Miestna rada – Zasadnutie 12.02.2019 o 13:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Návrh na nájom časti pozemku registra „E“, parc. č. 10262/1 vo dvore na Karadžičovej 55 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 2. 2. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore – garáži v bytovom dome na ulici Fraňa Kráľa 21
 3. 3. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Okánikovej ulici, parc.č. 3737/3
 4. 4. Návrh na predaj pozemku pod garážou na ulici Prokopa Veľkého, parc.č. 4840/43
 5. 5. Návrh na predaj pozemku pod garážou vo dvore na Kozej 21, parc.č. 738/2
 6. 6. Návrh na predaj pozemku pod garážou vo dvore na Grösslingovej 11, parc.č. 8879/1
 7. 7. Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za účelom technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 8. 8. Návrh na voľbu členov komisie pre posudzovanie žiadostí o nájom obecného bytu
 9. 9. Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 10. 10. Návrh Dodatku č. 1 Zásad odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto – neposlancov
 11. 11. Informácia o obstarávaní územného plánu zóny CMO-severovýchod, 2018
 12. 12. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 13. 13. Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 19.02.2019
 14. 14. Rekonštrukcia Blumentálskej ulice
 15. 15. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Boris Ažaltovič
 • Mgr. art. Adam Berka
 • RNDr. Milan Remiš
 • MUDr. Viera Satinská
 • Mgr. Martina Uličná
 • Ing. Matej Vagač
Ospravedlnení
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Návrh na nájom časti pozemku registra „E“, parc. č. 10262/1 vo dvore na Karadžičovej 55 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 2. 2. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore – garáži v bytovom dome na ulici Fraňa Kráľa 21
 3. 3. Návrh na predaj pozemku pod garážou na Okánikovej ulici, parc.č. 3737/3
 4. 4. Návrh na predaj pozemku pod garážou na ulici Prokopa Veľkého, parc.č. 4840/43
 5. 5. Návrh na predaj pozemku pod garážou vo dvore na Kozej 21, parc.č. 738/2
 6. 6. Návrh na predaj pozemku pod garážou vo dvore na Grösslingovej 11, parc.č. 8879/1
 7. 7. Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za účelom technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 8. 8. Návrh na voľbu členov komisie pre posudzovanie žiadostí o nájom obecného bytu
 9. 9. Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 10. 10. Návrh Dodatku č. 1 Zásad odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto – neposlancov
 11. 11. Informácia o obstarávaní územného plánu zóny CMO-severovýchod, 2018
 12. 12. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 13. 13. Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 19.02.2019
 14. 14. Rekonštrukcia Blumentálskej ulice
 15. 15. Rôzne