Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.02.2019 o 17:30 zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín

Schválený program
 1. 1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-Devín
 2. 2. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2019 na krátkodobý prenájom voľných záhrad na dobu 5 rokov.
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-Devín
 3. 3. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-Devín
 4. 4. Návrh na udelenie predbežného súhlasu na odpredaj pozemku reg. „C“ , pozemok parc.č. 1460/18 o výmere 28 m2 v k.ú. Devín vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava – Devín, a stanovenie kúpnej ceny za m2, ako prípad hodný osobitého zreteľa.
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-Devín
  Bod bol stiahnutý z rokovania
 5. 5. Návrh na stanovenie kúpnej ceny za m2 pre pozemky reg. „C“ , pozemok parc.č. 1504/2 o výmere 7,0 m2 a časti pozemku parc. č. 1505/2 o výmere 23,0 m2 v k.ú. Devín vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Devín za účelom odpredaju týchto pozemkov žiadateľom Rudolfovi Apalovičovi a Ružene Apalovičovej ako prípad hodný osobitého zreteľa.
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-Devín
  Bod bol stiahnutý z rokovania
 6. 6. Správa z kontroly centrálnej evidencie sťažností.
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-Devín
 7. 7. Informačný materiál z kontroly inventarizácie k 31.12.2017 zvereného hmotného majetku, prostriedkov civilnej ochrany, zvereného MČ Devín.
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-Devín
 8. 8. Správa z kontroly príjmov, výdavkov, banky a peňažných tokov za rok 2017.
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-Devín
 9. 9. Správa o kontrole dodržiavania zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v roku 2017.
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-Devín
 10. 10. Návrh členov ekonomickej komisie
  Predkladateľ: Ing. Zuzana Šubová, poslankyňa MZ
 11. 11. Návrh člena komisie kultúrnej a sociálnej
  Predkladateľ: Ing. Zuzana Šubová, poslankyňa
 12. 12. Návrh na doplnenie člena do Komisie stavebnej a dopravnej
  Predkladateľ: Ing. Pavol Murín, poslanec MZ
 13. 13. Rôzne
 14. 14. Interpelácie
 15. 15. Záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Zvukový záznam

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-Devín
 2. 2. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2019 na krátkodobý prenájom voľných záhrad na dobu 5 rokov.
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-Devín
 3. 3. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-Devín
 4. 4. Návrh na udelenie predbežného súhlasu na odpredaj pozemku reg. „C“ , pozemok parc.č. 1460/18 o výmere 28 m2 v k.ú. Devín vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava – Devín, a stanovenie kúpnej ceny za m2, ako prípad hodný osobitého zreteľa.
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-Devín
 5. 5. Návrh na stanovenie kúpnej ceny za m2 pre pozemky reg. „C“ , pozemok parc.č. 1504/2 o výmere 7,0 m2 a časti pozemku parc. č. 1505/2 o výmere 23,0 m2 v k.ú. Devín vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Devín za účelom odpredaju týchto pozemkov žiadateľom Rudolfovi Apalovičovi a Ružene Apalovičovej ako prípad hodný osobitého zreteľa.
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-Devín
 6. 6. Správa z kontroly centrálnej evidencie sťažností.
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-Devín
 7. 7. Informačný materiál z kontroly inventarizácie k 31.12.2017 zvereného hmotného majetku, prostriedkov civilnej ochrany, zvereného MČ Devín.
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-Devín
 8. 8. Správa z kontroly príjmov, výdavkov, banky a peňažných tokov za rok 2017.
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-Devín
 9. 9. Správa o kontrole dodržiavania zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v roku 2017.
  Predkladateľ: Ing.Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-Devín
 10. 10. Návrh členov ekonomickej komisie
  Predkladateľ: Ing. Zuzana Šubová, poslankyňa MZ
 11. 11. Návrh člena komisie kultúrnej a sociálnej
  Predkladateľ: Ing. Zuzana Šubová, poslankyňa
 12. 12. Návrh na doplnenie člena do Komisie stavebnej a dopravnej
  Predkladateľ: Ing. Pavol Murín, poslanec MZ
 13. 13. Rôzne
 14. 14. Interpelácie
 15. 15. Záver