Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.03.2019 o 09:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 4/2017 o umiestňovaní volebných plagátov
 2. 2. Návrh na nájom nebytového priestoru v budove ZŠ Dubová č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 3. 3. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore – garáži v bytovom dome na ulici Fraňa Kráľa 21
 4. 4. Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za účelom technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 5. 5. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
 6. 6. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - sociálna oblasť
 7. 7. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť školstva
 8. 8. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry
 9. 9. Projekt stavebných úprav Blumentálska ulica - Cyklotrasa
 10. 10. Návrh na realizáciu projektu „Vodozádržné opatrenia pre zabezpečenie odvodnenia časti miestnej komunikácie Okánikova ulica“
 11. 11. Správa o činnosti hasičskej jednotky DHZO Bratislava-Staré Mesto za rok 2018
 12. 12. Návrh Štatútu Dobrovoľného hasičského zboru mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 13. 13. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
 14. 14. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 2017 - 2021
 15. 15. Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 16. 16. Návrh náplne činnosti Komisie pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 17. 17. Návrh na schválenie členov grantovej komisie podľa VZN č. 12/2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti
 18. 18. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 19. 19. Rôzne
 20. 20. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Zvukový záznam

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 1: 12.03.2019 09:15
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Tomáš Ziegler
Za: 17 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Tomáš Dentico , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Damask Gruska
Hlasovanie č. 2: 12.03.2019 09:17
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Tomáš Ziegler
Za: 17 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Tomáš Dentico , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Petr Skalník
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 12.03.2019 09:18
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ivan Bútora , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Tomáš Ziegler
Za: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 12.03.2019 09:20
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Adam Berka , Ivan Bútora , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Tomáš Ziegler
Za: 19 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 12.03.2019 09:25
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 4/2017 o umiestňovaní volebných plagátov
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Ivan Bútora , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Tomáš Ziegler
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 12.03.2019 10:12
2. Návrh na nájom nebytového priestoru v budove ZŠ Dubová č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 12.03.2019 10:36
3. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore ­ garáži v bytovom dome na ulici Fraňa Kráľa 21

návrh p.Zieglera

Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Lucia Ďuriš Nicholsonová
Za: 18 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 2 Tomáš Dentico , Petra Hitková
Zdržali sa: 4 Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Damask Gruska , Barbora Oráčová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 8: 12.03.2019 10:37
3. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore ­ garáži v bytovom dome na ulici Fraňa Kráľa 21
Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Lucia Ďuriš Nicholsonová
Za: 19 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 1 Juraj Mikulášek
Zdržali sa: 3 Damask Gruska , Petra Hitková , Barbora Oráčová
Nehlasovali: 1 Boris Ažaltovič
Hlasovanie č. 9: 12.03.2019 10:45
4. Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za účelom technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Lucia Ďuriš Nicholsonová
Za: 24 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 10: 12.03.2019 11:41
5. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Lucia Ďuriš Nicholsonová
Za: 24 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 11: 12.03.2019 11:51
6. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - sociálna oblasť
Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Lucia Ďuriš Nicholsonová
Za: 21 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Adam Berka , Damask Gruska , Peter Osuský
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 12.03.2019 11:54
7. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť školstva
Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Lucia Ďuriš Nicholsonová
Za: 24 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 13: 12.03.2019 11:56
8. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry
Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Lucia Ďuriš Nicholsonová
Za: 24 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 14: 12.03.2019 14:11
9. Projekt stavebných úprav Blumentálska ulica-Cyklotrasa

návrh p.Zieglera

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Milan Remiš
Za: 16 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Dana Kleinert , Peter Osuský , Vladimír Palko , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 1 Juraj Mikulášek
Zdržali sa: 4 Adam Berka , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Petra Hitková
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 15: 12.03.2019 14:15
9. Projekt stavebných úprav Blumentálska ulica-Cyklotrasa

návrh p.Mikulášeka

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová , Milan Remiš
Za: 10 Boris Ažaltovič , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Juraj Mikulášek , Viera Satinská , Petr Skalník , Matej Vagač
Proti: 0
Zdržali sa: 12 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 16: 12.03.2019 14:16
9. Projekt stavebných úprav Blumentálska ulica-Cyklotrasa
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová , Milan Remiš
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Tomáš Dentico , Juraj Mikulášek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 17: 12.03.2019 14:28
10. Návrh na realizáciu projektu „Vodozádržné opatrenia pre zabezpečenie odvodnenia časti miestnej komunikácie Okánikova ulica“
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Milan Remiš
Za: 21 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 18: 12.03.2019 14:39
11. Správa o činnosti hasičskej jednotky DHZO Bratislava-Staré Mesto za rok 2018
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová , Milan Remiš
Za: 22 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 19: 12.03.2019 14:41
12. Návrh Štatútu Dobrovoľného hasičského zboru mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová , Milan Remiš
Za: 21 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Juraj Mikulášek
Hlasovanie č. 20: 12.03.2019 14:59
13. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.

návrh p.Mikulášeka

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Milan Remiš
Za: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Viera Satinská
Nehlasovali: 1 Peter Osuský
Hlasovanie č. 21: 12.03.2019 15:00
13. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Milan Remiš
Za: 18 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Viera Satinská
Nehlasovali: 2 Boris Ažaltovič , Tomáš Ziegler
Hlasovanie č. 22: 12.03.2019 15:02
14. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 2017 - 2021
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska , Dana Kleinert , Barbora Oráčová , Milan Remiš
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 23: 12.03.2019 15:32
15. Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Vagáča

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Milan Remiš
Za: 7 Adam Berka , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Petr Skalník , Matej Vagač
Proti: 8 Boris Ažaltovič , Ondrej Dostál , Petra Hitková , Peter Osuský , Vladimír Palko , Viera Satinská , Jana Španková , Miroslav Vrábel
Zdržali sa: 6 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 24: 12.03.2019 15:33
15. Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Zieglera

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Milan Remiš
Za: 15 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 6 Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Petra Hitková , Juraj Mikulášek , Petr Skalník , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 25: 12.03.2019 15:34
15. Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Milan Remiš
Za: 16 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 4 Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Petr Skalník
Zdržali sa: 1 Adam Berka
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 26: 12.03.2019 15:37
16. Návrh náplne činnosti Komisie pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Milan Remiš
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Vladimír Palko
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 27: 12.03.2019 15:42
17. Návrh na schválenie členov grantovej komisie podľa VZN č. 12/2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Milan Remiš , Petr Skalník
Za: 18 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Adam Berka
Nehlasovali: 1 Boris Ažaltovič
Hlasovanie č. 28: 12.03.2019 16:03
18. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Boris Ažaltovič , Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Milan Remiš
Za: 16 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Ľubomír Boháč
Hlasovanie č. 29: 12.03.2019 16:26
19. Rôzne
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Boris Ažaltovič , Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Milan Remiš
Za: 10 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 7 Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Viera Satinská , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 1 Martin Gajdoš
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 4/2017 o umiestňovaní volebných plagátov
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Návrh na nájom nebytového priestoru v budove ZŠ Dubová č. 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
  Materiály   Prevziať všetky
 3. 3. Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore – garáži v bytovom dome na ulici Fraňa Kráľa 21
  Materiály   Prevziať všetky
 4. 4. Návrh na schválenie investície spoločnosti TERMMING, a.s. za účelom technického zhodnotenia tepelno-energetických zariadení, kotolní a rozvodov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  Materiály   Prevziať všetky
 5. 5. Návrh na tretiu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
  Materiály   Prevziať všetky
 6. 6. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - sociálna oblasť
  Materiály   Prevziať všetky
 7. 7. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť školstva
  Materiály   Prevziať všetky
 8. 8. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry
  Materiály   Prevziať všetky
 9. 9. Návrh na realizáciu projektu „Cyklotrasa Blumentálska ulica I. a II.“
 10. 10. Návrh na realizáciu projektu „Vodozádržné opatrenia pre zabezpečenie odvodnenia časti miestnej komunikácie Okánikova ulica“
  Materiály   Prevziať všetky
 11. 11. Správa o činnosti hasičskej jednotky DHZO Bratislava-Staré Mesto za rok 2018
  Materiály   Prevziať všetky
 12. 12. Návrh Štatútu Dobrovoľného hasičského zboru mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  Materiály   Prevziať všetky
 13. 13. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
  Materiály   Prevziať všetky
 14. 14. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 2017 - 2021
  Materiály   Prevziať všetky
 15. 15. Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  Materiály   Prevziať všetky
 16. 16. Návrh náplne činnosti Komisie pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  Materiály   Prevziať všetky
 17. 17. Návrh na schválenie členov grantovej komisie podľa VZN č. 12/2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti
  Materiály   Prevziať všetky
 18. 18. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  Materiály   Prevziať všetky
 19. 19. Rôzne
 20. 20. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto