Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu – Zasadnutie 19.02.2019 o 14:00 Miestny úrad, miestnosť č.10

Schválený program
 1. 1. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre sociálnu oblasť (podľa VZN č. 12/2017)
 2. 2. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb
 3. 3. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Predsedala: Mgr. Martina Uličná
Prítomní
 • Mgr. Tomáš Dentico (do 18.10.2019)
 • Mgr. art. Dana Kleinert
 • MUDr. Halka Ležovičová
 • Mgr. Martina Uličná
Ospravedlnení
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • MUDr. Viera Satinská
Návrh programu
 1. 1. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb
 2. 2. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti pre sociálnu oblasť (podľa VZN č. 12/2017)
 3. 3. Rôzne