20.b Návrh na uznesenie na schválenie návrhu Dodatok Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Komárno č.1/2019
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Imre Knirs , Peter Korpás , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Marian Molnár
Hlasovanie č. 52: 31.01.2019 18:41
20.c Návrh na uznesenie na schválenie zriadenia sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci - Határozati javaslat monitorozás és segélyhívó jelzörendszer szociális szolgáltatás létrehozásának jóváhagyására
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Imre Knirs , Peter Korpás , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 53: 31.01.2019 18:41
20.d Návrh na uznesenie na schválenie návrhu Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2019 Határozati javaslat Komárom város szociális szolgáltatások közösségi tervének a 2019-es évi megvalósítási tervének elfogadására
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Imre Knirs , Peter Korpás , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 54: 31.01.2019 18:45
21. Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 4.Q 2018-Beszámoló a közbeszerzésekről
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Imre Knirs , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 17 Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Imre Andruskó , György Batta , Zsolt Sebő
Nehlasovali: 2 Attila Horváth , Marian Molnár
Hlasovanie č. 55: 31.01.2019 18:51
22. Návrh na súvislú ucelenú opravu chodníkov vo vlastníctve a v správe mesta Komárno - Javaslat Komárno város járdáinak összefüggő javítására
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Imre Knirs , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 56: 31.01.2019 18:53
23. Zámer výstavby kompostárne - Komposztáló létrehozásának szándéka
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Imre Knirs , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 57: 31.01.2019 18:54
24 Voľba podpredsedov komisií - Bizottságok alelnökeinek megválasztása
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Imre Knirs , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 58: 31.01.2019 19:09
25. Návrh - Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne a členov komisií MsZ ­ neposlancov - Javaslat a Komárom Városi képviselőtestület képviselőinek és bizottsági tagjainak ­ nemképviselők anyagi juttatását tárgyaló alapelveihez

PN Rada - MJ Tanács

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Imre Knirs , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 1 Ildikó Bauer
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 59: 31.01.2019 19:11
25. Návrh na zmenu členov komisií Mestského zastupiteľstva v Komárne -Javaslat bizottsági tagok megváltoztatására

1.

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Imre Knirs , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Marian Molnár
Hlasovanie č. 60: 31.01.2019 19:11
25. Návrh na zmenu členov komisií Mestského zastupiteľstva v Komárne -Javaslat bizottsági tagok megváltoztatására

2.

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Imre Knirs , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ildikó Bauer
Nehlasovali: 1 Baltazár Ryšavý
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
 3. 3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Predkladateľ: Mgr. Fekete Tomáš
 4. 4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Komárno na 1. polrok 2019 - A főellenőr 2019-es év 1. félévi ellenőrzési terve
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 5. 5. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 6. 5a. Súhrnná správa o činnosti hlavného kontrolóra a stave vybavovania sťažností a podnetov v podmienkach samosprávy mesta Komárno za rok 2018 - Beszámoló a 2018-as évben elvégzett ellenőrzésekről, panaszok és beadványok intézéséről
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 7. 6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2019 – 2021- A főellenőr szakvéleménye a város 2019 - 2021-as költségvetési javaslatához
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 8. 6a. Návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 a predbežný návrh Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2020, 2021- Komárom Város költségvetésének tervezete a 2019- es évre és előzetes javaslat a 2020-2021-es évekre
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
  Materiály   Prevziať všetky
 9. 7. Návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno na roky 2019-2021- Az Idősek otthona költségvetési javaslata a 2019-2021- es időszakra
  Predkladateľ: Mgr. Polgárová Hedviga
 10. 8. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na roky 2019-2021 - A COMORRA SERVIS költségvetési javaslata a 2019-2021 -es időszakra
  Predkladateľ: Mgr. Nagy Tomáš
 11. 9. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko na roky 2019-2021- A Városi Művelődési Központ költségvetési javaslata a 2019-2021 -es időszakra
  Predkladateľ: Vargová Anna
 12. 10. Personálne zmeny v MsKS Komárno - Személyzeti ügyek a Komáromi VMK-ban
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 13. 11. Predloženie súpisu ročných opráv a ostatných služieb presahujúcich bežnú opravu v roku 2018 na infraštruktúrnom vodárenskom majetku mesta Komárna vykonaných spoločnosťou KOMVaK, a.s.- A KOMVaK Rt. által az infrastrukturális vízügyi vagyonon az általános javítás keretét meghaladó munkák és egyéb teljesítések összesítése a 2018-as évre vonatkozólag
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 14. 12. Podnikateľský plán spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. na rok 2019- A KOMVaK - Komárom város víz- és csatornaművei, Rt. üzleti terve a 2019-es évre
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 15. 13. Návrh ceny tepla spoločnosti CALOR, s.r.o. na rok 2019 - A CALOR Kft. javaslata a hő árára a 2019 – es évben
  Predkladateľ: Ing. Veľký Ľuboš
 16. 14. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach - Kérvények és javaslatok pénzügyekben
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 17. 14a. TE- 17/2019 Návrh na uznesenie na spolufinancovanie projektu „dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb – Vytváranie bezbariérového prostredia výmenou podlahovej krytiny Határozati javaslat projekt társfinanszírozására „szociális szolgáltatások fejlesztésének ámogatása – Akadálymentes terület kialákítása padlóburkolat kicserélésével
 18. 14b. TE-23/2019 Návrh na spolufinancovanie projektu „Rozšírenie vozového parku na zber BRKO v meste Komárno“ Javaslat a „Rozšírenie vozového parku na zber BRKO v meste Komárno“ projekt társfinanszírozására
 19. 14c. TE -24/2019 Návrh na spolufinancovanie projektu „Regulácia rozširovania náletových a inváznych druhov drevín v NKP – Pevnosť (časť Stará pevnosť) v Komárne“ - Javaslat a „Regulácia rozširovania náletových a inváznych druhov drevín v NKP – Pevnosť (časť Stará pevnosť) v Komárne“ projekt társfinanszírozására
 20. 14d. TE- 27/2019 Žiadosť Základnej školy Komárno, Ul. rozmarínová č.1 o spolufinancovanie projektu „V základnej škole úspešnejší II" - A Rozmaring utcai alapiskola kérvénye az „Alapiskolában sikeresebb II“ projekt társfinanszírozására
 21. 15. Návrh na poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť na rok 2019 - Javaslat pénzügyi támogatás odaítélésére Komárom város költségvetéséből kultúr és művészeti tevékenységekre a 2019-es évre
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 22. 16. Žiadosti a návrhy na úseku športu - Kérvények és javaslatok sportügyekben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 23. 16a. TE 632019-návrh dotácie pre celoročnú aktivitu športových klubov.
 24. 16b. TE 622019-návrh dotácie na jednorázovú aktivitu športových klubov
 25. 17. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: Ing. Prodovszká Katarína
 26. 17a. TE-4_2019_Predaj nehnuteľnosti Vnút.okr.10
 27. 17b. TE-32_2019_Bukor Roman_predaj
  Materiály   Prevziať všetky
 28. 17c. TE-33_2019_Martin Demin_predaj
  Materiály   Prevziať všetky
 29. 17d. TE-34_2019_Šedivý Marek_predaj
  Materiály   Prevziať všetky
 30. 17e. TE-35_2019_P-DENT_predaj
  Materiály   Prevziať všetky
 31. 17f. TE-36_2019_PEFAR, s.r.o_predaj
  Materiály   Prevziať všetky
 32. 17g. TE-37_2019_Plajerová Mária_predkupné právo
  Materiály   Prevziať všetky
 33. 17h. TE-38_2019_ZSE-predaj pozemku
 34. 17i. TE-39_2019_ZSE-vecné bremeno, p.č. 3560
 35. 17j. TE-40_2019_ZSE-vecné bremeno, p.č. 4258
 36. 17k. TE-41_2019_Západoslovenská distribučná a.s._zmluva o budúcej zmluve
 37. 17l. TE-42_2019_COM-therm - predaj
  Materiály   Prevziať všetky
 38. 17m. TE-43_2019_COM-therm-vecné bremeno kotolňa BAURING
 39. 17n. TE-44_2019_COM-therm_vecné bremeno, časť2
 40. 17o. TE-46_2019_Návrh na predaj nehnuteľností-MŠ Handlovská
 41. 17p. TE-47_2019_Davydov Building s.r.o
 42. 17q. TE-48_2019_KKK
  Materiály   Prevziať všetky
 43. 17r. TE-50_2019_Podunajské múzeum v Komárne_prenájom
 44. 17s. TE-51_2019_Ing. Kristián Borka, PharmDr. Christina Borka Geske_vecné bremeno
 45. 17t. TE-52_2019_Občianske združenie ÉS Polgári társulás
 46. 18. Návrh VZN Mesta Komárno č..../2019, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v ZUŠ a o čiastočnej úhrade nákladov v CVČ a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno - Javaslat a /2019 sz. ÁÉr-re, amely módosítja a város 7/2008 sz. ÁÉR-t az óvodák, iskolai klubok, a Művészeti Alapiskola, a Szabadidőközpont és az iskolai étkezdék látogatóinak nyújtott városi költséghozzájárulás nagyságáról
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
  Materiály   Prevziať všetky
 47. 19. Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 48. 19a. TE_21_2019 - Farkas Adrián a Farkas Kristián
  Materiály   Prevziať všetky
 49. 20. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach - Kérvények és javaslatok szociális ügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 50. 20a. Správa o vyhodnotení Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2018 Jelentés Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervezetének 2018 - as évi megvalósítási tervének kiértékeléséröl
 51. 20b. Návrh na uznesenie na schválenie návrhu Dodatok Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Komárno č.1/2019
 52. 20c. Návrh na uznesenie na schválenie zriadenia sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci - Határozati javaslat monitorozás és segélyhívó jelzörendszer szociális szolgáltatás étrehozásának jóváhagyására
 53. 20d. Návrh na uznesenie na schválenie návrhu Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2019 Határozati javaslat Komárom város szociális szolgáltatások közösségi tervének a 2019-es évi megvalósítási tervének elfogadására
 54. 21. Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 4.Q 2018- Beszámoló a közbeszerzésekről
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 55. 22. Návrh na súvislú ucelenú opravu chodníkov vo vlastníctve a v správe mesta Komárno - Javaslat Komárno város járdáinak összefüggő javítására
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
  Materiály   Prevziať všetky
 56. 23. Zámer výstavby kompostárne- Komposztáló létrehozásának szándéka
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
  Materiály   Prevziať všetky
 57. 24. Návrh na uznesenie na volľbu podpredsedov komisií MS v Komárne
  Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh
 58. 25. Návrh - Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne a členov komisií MsZ – neposlancov- Javaslat a Komárom Városi képviselőtestület képviselőinek és bizottsági tagjainak – nemképviselők anyagi juttatását tárgyaló alapelveihez
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 59. 26. Návrh na zmenu členov komisií Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat bizottsági tagok megváltoztatására
 60. 27. Rôzne - Egyéb
 61. 28. Záver - Befejezés
 62. 29. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 14.01.2019 - A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Batta György
 63. 30. Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 15.01.2019- Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Szénássy Tímea
 64. 31. Správa komisie verejného poriadku a dopravy zo dňa 15.01.2019 - A közrendi és közlekedési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ryšavý Baltazár
 65. 32. Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta zo dňa 16.01.2019 - A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ing. Bujna Zoltán
 66. 33. Správa finančnej komisie zo dňa 15.01.2019 - A pénzügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 67. 34. Správa komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa 15.01.2019 - A nemzetközi együttműködési és idegenforgalmi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Bauer Ildikó
 68. 35. Správa komisie športu a mládeže zo dňa 15.01.2019 - Az ifjúsági és sportbizottság beszámolója
  Predkladateľ: Kovács Dávid