Komisia pre nakladanie s majetkom a financie – Zasadnutie 06.02.2019 o 15:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Členstvo neposlancov v Komisii pre nakladanie s majetkom a financie
 2. 2. Návrh na nájom časti pozemku registra „E“, parc.č. 10262/1 vo dvore na Karadžičovej 55 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 3. 3. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore – garáži v bytovom dome na ulici Fraňa Kráľa 21
 4. 4. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Okánikovej ulici, parc.č. 3737/3
 5. 5. Návrh na predaj pozemku pod garážou na ulici Prokopa Veľkého, parc.č. 4840/43
 6. 6. Návrh na predaj pozemku pod garážou vo dvore na Kozej 21, parc.č. 738/2
 7. 7. Návrh na predaj pozemku pod garážou vo dvore na Grösslingovej 11, parc.č. 8879/1
 8. 8. Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za účelom technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 9. 9. Návrh na voľbu členov Komisie pre posudzovanie žiadostí o nájom obecného bytu
 10. 10. Informácia o organizácii samosprávy
 11. 11. Materiály na predbežné prerokovanie (majetkové)
 12. 12. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Členstvo neposlancov v Komisii pre nakladanie s majetkom a financie
 2. 2. Návrh na nájom časti pozemku registra „E“, parc.č. 10262/1 vo dvore na Karadžičovej 55 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 3. 3. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore – garáži v bytovom dome na ulici Fraňa Kráľa 21
 4. 4. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Okánikovej ulici, parc.č. 3737/3
 5. 5. Návrh na predaj pozemku pod garážou na ulici Prokopa Veľkého, parc.č. 4840/43
 6. 6. Návrh na predaj pozemku pod garážou vo dvore na Kozej 21, parc.č. 738/2
 7. 7. Návrh na predaj pozemku pod garážou vo dvore na Grösslingovej 11, parc.č. 8879/1
 8. 8. Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za účelom technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 9. 9. Návrh na voľbu členov Komisie pre posudzovanie žiadostí o nájom obecného bytu
 10. 10. Informácia o organizácii samosprávy
 11. 11. Materiály na predbežné prerokovanie (majetkové)
 12. 12. Rôzne