Miestna rada – Zasadnutie 05.03.2019 o 13:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 4/2017 o umiestňovaní volebných plagátov
 2. 2. Návrh na nájom nebytového priestoru v budove ZŠ Dubová č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 3. 3. Návrh na zrušenie časti uznesenia č. 26/2018 z 20.03.2018, ktorým bol schválený predaj pozemkov parc. č. 2491/1, 2492/8 a 2492/9 na Drotárskej ceste 7 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 4. 4. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore – garáži v bytovom dome na ulici Fraňa Kráľa 21
 5. 5. Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za účelom technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 6. 6. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
 7. 7. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - sociálna oblasť
 8. 8. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť školstva
 9. 9. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry
 10. 10. Návrh na realizáciu projektu „Cyklotrasa Blumentálska ulica I. a II.“
 11. 11. Návrh na realizáciu projektu „Vodozádržné opatrenia pre zabezpečenie odvodnenia časti miestnej komunikácie Okánikova ulica“
 12. 12. Správa o činnosti hasičskej jednotky DHZO Bratislava-Staré Mesto za rok 2018
 13. 13. Návrh Štatútu Dobrovoľného hasičského zboru mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 14. 14. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
 15. 15. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 2017 - 2021
 16. 16. Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 17. 17. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Boris Ažaltovič
 • Mgr. art. Adam Berka
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • RNDr. Milan Remiš
 • MUDr. Viera Satinská
 • Mgr. Martina Uličná
 • Ing. Matej Vagač
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 4/2017 o umiestňovaní volebných plagátov
 2. 2. Návrh na nájom nebytového priestoru v budove ZŠ Dubová č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 3. 3. Návrh na zrušenie časti uznesenia č. 26/2018 z 20.03.2018, ktorým bol schválený predaj pozemkov parc. č. 2491/1, 2492/8 a 2492/9 na Drotárskej ceste 7 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 4. 4. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore – garáži v bytovom dome na ulici Fraňa Kráľa 21
 5. 5. Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za účelom technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 6. 6. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
 7. 7. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - sociálna oblasť
 8. 8. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť školstva
 9. 9. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry
 10. 10. Návrh na realizáciu projektu „Cyklotrasa Blumentálska ulica I. a II.“
 11. 11. Návrh na realizáciu projektu „Vodozádržné opatrenia pre zabezpečenie odvodnenia časti miestnej komunikácie Okánikova ulica“
 12. 12. Správa o činnosti hasičskej jednotky DHZO Bratislava-Staré Mesto za rok 2018
 13. 13. Návrh Štatútu Dobrovoľného hasičského zboru mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 14. 14. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
 15. 15. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 2017 - 2021
 16. 16. Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 17. 17. Rôzne