Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport – Zasadnutie 08.02.2019 o 09:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Materiál do Miestneho zastupiteľstva: Návrh na delegovanie zástupcov m. č. do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti m. č. Bratislava-Staré Mesto (informácia, diskusia)
 2. 2. Návrh na rozšírenie počtu členov Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport o členov - neposlancov
 3. 3. Informácia vedúceho finančného oddelenia o problematike financovania ZŠ
 4. 4. Návrh na schválenie termínov zasadnutí KOVM na obdobie marec – jún 2019
 5. 5. Aktualizácia rokovacieho poriadku KOVM (diskusia)
 6. 6. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Anna Dojčánová
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • Mgr. art. Dana Kleinert
Neprítomní
 • Mgr. Ondrej Dostál
 • Lucia Ďuriš Nicholsonová, (do 21.10.2019)
 • MUDr. Peter Osuský, CSc.
Návrh programu
 1. 1. Materiál do Miestneho zastupiteľstva: Návrh na delegovanie zástupcov m. č. do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti m. č. Bratislava-Staré Mesto (informácia, diskusia)
 2. 2. Návrh na rozšírenie počtu členov Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport o členov - neposlancov
 3. 3. Informácia vedúceho finančného oddelenia o problematike financovania ZŠ
 4. 4. Návrh na schválenie termínov zasadnutí KOVM na obdobie marec – jún 2019
 5. 5. Aktualizácia rokovacieho poriadku KOVM (diskusia)
 6. 6. Rôzne