Miestna rada – Zasadnutie 12.02.2019 o 13:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Návrh na nájom časti pozemku registra „E“, parc. č. 10262/1 vo dvore na Karadžičovej 55 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 2. 2. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore – garáži v bytovom dome na ulici Fraňa Kráľa 21
 3. 3. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Okánikovej ulici, parc.č. 3737/3
 4. 4. Návrh na predaj pozemku pod garážou na ulici Prokopa Veľkého, parc.č. 4840/43
 5. 5. Návrh na predaj pozemku pod garážou vo dvore na Kozej 21, parc.č. 738/2
 6. 6. Návrh na predaj pozemku pod garážou vo dvore na Grösslingovej 11, parc.č. 8879/1
 7. 7. Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za účelom technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 8. 8. Návrh na voľbu členov komisie pre posudzovanie žiadostí o nájom obecného bytu
 9. 9. Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 10. 10. Návrh Dodatku č. 1 Zásad odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto – neposlancov
 11. 11. Informácia o obstarávaní územného plánu zóny CMO-severovýchod, 2018
 12. 12. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 13. 13. Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 19.02.2019
 14. 14. Rekonštrukcia Blumentálskej ulice
 15. 15. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Návrh na nájom časti pozemku registra „E“, parc. č. 10262/1 vo dvore na Karadžičovej 55 ako prípad hodný osobitného zreteľa
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore – garáži v bytovom dome na ulici Fraňa Kráľa 21
  Materiály   Prevziať všetky
 3. 3. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Okánikovej ulici, parc.č. 3737/3
  Materiály   Prevziať všetky
 4. 4. Návrh na predaj pozemku pod garážou na ulici Prokopa Veľkého, parc.č. 4840/43
  Materiály   Prevziať všetky
 5. 5. Návrh na predaj pozemku pod garážou vo dvore na Kozej 21, parc.č. 738/2
  Materiály   Prevziať všetky
 6. 6. Návrh na predaj pozemku pod garážou vo dvore na Grösslingovej 11, parc.č. 8879/1
  Materiály   Prevziať všetky
 7. 7. Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za účelom technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  Materiály   Prevziať všetky
 8. 8. Návrh na voľbu členov komisie pre posudzovanie žiadostí o nájom obecného bytu
  Materiály   Prevziať všetky
 9. 9. Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  Materiály   Prevziať všetky
 10. 10. Návrh Dodatku č. 1 Zásad odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto – neposlancov
 11. 11. Informácia o obstarávaní územného plánu zóny CMO-severovýchod, 2018
  Materiály   Prevziať všetky
 12. 12. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 13. 13. Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 19.02.2019
 14. 14. Rekonštrukcia Blumentálskej ulice
  Materiály   Prevziať všetky
 15. 15. Rôzne