Mestská rada – Zasadnutie 06.03.2019 o 13:00 Malá zasadačka

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
 2. 2. Návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno na roky 2019-2021- Az Idősek otthona költségvetési javaslata a 2019-2021- es időszakra
  Predkladateľ: Mgr. Polgárová Hedviga
 3. 3. Otázky týkajúce sa obchodnej spoločnosti CALOR s.r.o- A CALOR Kft-vel kapcsolatos kérdések
  Predkladateľ: Ing. Veľký Ľuboš
 4. 3a. TE 95 Podnikateľský plán na rok 2019 - CALOR s.r.o. - A CALOR Kft. üzleti terve a 2019-es évre
 5. 3b. TE – 138 Zabezpečenie prevádzkovania a obsluhy plynových kotolní v majetku mesta v objektoch materských škôl spoločnosťou CALOR, s.r.o. - A város tulajdonában lévő gázkazánok működésének és üzemeltetésének biztosítása az óvodákban a CALOR Kft. által
 6. 3c. TE – 137 Oznámenie konateľa obchodnej spoločnosti CALOR, s.r.o. - A CALOR Kft. ügyvezetőjének értesítése
 7. 4. Otázky týkajúce sa obchodnej spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. - A COM-MÉDIA Kft-vel kapcsolatos kérdések
  Predkladateľ: Mgr. Batta György
 8. 5. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach - Kérvények és javaslatok pénzügyekben
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 9. 5a. TE- 86/2019 Návrh na prefinancovanie projektu Interreg SKHU
 10. 5b. TE-89/2019 Návrh na prerozdelenie prostriedkov z rezervy pre poslancov
 11. 5c. TE-90/2019 Správa vo veci týkajúcej sa žiadosti o dotáciu na rozšírenie kamerového systému mesta Komárno a o zabezpečení spolufinancovania projektu
 12. 5d. TE-128/2019 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Komárna
 13. 5e. TE – 116/2019 Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2018 Komárom város polgármestere által jóváhagyott költségvetés módosítások a 2018-as évben
 14. 6. Návrh na rekonštrukciu kontajnerových stojísk v meste Komárno- Javaslat a szeméttárolók felújítására Komárom városában
  Predkladateľ: JUDr. Varga Tamás
 15. 7. Návrh na prerozdelenie prostriedkov na účely zlepšenia stavu školských kuchýň a jedální- Javaslat pénzügyi források elosztására az iskolai konyhák állapotának javítására
  Predkladateľ: Mgr. Gajdáč Ondrej
 16. 8. Návrh rozpisu kapitálových výdavkov Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019- Javaslat Komárom város tőkejellegű kiadásaira a 2019. évi programozott költségvetésből
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 17. 9. Návrh VZN č. .../2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta Komárno v znení VZN č. 28/2015 a č. 11/2017- Javaslat .../2019 sz. ÁÉR, mely módosítja Komárom város környezetének és lakosai egészségének védelmére irányuló projektek anyagi támogatásának megítéléséről szóló 12/2015-ös ÁÉR-ét, mely módosult a 28/2015-ös és a 11/2017-es ÁÉR-tel
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 18. 10. Návrh na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno- Javaslat Komárom város területrendezési tervének módosítására
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 19. 11. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach- Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: Ing. Prodovszká Katarína
 20. 11a. TE-1880_2018_Kóša Peter_osobitný zreteľ
 21. 11b. TE-1879_2018_Füssi Peter_osobitný zreteľ
 22. 11c. TE-1881_2018_MUDr. Cséplö Peter_osobitný zreteľ
 23. 11d. TE-32_2019_Bukor Roman_predaj_osobitný zreteľ
 24. 11e. TE-35_2019_P-DENT_predaj osobitný zreteľ
 25. 11f. TE-51_2019_Ing. Kristián Borka_osobitný zreteľ
 26. 11g. TE-50_2019_Podunajské múzeum v Komárne_prenájom_osobitný zreteľ
 27. 11h. TE-52_2019_Občianske združenie ÉS Polgári társulás_osobitný zreteľ
 28. 11i. TE-105_2019_Grňo_ predaj pozemku
 29. 11j. TE-106_2019_Henrich Táncos_predaj
 30. 11k. TE-107_2019_SOCHA-STAV s.r.o
 31. 11l. TE-100_2019_KKK
 32. 11m. TE-99_2019_Téka
 33. 11n. TE-110_2019_Edita Czizmaziová - EDIT_prenájom
 34. 11o. TE-101_2019_Agref spol. s r.o
 35. 11p. TE-102_2019_ N-Lél a.s
 36. 11q. TE-103_2019_Ing. Pint Ján
 37. 11r. TE-104_2019_ Ryšavý Baltazár
 38. 11s. TE-109_2019_ BROZ_ prenájom pozemkov
 39. 11t. TE-113_2019_ZSE-vecné bremeno
 40. 11u. TE-111_2019_Marosi Ondrej_výpožička
 41. 11v. TE-112_2019_Nemocnica Komárno s.r.o
 42. 11w. TE-114_2019_UJS_súhlas
 43. 11x. TE-49_2019_Erich Hubaček_prenájom
 44. 11y. TE-121_2019 - celoročné terasy
 45. 11z. TE-120_2019_Letné terasy sezónne
 46. 11. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku vo vlastníctve Mesta Komárno Nyilvános kereskedelmi versenytárgyalásról szóló javaslat a Komárom Város tulajdonában lévő ingatlan eladására
 47. 11a. Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Komárno A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalást kiértékelő bizottság beszámolója Komárom Város tulajdonában lévő ingatlanok eladására meghirdetett nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás eredményéről
 48. 12. Žiadosti a návrhy v bytových a sociálnych veciach- Kérvények és javaslatok lakás és szociális ügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 49. 12a. TE-92 zoznam žiadateľov
 50. 12b. TE-75 - Žiadosť o poskyt. fin. dot -ZO Slovenský zväz telesne postihnutých
 51. 12c. TE-76 – Žiadosť o poskyt. fin. dot_ZO rodičov telesne postihnutých detí
 52. 12d. TE -78 - Návrh na uznesenie na schválenie zriadenia sociálnej služby Nocľaháreň Határozati javaslat Melegedö - szociális szolgáltatás létrehozásának jóváhagyására
 53. 12e. TE -81 -Návrh na uznesenie na schválenie rozšírenia kapacity sociálnej služby v Útulku pre bezdomovcov v meste Komárno Határozati javaslat Hajléktalanszálló - szociális szolgáltatás bövítésének jóváhagyására
 54. 12f. TE-82 - Návrh na uznesenie na schválenie zriadenia sociálnej služby - Práčovňa Határozati javaslat Mosodai- szociális szolgáltatás létrehozásának jóváhagyására
 55. 12g. TE – 73 Návrh VZN Mesta Komárno č. /2019 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Javaslat a .../2019 sz. ÁÉR elfogadására, amely a gyermekek szociális védelme és a szociális ellátás intézkedéseinek végrehajtásához szükséges pénzügyi hozzájárulás feltételeiről szól
 56. 12h. TE- 83 Návrh VZN Mesta Komárno číslo ..../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 8 /2017 o sociálnych službách poskytovaných Mestom Komárno Javaslat a... /2019 sz. ÁÉR elfogadására, mely módosítja és kiegészíti a 8/2017 sz. Komárom város által nyújtott szociális szolgáltatásokat szabályozó ÁÉR-t
 57. 13. Žiadosti a návrhy na úseku školstva a kultúry- Kérvények és javaslatok oktatási és kulturális ügyekben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 58. 13a. TE-122 Návrh VZN mesta Komárno č. .../2019, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2019 Javaslat a .../2019 sz. általános érvényű rendelet elfogadására, amely meghatározza a művészeti alapiskola egy növendékére, az óvodák egy gyermekére és az iskolai intézmények egy diákjára eső dotációjának magasságát a működtetésre és a bérekre a 2019-es évben
 59. 13b. TE – 123 Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na roky 2019-2021 Komárom város fenntartásában lévő iskolák és iskolai intézmények költségvetés javaslata a 2019-2021-as évekre
 60. 13c. TE – 132 Návrh na zmenu rozpočtu ŹŠ na rok 2019- normatívna dotácia
 61. 13d. TE – 131 Návrh na zmenu rozpočtu ZŠ J.A. Komenského a ZŠ Pohraničnej na rok 2019 -projekt
 62. 13e. TE – 87/2019 - Návrh na prerozdelenie prostriedkov na účely zlepšenia stavu telocviční v majetku mesta Javaslat pénzügyi források elosztására a város vagyonában lévő tornatermek állagának javítására
 63. 13f. TE – 124 - Návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení – školské jedálne Javaslat az iskolahálózatban történő módosításra – iskolai étkezdék
 64. 13g. Návrh na zvýšenie rozpočtu cirkevných materských škôl na rok 2019 Javaslat az egyházi fenntartásában lévő óvodák 2019. évi költségvetésének emelésére
 65. 14. Návrh na vystúpenie mesta KN zo združenia miest a obcí Žitného ostrova- Javaslat Komárom kilépésére a Csallóközi Városok és falvak társulásból
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 66. 15. Návrh Štatútu Mesta Komárno- Javaslat Komárom Város Statútumára
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 67. 16. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne- Javaslat Komárom város képviselő testületének tárgyalási rendjére
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 68. 17. Návrh Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Komárne- Javaslat Komárom város képviselő testület bizottságainak tárgyalási rendjére
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 69. 18. Správa o činnosti Mestskej polície v Komárne za rok 2018- Beszámoló a Komáromi Városi Rendőrség 2018. évi eredményeiről
  Predkladateľ: Tóth Alexander
 70. 19. Informovanie o zmene organizačnej štruktúry Mestského úradu v Komárne- Tájékoztatás a Komáromi Városi Hivatal szervezeti stuktúrájának módosításáról
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 71. 20. Návrh na udelenie Ceny Mesta Komárno Pro Urbe Javaslat Észak- Komárom Pro Urbe díjának odaítélésére
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 72. 21. Návrh na udelenie čestného občianstva Mesta Komárno Javaslat Észak- Komárom díszpolgári címének odaítélésére
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 73. 22. Záver - Befejezés
 74. 23. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 18.02.2019 - A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Batta György
 75. 24. Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 19.02.2019 - Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Szénássy Tímea
 76. 25. Správa komisie verejného poriadku a dopravy zo dňa 19.02.2019 - A közrendi és közlekedési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ryšavý Baltazár
 77. 26. Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta zo dňa 20.02.2019 - A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ing. Bujna Zoltán
 78. 27. Správa finančnej komisie zo dňa 19.02.2019 a 04.03.2019 - A pénzügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 79. 28. Správa komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa 19.02.2019 - A nemzetközi együttműködési és idegenforgalmi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Bauer Ildikó
 80. 29. Správa komisie športu a mládeže zo dňa 18.02.2019 - Az ifjúsági és sportbizottság beszámolója
  Predkladateľ: Kovács Dávid