Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport – Zasadnutie 04.03.2019 o 12:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
  1. 1. Informácia vedúceho finančného oddelenia o problematike financovania ZŠ
  2. 2. Oboznámenie sa s náplňou činnosti Komisie vzdelávania, mládeže a športu
  3. 3. Prerokovanie navýšenia finančných prostriedkov na dotácie pre oblasť vzdelávania
  4. 4. Žiadosti o dotácie v roku 2019
  5. 5. Návrh na rozšírenie počtu členov Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport o členov - neposlancov
  6. 6. Informácia o termínoch zasadnutí Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport
  7. 7. Aktualizácia rokovacieho poriadku KOVM (diskusia)
  8. 8. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
  • Mgr. Anna Dojčánová
  • Mgr. Ondrej Dostál
  • Mgr. Petra Hitková, PhD.
  • Mgr. art. Dana Kleinert
  • MUDr. Peter Osuský, CSc.
Neprítomní
  • Lucia Ďuriš Nicholsonová, (do 21.10.2019)
Návrh programu
  1. 1. Informácia vedúceho finančného oddelenia o problematike financovania ZŠ
  2. 2. Oboznámenie sa s náplňou činnosti Komisie vzdelávania, mládeže a športu
  3. 3. Prerokovanie navýšenia finančných prostriedkov na dotácie pre oblasť vzdelávania
  4. 4. Žiadosti o dotácie v roku 2019
  5. 5. Návrh na rozšírenie počtu členov Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport o členov - neposlancov
  6. 6. Informácia o termínoch zasadnutí Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport
  7. 7. Aktualizácia rokovacieho poriadku KOVM (diskusia)
  8. 8. Rôzne