Finančná komisia – Zasadnutie 06.02.2019 o 13:00 Malá zasadačka

Návrh programu
  1. 1. Otvorenie
  2. 2. TE-70/2019 Odvolanie členov a voľba členov dozornej rady a predstavenstva spoločnosti KOMVaK, a.s.
  3. 3. TE- 71/2019 Odvolanie člena a voľba člena dozornej rady spoločnosti CALOR, s.r.o.
  4. 4. TE-71/2019 Odvolanie členov a voľba členov dozornej rady spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o.
  5. 5. TE-74/2019 Nákup výpočtovej techniky pre potreby poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne
  6. 6. TE-77/2019 Zmena programového rozpočtu na rok 2019 - Spoluúčasť na projekte ÚPSVaR
  7. 7. Záver