Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 14.03.2019 o 13:00 Veľká zasadačka

Schválený program
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
 2. 2. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
 3. 3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Predkladateľ: Ing. Kováčová Denisa
 4. 4. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 5. 5. Návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno na roky 2019-2021 - Az Idősek otthona költségvetési javaslata a 2019-2021- es időszakra
  Predkladateľ: Mgr. Polgárová Hedviga
 6. 6a. TE 95 Podnikateľský plán na rok 2019 - CALOR s.r.o. - A CALOR Kft. üzleti terve a 2019-es évre
 7. 6. Otázky týkajúce sa obchodnej spoločnosti CALOR s.r.o - A CALOR Kft-vel kapcsolatos kérdések
  Predkladateľ: Ing. Veľký Ľuboš
 8. 6b. TE – 138 Zabezpečenie prevádzkovania a obsluhy plynových kotolní v majetku mesta v objektoch materských škôl spoločnosťou CALOR, s.r.o. A város tulajdonában lévő gázkazánok működésének és üzemeltetésének biztosítása az óvodákban a CALOR Kft. által
 9. 6c. TE – 137 Oznámenie konateľa obchodnej spoločnosti CALOR, s.r.o. - A CALOR Kft. ügyvezetőjének értesítése
 10. 7. Spolufinancovanie projektu strechy kasárenskej budovy
 11. 8. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach - Kérvények és javaslatok pénzügyekben
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 12. 8a. TE- 86/2019 Návrh na prefinancovanie projektu Interreg SKHU Javaslat az Interreg SKHU projekt finanszírozására
 13. 8b. TE-89/2019 Návrh na prerozdelenie prostriedkov z rezervy pre poslancov Javaslat a képviselői tartalékforrás elosztására
 14. 8c. TE-90/2019 Správa vo veci týkajúcej sa žiadosti o dotáciu na rozšírenie kamerového systému mesta Komárno a o zabezpečení spolufinancovania projektu Beszámoló a Komárom város kamera rendszerének bővítéséhez kért dotáció támogatásáról és a projekt társfinanszírozása
 15. 8d. TE-128/2019 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Komárna Komárom város pénzügyi gazdálkodásának alapelvei
 16. 8e. TE – 116/2019 Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2018 Komárom város polgármestere által jóváhagyott költségvetés módosítások a 2018-as évben
 17. 9. Návrh na rekonštrukciu kontajnerových stojísk v meste Komárno - Javaslat a szeméttárolók felújítására Komárom városában
  Predkladateľ: JUDr. Varga Tamás
 18. 10. Návrh na prerozdelenie prostriedkov na účely zlepšenia stavu školských kuchýň a jedální - Javaslat pénzügyi források elosztására az iskolai konyhák állapotának javítására
  Predkladateľ: Mgr. Gajdáč Ondrej
 19. 11. Návrh rozpisu kapitálových výdavkov Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 - Javaslat Komárom város tőkejellegű kiadásaira a 2019. évi programozott költségvetésből
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 20. 12. Návrh VZN č. .../2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta Komárno v znení VZN č. 28/2015 a č. 11/2017 - Javaslat .../2019 sz. ÁÉR, mely módosítja Komárom város környezetének és lakosai egészségének védelmére irányuló projektek anyagi támogatásának megítéléséről szóló 12/2015-ös ÁÉR-ét, mely módosult a 28/2015-ös és a 11/2017-es ÁÉR-tel
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 21. 13. Návrh na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno - Javaslat Komárom város területrendezési tervének módosítására
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 22. 14. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 23. 14a. TE-1880_2018, Kóša Peter, osobitný zreteľ
 24. 14b. TE-1879_2018, Füssi Peter, osobitný zreteľ
 25. 14c. TE-1881_2018, MUDr. Cséplő peter, osobitný zreteľ
 26. 14d. TE-32_2019, Bukor Roman, osobitný zreteľ
 27. 14e. TE-35_2019, P-DENT, osobitný zreteľ
 28. 14f. TE-51_2019, Ing. Borka Kristián, osobitný zreteľ
 29. 14g. TE-50_2019, Podunajské múzeum V Komárne, osobitný zreteľ
 30. 14h. TE-52_2019, OZ És Polgári társulás, osobitný zreteľ
 31. 14i. TE-105_2019, Grňo Marián, predaj pozemku
 32. 14j. TE-106_2019, Táncos Henrich, predaj pozemku
 33. 14k. TE-107_2019, SOCHA-STAV s.r.o., predaj pozemku
 34. 14l. TE-100_2019, KKK, prenájom NBP
 35. 14m. TE-99_2019, Téka, prenájom NBP
 36. 14n. TE-110_2019, Csizmaziová Edita, prenájom NBP
 37. 14o. TE-101_2019, Agref spol. s.r.o., prenájom pozemku - orná pôda
 38. 14p. TE-102_2019, N-Lél a.s., prenájom pozemku - orná pôda
 39. 14q. TE-103_2019, Ing. Pint Ján, prenájom pozemku – orná pôda
 40. 14r. TE-104_2019, Ryšavý Baltazár, prenájom pozemku - orná pôda
 41. 14s. TE-109_2019, BROZ, prenájom pozemkov
 42. 14t. TE-113_2019, ZSE, vecné bremeno
 43. 14u. TE-47_2019, Správa OVS p.č. 1552, 1553-1,2
 44. 14v. TE-111_2019, Marosi Ondrej, výpožička pozemku
 45. 14w. TE-112_2019, Nemocnica Komárno s.r.o., predĺženie výpožičky pozemku
 46. 14x. TE-114_2019, UJS, súhlas vlastníka
 47. 14y. TE-49_2019, Erich Hubaček_prenájom
 48. 14z. TE-142_2019, OVS_budova LEHÁR
 49. 14. TE-120_2019, Letné terasy sezónne
  Hlasovanie č. 51: TE-120_2019, Letné terasy sezónne (Adrián Hupka - Fortissimo)
  16 9 15 0 0 1
  Hlasovanie č. 52: TE-120_2019, Letné terasy sezónne (Allgrafit s.r.o. )
  16 9 15 0 0 1
  Hlasovanie č. 53: TE-120_2019, Letné terasy sezónne (Baltazár Ryšavý - Boldi)
  16 9 15 0 0 1
  Hlasovanie č. 54: TE-120_2019, Letné terasy sezónne (Bona ex, s.r.o)
  16 9 15 0 0 1
  Hlasovanie č. 55: TE-120_2019, Letné terasy sezónne (Euro - Agro, spol. s r.o. )
  19 6 16 0 0 3
  Hlasovanie č. 56: TE-120_2019, Letné terasy sezónne (HE - HOLDING s.r.o)
  19 6 18 0 0 1
  Hlasovanie č. 57: TE-120_2019, Letné terasy sezónne (Helena Čiliaková - Čili)
  19 6 17 0 0 2
  Hlasovanie č. 58: TE-120_2019, Letné terasy sezónne (Irena Patakiová - MIX)
  19 6 17 0 0 2
  Hlasovanie č. 59: TE-120_2019, Letné terasy sezónne (JOKER Pub s.r.o., )
  19 6 18 0 0 1
  Hlasovanie č. 60: TE-120_2019, Letné terasy sezónne (KÁVY SVETA, s.r.o., )
  19 6 18 0 0 1
  Hlasovanie č. 61: TE-120_2019, Letné terasy sezónne (Ladislav Uzsák - ROYAL FOOD)
  19 6 18 0 0 1
  Hlasovanie č. 62: TE-120_2019, Letné terasy sezónne (Melinda Tomová)
  19 6 18 0 0 1
  Hlasovanie č. 63: TE-120_2019, Letné terasy sezónne (Milan Škuliba)
  19 6 19 0 0 0
  Hlasovanie č. 64: TE-120_2019, Letné terasy sezónne (Monika Bálintová)
  19 6 19 0 0 0
  Hlasovanie č. 65: TE-120_2019, Letné terasy sezónne (Muhamed Abazi)
  19 6 17 0 2 0
  Hlasovanie č. 66: TE-120_2019, Letné terasy sezónne (PESTERA KN s.r.o)
  19 6 17 0 2 0
  Hlasovanie č. 67: TE-120_2019, Letné terasy sezónne (Sandra Nagyová)
  20 5 20 0 0 0
  Hlasovanie č. 68: TE-120_2019, Letné terasy sezónne (VIKING Group s.r.o.,)
  20 5 19 0 0 1
  Hlasovanie č. 69: TE-120_2019, Letné terasy sezónne (WIN Komárno s.r.o.)
  20 5 20 0 0 0
  Hlasovanie č. 70: TE-120_2019, Letné terasy sezónne (Wolf De Luxxe s.r.o)
  20 5 19 0 0 1
  Hlasovanie č. 71: TE-120_2019, Letné terasy sezónne (Zsuzsanna Bognár - BOROZÓ)
  20 5 20 0 0 0
  Uznesenie 149/2019: uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
  Uznesenie 150/2019: uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
  Uznesenie 151/2019: uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
  Uznesenie 152/2019: uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
  Uznesenie 153/2019: uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
  Uznesenie 154/2019: uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
  Uznesenie 155/2019: uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
  Uznesenie 156/2019: uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
  Uznesenie 157/2019: uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
  Uznesenie 158/2019: uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
  Uznesenie 159/20019: uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
  Uznesenie 160/2019: uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
  Uznesenie 161/2019: uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
  Uznesenie 162/2019: uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
  Uznesenie 163/2019: uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
  Uznesenie 164/2019: uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
  Uznesenie 165/2019: uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
  Uznesenie 166/2019: uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
  Uznesenie 167/2019: uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
  Uznesenie 168/2019: uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
  Uznesenie 169/2019: uznesenie k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás
 50. 14a. TE-121_2019, Celoročné terasy
 51. 15. Žiadosti a návrhy v bytových a sociálnych veciach - Kérvények és javaslatok lakás és szociális ügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 52. 15a. TE-92 Zoznam žiadateľov o prenájom bytu – A lakás bérletet igénylők listája
 53. 15b. TE-75 - Žiadosť o poskyt. fin. dot. z účelového fondu z rozpočtu mesta na sociálne a zdravotné účely - ZO Slovenský zväz telesne postihnutých Szociális és egészségügyi célokra létrehozott alapból való támogatásra irányuló kérelem
 54. 15c. TE-76 – Žiadosť o poskyt. fin. dot. z účelového fondu z rozpočtu mesta na sociálne a zdravotné účely_ZO rodičov telesne postihnutých detí Szociális és egészségügyi célokra létrehozott alapból való támogatásra irányuló kérelem
 55. 15d. TE -78 - Návrh na uznesenie na schválenie zriadenia sociálnej služby Nocľaháreň Határozati javaslat Melegedö - szociális szolgáltatás létrehozásának jóváhagyására
 56. 15e. TE -81 -Návrh na uznesenie na schválenie rozšírenia kapacity sociálnej služby v Útulku pre bezdomovcov v meste Komárno Határozati javaslat Hajléktalanszálló - szociális szolgáltatás bövítésének jóváhagyására
 57. 15f. TE-82 - Návrh na uznesenie na schválenie zriadenia sociálnej služby - Práčovňa Határozati javaslat Mosodai- szociális szolgáltatás létrehozásának jóváhagyására
 58. 15g. TE – 73 Návrh VZN Mesta Komárno č. /2019 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Javaslat a .../2019 sz. ÁÉR elfogadására, amely a gyermekek szociális védelme és a szociális ellátás intézkedéseinek végrehajtásához szükséges pénzügyi hozzájárulás feltételeiről szól
 59. 15h. TE- 83 Návrh VZN Mesta Komárno číslo ..../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 8 /2017 o sociálnych službách poskytovaných Mestom Komárno Javaslat a... /2019 sz. ÁÉR elfogadására, mely módosítja és kiegészíti a 8/2017 sz. Komárom város által nyújtott szociális szolgáltatásokat szabályozó ÁÉR-t
 60. 16. Žiadosti a návrhy na úseku školstva a kultúry - Kérvények és javaslatok oktatási és kulturális ügyekben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 61. 16a. TE-122/2019: Návrh VZN mesta Komárno č. /2019, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2019 Javaslat a /2019 sz. általános érvényű rendelet elfogadására, amely meghatározza a művészeti alapiskola egy növendékére, az óvodák egy gyermekére és az iskolai intézmények egy diákjára eső dotációjának magasságát a működtetésre és a bérekre a 2019-es évben
 62. 16b. TE-123/2019: Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na roky 2019-2021 Komárom város fenntartásában lévő iskolák és iskolai intézmények költségvetés javaslata a 2019-2021-as évekre
  Hlasovanie č. 83: TE-123/2019: Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na roky 2019-2021 Komárom város fenntartásában lévő iskolák és iskolai intézmények költségvetés javaslata a 2019-2021-as évekre (ZŠ s VJM Ul. Eötvösa + ŠKD pri ZŠ s VJM Ul. Eötvösa)
  19 6 17 0 0 2
  Hlasovanie č. 84: TE-123/2019: Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na roky 2019-2021 Komárom város fenntartásában lévő iskolák és iskolai intézmények költségvetés javaslata a 2019-2021-as évekre (ZŠ J.A. Komenského + ŠKD pri ZŠ J.A. Komenského)
  19 6 17 0 0 2
  Hlasovanie č. 85: TE-123/2019: Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na roky 2019-2021 Komárom város fenntartásában lévő iskolák és iskolai intézmények költségvetés javaslata a 2019-2021-as évekre (ZŠ s VJM Móra Jókaiho + ŠKD pri ZŠ s VJM Móra Jókaiho)
  19 6 17 0 0 2
  Hlasovanie č. 86: TE-123/2019: Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na roky 2019-2021 Komárom város fenntartásában lévő iskolák és iskolai intézmények költségvetés javaslata a 2019-2021-as évekre (ZŠ Ul. pohraničná + ŠKD pri ZŠ Ul. pohraničná)
  19 6 17 0 0 2
  Hlasovanie č. 87: TE-123/2019: Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na roky 2019-2021 Komárom város fenntartásában lévő iskolák és iskolai intézmények költségvetés javaslata a 2019-2021-as évekre (ZŠ s VJM Ul. práce + ŠKD pri ZŠ s VJM Ul. Práce)
  19 6 17 0 0 2
  Hlasovanie č. 88: TE-123/2019: Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na roky 2019-2021 Komárom város fenntartásában lévő iskolák és iskolai intézmények költségvetés javaslata a 2019-2021-as évekre (ZŠ Ul. rozmarínová + ŠKD pri ZŠ Ul. rozmarínová)
  19 6 17 0 0 2
  Hlasovanie č. 89: TE-123/2019: Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na roky 2019-2021 Komárom város fenntartásában lévő iskolák és iskolai intézmények költségvetés javaslata a 2019-2021-as évekre (ZUŠ)
  19 6 17 0 0 2
  Uznesenie 178/2019: uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na roky 2019 až 2021
  Uznesenie 179/2019: uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy J.A. Komenského, Komárno na roky 2019 až 2021
  Uznesenie 180/2019: uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na roky 2019 až 2021
  Uznesenie 181/2019: uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno na roky 2019 až 2021
  Uznesenie 182/2019: uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na roky 2019 až 2021
  Uznesenie 183/2019: uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno na roky 2019 až 2021
  Uznesenie 184/2019: uznesenie k návrhu rozpočtu Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom na roky 2019 až 2021
 63. 16c. TE-132/2019: Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2019 – normatívne financovanie Javaslat Komárom város fenntartásában lévő alapiskolák 2019-es évi költségvetésének módosítására – normatív jellegű finanszírozás
 64. 16d. TE-131/2019: Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2019 – projekt Javaslat Komárom város fenntartásában lévő alapiskolák 2019-es évi költségvetésének módosítására – projekt
 65. 16e. TE-87/2019: Návrh na prerozdelenie prostriedkov na účely zlepšenia stavu telocviční v majetku mesta Javaslat pénzügyi források elosztására a város vagyonában lévő tornatermek állagának javítására
 66. 16f. TE-139/2019: Návrh na zvýšenie rozpočtu cirkevných materských škôl na rok 2019 Javaslat az egyházi fenntartásában lévő óvodák 2019. évi költségvetésének emelésére
 67. 16g. TE-124/2019: Návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení – školské jedálne Javaslat az iskolahálózatban történő módosításra – iskolai étkezdék
 68. 16h. TE 144: Návrh na udelenie Ceny Mesta Komárno Pro Urbe Javaslat Észak- Komárom Pro Urbe díjának odaítélésére
 69. 16i. TE 146: Návrh na udelenie čestného občianstva Mesta Komárno Javaslat Észak- Komárom díszpolgári címének odaítélésére
 70. 17. Návrh na vystúpenie mesta KN zo združenia miest a obcí Žitného ostrova - Javaslat Komárom kilépésére a Csallóközi Városok és falvak társulásból
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 71. 18. Návrh Štatútu Mesta Komárno - Javaslat Komárom város statútumára
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 72. 19. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat Komárom város képviselő testületének tárgyalási rendjére
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 73. 20. Návrh Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat Komárom város képviselő testület bizottságainak tárgyalási rendjére
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 74. 21. Správa o činnosti Mestskej polície v Komárne za rok 2018 - Beszámoló a Komáromi Városi Rendőrség 2018. évi eredményeiről
  Predkladateľ: Tóth Alexander
 75. 22. Informovanie o zmene organizačnej štruktúry Mestského úradu v Komárne - Tájékoztatás a Komáromi Városi Hivatal szervezeti stuktúrájának módosításáról
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 76. 23. Rôzne - Egyéb
 77. 24. Záver - Befejezés
 78. 25. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 18.02.2019 - A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Batta György
 79. 26. Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 19.02.2019 - Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Szénássy Tímea
 80. 27. Správa komisie verejného poriadku a dopravy zo dňa 19.02.2019 - A közrendi és közlekedési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ryšavý Baltazár
 81. 28. Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta zo dňa 20.02.2019 - A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ing. Bujna Zoltán
 82. 29. Správa finančnej komisie zo dňa 19.02.2019 a 04.03.2019 - A pénzügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 83. 30. Správa komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa 19.02.2019 - A nemzetközi együttműködési és idegenforgalmi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Bauer Ildikó
 84. 31. Správa komisie športu a mládeže zo dňa 18.02.2019 - Az ifjúsági és sportbizottság beszámolója
  Predkladateľ: Kovács Dávid
Hlasovanie č. 1: 14.03.2019 13:15
1. Otvorenie ­ Megnyitó

Overovatelia - Hitelesitők

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Margit Keszegh , Peter Korpás , Marian Molnár , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 2: 14.03.2019 13:19
1. Otvorenie ­ Megnyitó

Program PN -MJ Keszegh B

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Margit Keszegh , Peter Korpás , Marian Molnár , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 14.03.2019 13:19
1. Otvorenie ­ Megnyitó

Program

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Margit Keszegh , Peter Korpás , Marian Molnár , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 14.03.2019 14:06
3. Správa o plnení uznesení-Beszámoló a határozatok teljesítéséről
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Margit Keszegh , Peter Korpás , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 14.03.2019 14:31
4. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie-Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Margit Keszegh , Peter Korpás , Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Zsolt Feszty
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 14.03.2019 14:39
5. Návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno na roky 2019-2021-Az Idősek otthona költségvetési javaslata a 2019-2021- es időszakra
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Margit Keszegh , Peter Korpás , Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 14.03.2019 14:42
6.1 TE 95 Podnikateľský plán na rok 2019 - CALOR s.r.o. - A CALOR Kft. üzleti terve a 2019-es évre
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Margit Keszegh , Peter Korpás , Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Csilla Szabó
Hlasovanie č. 8: 14.03.2019 14:46
6.2 TE ­ 138 Zabezpečenie prevádzkovania a obsluhy plynových kotolní v majetku mesta v objektoch materských škôl spoločnosťou CALOR, s.r.o. A város tulajdonában lévő gázkazánok működésének és üzemeltetésének biztosítása az óvodákban a CALOR Kft. által
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Margit Keszegh , Peter Korpás , Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Zsolt Feszty
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 14.03.2019 14:49
6.3 TE ­ 137 Oznámenie konateľa obchodnej spoločnosti CALOR, s.r.o. - A CALOR Kft. ügyvezetőjének értesítése
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Margit Keszegh , Peter Korpás , Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Ondrej Gajdáč
Hlasovanie č. 10: 14.03.2019 14:51
7. Spolufinancovanie projektu strechy kasárenskej budovy
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Margit Keszegh , Peter Korpás , Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Ondrej Gajdáč
Hlasovanie č. 11: 14.03.2019 14:53
8.1 TE- 86/2019 Návrh na prefinancovanie projektu Interreg SKHU Javaslat az Interreg SKHU projekt finanszírozására
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Margit Keszegh , Peter Korpás , Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Anton Marek
Hlasovanie č. 12: 14.03.2019 14:58
8.2 TE-89/2019 Návrh na prerozdelenie prostriedkov z rezervy pre poslancov Javaslat a képviselői tartalékforrás elosztására
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Margit Keszegh , Peter Korpás , Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 13: 14.03.2019 14:59
8.3 TE-90/2019 Správa vo veci týkajúcej sa žiadosti o dotáciu na rozšírenie kamerového systému mesta Komárno a o zabezpečení spolufinancovania projektu Beszámoló a Komárom város kamera rendszerének bővítéséhez kért dotáció támogatásáról és a projekt társfinanszírozása
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Peter Korpás , Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Štefan Bende
Hlasovanie č. 14: 14.03.2019 15:01
8.4 TE-128/2019 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Komárna Komárom város pénzügyi gazdálkodásának alapelvei
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Peter Korpás , Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 17 Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Imre Andruskó
Nehlasovali: 2 György Batta , Štefan Bende
Hlasovanie č. 15: 14.03.2019 15:02
8.5 TE ­ 116/2019 Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2018 Komárom város polgármestere által jóváhagyott költségvetés módosítások a 2018-as évben
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Peter Korpás , Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , Štefan Bende
Hlasovanie č. 16: 14.03.2019 15:27
9. Návrh na rekonštrukciu kontajnerových stojísk v meste Komárno-Javaslat a szeméttárolók felújítására Komárom városában
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Peter Korpás , Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 László Stubendek
Hlasovanie č. 17: 14.03.2019 15:41
10. Návrh na prerozdelenie prostriedkov na účely zlepšenia stavu školských kuchýň a jedální - Javaslat pénzügyi források elosztására az iskolai konyhák állapotának javítására
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Peter Korpás , Anton Marek , Zsolt Sebő
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Imre Knirs , László Stubendek
Hlasovanie č. 18: 14.03.2019 15:45
11. Návrh rozpisu kapitálových výdavkov Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 - Javaslat Komárom város tőkejellegű kiadásaira a 2019. évi programozott költségvetésből
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Margit Keszegh , Peter Korpás , Anton Marek , Zsolt Sebő
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Imre Knirs , László Stubendek
Hlasovanie č. 19: 14.03.2019 15:46
12. Návrh VZN č. .../2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta Komárno v znení VZN č. 28/2015 a č. 11/2017- Javaslat .../2019 sz. ÁÉR, mely módosítja Komárom város környezetének és lakosai egészségének védelmére irányuló projektek anyagi támogatásának megítéléséről szóló 12/2015-ös ÁÉR-ét, mely módosult a 28/2015-ös és a 11/2017-es ÁÉR-tel
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Margit Keszegh , Peter Korpás , Anton Marek , Zsolt Sebő
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Imre Knirs , László Stubendek
Hlasovanie č. 20: 14.03.2019 16:23
13. Návrh na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno -Javaslat Komárom város területrendezési tervének módosítására
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Zsolt Sebő
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Ildikó Bauer , Imre Knirs
Nehlasovali: 1 László Stubendek
Hlasovanie č. 21: 14.03.2019 16:25
14.1 TE-1880_2018, Kóša Peter, osobitný zreteľ
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Zsolt Sebő
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 László Stubendek
Hlasovanie č. 22: 14.03.2019 16:25
14.2 TE-1879_2018, Füssi Peter, osobitný zreteľ
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Zsolt Sebő
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 László Stubendek
Hlasovanie č. 23: 14.03.2019 16:26
14.3 TE-1881_2018, MUDr. Cséplő peter, osobitný zreteľ
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Zsolt Sebő
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 László Stubendek
Hlasovanie č. 24: 14.03.2019 16:26
14.4 TE-32_2019, Bukor Roman, osobitný zreteľ
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Zsolt Sebő
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 László Stubendek
Hlasovanie č. 25: 14.03.2019 16:27
14.5 TE-35_2019, P-DENT, osobitný zreteľ
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Zsolt Sebő
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 László Stubendek
Hlasovanie č. 26: 14.03.2019 16:28
14.6 TE-51_2019, Ing. Borka Kristián, osobitný zreteľ
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Zsolt Sebő
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 László Stubendek
Hlasovanie č. 27: 14.03.2019 16:32
14.7 TE-50_2019, Podunajské múzeum V Komárne, osobitný zreteľ
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Zsolt Sebő
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 László Stubendek
Hlasovanie č. 28: 14.03.2019 16:32
14.8 TE-52_2019, OZ És Polgári társulás, osobitný zreteľ
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Zsolt Sebő
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Imre Knirs , László Stubendek
Hlasovanie č. 29: 14.03.2019 16:34
14.9 TE-105_2019, Grňo Marián, predaj pozemku
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Zsolt Sebő
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 László Stubendek
Hlasovanie č. 30: 14.03.2019 16:36
14.10 TE-106_2019, Táncos Henrich, predaj pozemku
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Zsolt Sebő
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 László Stubendek , Csilla Szabó
Hlasovanie č. 31: 14.03.2019 16:38
14.11 TE-107_2019, SOCHA-STAV s.r.o., predaj pozemku
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Zsolt Sebő
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 László Stubendek
Hlasovanie č. 32: 14.03.2019 16:40
14.12 TE-100_2019, KKK, prenájom NBP
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Zsolt Sebő
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , László Stubendek
Hlasovanie č. 33: 14.03.2019 16:42
14.13 TE-99_2019, Téka, prenájom NBP
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Zsolt Sebő
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , László Stubendek
Hlasovanie č. 34: 14.03.2019 16:44
14.14 TE-110_2019, Csizmaziová Edita, prenájom NBP

PN - PJ Keszegh B.

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Zsolt Sebő
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , László Stubendek
Hlasovanie č. 35: 14.03.2019 16:44
14.14 TE-110_2019, Csizmaziová Edita, prenájom NBP

Verzia 2. verzió

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 16 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 György Batta , Patrik Ruman , László Stubendek
Hlasovanie č. 36: 14.03.2019 17:04
14.15 TE-101_2019, Agref spol. s.r.o., prenájom pozemku - orná pôda

PN - PJ Keszegh B

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 16 György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 1 Ildikó Bauer
Zdržali sa: 1 Imre Andruskó
Nehlasovali: 1 László Stubendek
Hlasovanie č. 37: 14.03.2019 17:05
14.15 TE-101_2019, Agref spol. s.r.o., prenájom pozemku - orná pôda

PN - MJ Less

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 11 Imre Andruskó , Štefan Bende , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 1 Ildikó Bauer
Zdržali sa: 4 Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Patrik Ruman , Ján Vetter
Nehlasovali: 3 György Batta , Dávid Kovács , László Stubendek
Hlasovanie č. 38: 14.03.2019 17:06
14.16 TE-102_2019, N-Lél a.s., prenájom pozemku - orná pôda
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 14 Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 1 Marian Molnár
Zdržali sa: 3 Imre Andruskó , György Batta , Ján Vetter
Nehlasovali: 1 László Stubendek
Hlasovanie č. 39: 14.03.2019 17:07
14.17 TE-103_2019, Ing. Pint Ján, prenájom pozemku ­ orná pôda
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ján Vetter
Nehlasovali: 1 László Stubendek
Hlasovanie č. 40: 14.03.2019 17:07
14.18 TE-104_2019, Ryšavý Baltazár, prenájom pozemku - orná pôda
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ján Vetter
Nehlasovali: 1 László Stubendek
Hlasovanie č. 41: 14.03.2019 17:13
14.19 TE-109_2019, BROZ, prenájom pozemkov

PN - PJ Keszegh B

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Károly Less , Anton Marek , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Patrik Ruman
Nehlasovali: 2 Marian Molnár , László Stubendek
Hlasovanie č. 42: 14.03.2019 17:13
14.19 TE-109_2019, BROZ, prenájom pozemkov
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Za: 14 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Károly Less , Anton Marek , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Ildikó Bauer , Patrik Ruman
Nehlasovali: 2 Marian Molnár , László Stubendek
Hlasovanie č. 43: 14.03.2019 17:16
14.20 TE-113_2019, ZSE, vecné bremeno
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 44: 14.03.2019 17:18
14.21 TE-47_2019, Správa OVS p.č. 1552, 1553-1,2
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 45: 14.03.2019 17:20
14.22 TE-111_2019, Marosi Ondrej, výpožička pozemku

PN - PJ Bende

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Csilla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Baltazár Ryšavý
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 46: 14.03.2019 17:20
14.22 TE-111_2019, Marosi Ondrej, výpožička pozemku

Alternatíva 2

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok
Za: 13 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 47: 14.03.2019 17:21
14.23 TE-112_2019, Nemocnica Komárno s.r.o., predĺženie výpožičky pozemku
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 48: 14.03.2019 17:22
14.24 TE-114_2019, UJS, súhlas vlastníka
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 49: 14.03.2019 17:24
14.25 TE-49_2019, Erich Hubaček_prenájom
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 50: 14.03.2019 17:26
14.26 TE-142_2019, OVS_budova LEHÁR
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ildikó Bauer
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 51: 14.03.2019 17:38
14.27 TE-120_2019, Letné terasy sezónne

Adrián Hupka - Fortissimo

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Peter Korpás
Hlasovanie č. 52: 14.03.2019 17:39
14.27 TE-120_2019, Letné terasy sezónne

Allgrafit s.r.o.

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Peter Korpás
Hlasovanie č. 53: 14.03.2019 17:40
14.27 TE-120_2019, Letné terasy sezónne

Baltazár Ryšavý - Boldi

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Peter Korpás
Hlasovanie č. 54: 14.03.2019 17:40
14.27 TE-120_2019, Letné terasy sezónne

Bona ex, s.r.o

Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Peter Korpás
Hlasovanie č. 55: 14.03.2019 17:41
14.27 TE-120_2019, Letné terasy sezónne

Euro - Agro, spol. s r.o.

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 Ondrej Gajdáč , Peter Korpás , Dávid Kovács
Hlasovanie č. 56: 14.03.2019 17:41
14.27 TE-120_2019, Letné terasy sezónne

HE - HOLDING s.r.o

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Peter Korpás
Hlasovanie č. 57: 14.03.2019 17:41
14.27 TE-120_2019, Letné terasy sezónne

Helena Čiliaková - Čili

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Peter Korpás , Dávid Kovács
Hlasovanie č. 58: 14.03.2019 17:42
14.27 TE-120_2019, Letné terasy sezónne

Irena Patakiová - MIX

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Peter Korpás , Dávid Kovács
Hlasovanie č. 59: 14.03.2019 17:42
14.27 TE-120_2019, Letné terasy sezónne

JOKER Pub s.r.o.,

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Peter Korpás
Hlasovanie č. 60: 14.03.2019 17:43
14.27 TE-120_2019, Letné terasy sezónne

KÁVY SVETA, s.r.o.,

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Peter Korpás
Hlasovanie č. 61: 14.03.2019 17:44
14.27 TE-120_2019, Letné terasy sezónne

Ladislav Uzsák - ROYAL FOOD

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Peter Korpás
Hlasovanie č. 62: 14.03.2019 17:44
14.27 TE-120_2019, Letné terasy sezónne

Melinda Tomová

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Peter Korpás
Hlasovanie č. 63: 14.03.2019 17:46
14.27 TE-120_2019, Letné terasy sezónne

Milan Škuliba

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 64: 14.03.2019 17:46
14.27 TE-120_2019, Letné terasy sezónne

Monika Bálintová

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 65: 14.03.2019 17:47
14.27 TE-120_2019, Letné terasy sezónne

Muhamed Abazi

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Marian Molnár , Csilla Szabó
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 66: 14.03.2019 17:47
14.27 TE-120_2019, Letné terasy sezónne

PESTERA KN s.r.o

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Marian Molnár , Csilla Szabó
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 67: 14.03.2019 17:48
14.27 TE-120_2019, Letné terasy sezónne

Sandra Nagyová

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 68: 14.03.2019 17:48
14.27 TE-120_2019, Letné terasy sezónne

VIKING Group s.r.o.,

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Ildikó Bauer
Hlasovanie č. 69: 14.03.2019 17:49
14.27 TE-120_2019, Letné terasy sezónne

WIN Komárno s.r.o.

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 70: 14.03.2019 17:49
14.27 TE-120_2019, Letné terasy sezónne

Wolf De Luxxe s.r.o

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Peter Korpás
Hlasovanie č. 71: 14.03.2019 17:50
14.27 TE-120_2019, Letné terasy sezónne

Zsuzsanna Bognár - BOROZÓ

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 72: 14.03.2019 17:50
14.28 TE-121_2019, Celoročné terasy

AK Servise 1 s.r.o.,

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 73: 14.03.2019 17:53
14.28 TE-121_2019, Celoročné terasy

SHORT s.r.o.,

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 4 Zoltán Bujna , Szilárd Ipóth , Károly Less , László Stubendek
Proti: 3 Ildikó Bauer , Marian Molnár , Csilla Szabó
Zdržali sa: 11 Imre Andruskó , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Dávid Kovács , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Nehlasovali: 2 György Batta , Peter Korpás
Hlasovanie č. 74: 14.03.2019 17:53
15.1 TE-92 Zoznam žiadateľov o prenájom bytu ­ A lakás bérletet igénylők listája
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Csilla Szabó
Hlasovanie č. 75: 14.03.2019 17:54
15.2 TE-75 - Žiadosť o poskyt. fin. dot. z účelového fondu z rozpočtu mesta na sociálne a zdravotné účely - ZO Slovenský zväz telesne postihnutých Szociális és egészségügyi célokra létrehozott alapból való támogatásra irányuló kérelem
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Marian Molnár , Tamás Varga
Hlasovanie č. 76: 14.03.2019 17:55
15.3 TE-76 ­ Žiadosť o poskyt. fin. dot. z účelového fondu z rozpočtu mesta na sociálne a zdravotné účely_ZO rodičov telesne postihnutých detí Szociális és egészségügyi célokra létrehozott alapból való támogatásra irányuló kérelem
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Marian Molnár , Tamás Varga
Hlasovanie č. 77: 14.03.2019 17:56
15.4 TE -78 - Návrh na uznesenie na schválenie zriadenia sociálnej služby Nocľaháreň Határozati javaslat Melegedö - szociális szolgáltatás létrehozásának jóváhagyására
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Marian Molnár , Tamás Varga
Hlasovanie č. 78: 14.03.2019 17:56
15.5 TE -81 -Návrh na uznesenie na schválenie rozšírenia kapacity sociálnej služby v Útulku pre bezdomovcov v meste Komárno Határozati javaslat Hajléktalanszálló - szociális szolgáltatás bövítésének jóváhagyására
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Marian Molnár , Tamás Varga
Hlasovanie č. 79: 14.03.2019 17:57
15.6 TE-82 - Návrh na uznesenie na schválenie zriadenia sociálnej služby - Práčovňa Határozati javaslat Mosodai- szociális szolgáltatás létrehozásának jóváhagyására
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Marian Molnár , Tamás Varga
Hlasovanie č. 80: 14.03.2019 17:59
15.7 TE ­ 73 Návrh VZN Mesta Komárno č. /2019 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Javaslat a .../2019 sz. ÁÉR elfogadására, amely a gyermekek szociális védelme és a szociális ellátás intézkedéseinek végrehajtásához szükséges pénzügyi hozzájárulás feltételeiről szól
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Marian Molnár , Tamás Varga
Hlasovanie č. 81: 14.03.2019 18:03
15.8 TE- 83 Návrh VZN Mesta Komárno číslo ..../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 8 /2017 o sociálnych službách poskytovaných Mestom Komárno Javaslat a... /2019 sz. ÁÉR elfogadására, mely módosítja és kiegészíti a 8/2017 sz. Komárom város által nyújtott szociális szolgáltatásokat szabályozó ÁÉR-t
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Szilárd Ipóth
Hlasovanie č. 82: 14.03.2019 18:04
17.1 TE-122/2019: Návrh VZN mesta Komárno č. /2019, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2019 Javaslat a /2019 sz. általános érvényű rendelet elfogadására, amely meghatározza a művészeti alapiskola egy növendékére, az óvodák egy gyermekére és az iskolai intézmények egy diákjára eső dotációjának magasságát a működtetésre és a bérekre a 2019-es évben
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , Marian Molnár
Hlasovanie č. 83: 14.03.2019 18:06
16.2 TE-123/2019: Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na roky 2019-2021 Komárom város fenntartásában lévő iskolák és iskolai intézmények költségvetés javaslata a 2019-2021-as évekre

ZŠ s VJM Ul. Eötvösa + ŠKD pri ZŠ s VJM Ul. Eötvösa

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , Marian Molnár
Hlasovanie č. 84: 14.03.2019 18:06
16.2 TE-123/2019: Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na roky 2019-2021 Komárom város fenntartásában lévő iskolák és iskolai intézmények költségvetés javaslata a 2019-2021-as évekre

ZŠ J.A. Komenského + ŠKD pri ZŠ J.A. Komenského

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , Marian Molnár
Hlasovanie č. 85: 14.03.2019 18:06
16.2 TE-123/2019: Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na roky 2019-2021 Komárom város fenntartásában lévő iskolák és iskolai intézmények költségvetés javaslata a 2019-2021-as évekre

ZŠ s VJM Móra Jókaiho + ŠKD pri ZŠ s VJM Móra Jókaiho

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , Marian Molnár
Hlasovanie č. 86: 14.03.2019 18:07
16.2 TE-123/2019: Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na roky 2019-2021 Komárom város fenntartásában lévő iskolák és iskolai intézmények költségvetés javaslata a 2019-2021-as évekre

ZŠ Ul. pohraničná + ŠKD pri ZŠ Ul. pohraničná

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , Marian Molnár
Hlasovanie č. 87: 14.03.2019 18:07
16.2 TE-123/2019: Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na roky 2019-2021 Komárom város fenntartásában lévő iskolák és iskolai intézmények költségvetés javaslata a 2019-2021-as évekre

ZŠ s VJM Ul. práce + ŠKD pri ZŠ s VJM Ul. Práce

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , Marian Molnár
Hlasovanie č. 88: 14.03.2019 18:07
16.2 TE-123/2019: Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na roky 2019-2021 Komárom város fenntartásában lévő iskolák és iskolai intézmények költségvetés javaslata a 2019-2021-as évekre

ZŠ Ul. rozmarínová + ŠKD pri ZŠ Ul. rozmarínová

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , Marian Molnár
Hlasovanie č. 89: 14.03.2019 18:07
16.2 TE-123/2019: Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na roky 2019-2021 Komárom város fenntartásában lévő iskolák és iskolai intézmények költségvetés javaslata a 2019-2021-as évekre

ZUŠ

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , Marian Molnár
Hlasovanie č. 90: 14.03.2019 18:14
16.3 TE-132/2019: Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2019 ­ normatívne financovanie Javaslat Komárom város fenntartásában lévő alapiskolák 2019-es évi költségvetésének módosítására ­ normatív jellegű finanszírozás
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 91: 14.03.2019 18:18
16.4 TE-131/2019: Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2019 ­ projekt Javaslat Komárom város fenntartásában lévő alapiskolák 2019-es évi költségvetésének módosítására ­ projekt
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 92: 14.03.2019 18:24
16.5 TE-87/2019: Návrh na prerozdelenie prostriedkov na účely zlepšenia stavu telocviční v majetku mesta Javaslat pénzügyi források elosztására a város vagyonában lévő tornatermek állagának javítására
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 93: 14.03.2019 18:26
16.6 TE-139/2019: Návrh na zvýšenie rozpočtu cirkevných materských škôl na rok 2019 Javaslat az egyházi fenntartásában lévő óvodák 2019. évi költségvetésének emelésére
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 94: 14.03.2019 18:30
16.7 TE-124/2019: Návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení ­ školské jedálne Javaslat az iskolahálózatban történő módosításra ­ iskolai étkezdék
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Patrik Ruman
Hlasovanie č. 95: 14.03.2019 18:34
16.8 TE 144: Návrh na udelenie Ceny Mesta Komárno Pro Urbe Javaslat Észak- Komárom Pro Urbe díjának odaítélésére

Kiss Péntek József

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 96: 14.03.2019 18:34
16.8 TE 144: Návrh na udelenie Ceny Mesta Komárno Pro Urbe Javaslat Észak- Komárom Pro Urbe díjának odaítélésére

Keszegh István

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 97: 14.03.2019 18:35
16.8 TE 144: Návrh na udelenie Ceny Mesta Komárno Pro Urbe Javaslat Észak- Komárom Pro Urbe díjának odaítélésére

Michač Szilvia

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 6 György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Peter Korpás , Károly Less , Tímea Szénássy
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Ondrej Gajdáč , Anton Marek , Marian Molnár
Nehlasovali: 10 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Hlasovanie č. 98: 14.03.2019 18:35
16.8 TE 144: Návrh na udelenie Ceny Mesta Komárno Pro Urbe Javaslat Észak- Komárom Pro Urbe díjának odaítélésére
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 99: 14.03.2019 18:37
16.9 TE 146: Návrh na udelenie čestného občianstva Mesta Komárno Javaslat Észak- Komárom díszpolgári címének odaítélésére
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 100: 14.03.2019 18:39
17. Návrh na vystúpenie mesta KN zo združenia miest a obcí Žitného ostrova-Javaslat Komárom kilépésére a Csallóközi Városok és falvak társulásból
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 101: 14.03.2019 18:41
18. Návrh Štatútu Mesta Komárno-Javaslat Komárom város statútumára
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Ján Vetter
Za: 16 György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Imre Andruskó , Marian Molnár
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 102: 14.03.2019 18:42
19. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne-Javaslat Komárom város képviselő testületének tárgyalási rendjére
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Ján Vetter
Za: 15 Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Peter Korpás
Nehlasovali: 2 Imre Andruskó , György Batta
Hlasovanie č. 103: 14.03.2019 18:51
20. Návrh Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Komárne-Javaslat Komárom város képviselő testület bizottságainak tárgyalási rendjére

Neverejné rokovania

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Ján Vetter
Za: 11 Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok
Proti: 1 Tamás Varga
Zdržali sa: 6 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Marian Molnár , Patrik Ruman , Tímea Szénássy
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 104: 14.03.2019 18:54
21. Správa o činnosti Mestskej polície v Komárne za rok 2018-Beszámoló a Komáromi Városi Rendőrség 2018. évi eredményeiről
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Ján Vetter
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
 3. 3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Predkladateľ: Ing. Kováčová Denisa
 4. 4. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 5. 5. Návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno na roky 2019-2021 - Az Idősek otthona költségvetési javaslata a 2019-2021- es időszakra
  Predkladateľ: Mgr. Polgárová Hedviga
 6. 6. Otázky týkajúce sa obchodnej spoločnosti CALOR s.r.o - A CALOR Kft-vel kapcsolatos kérdések
  Predkladateľ: Ing. Veľký Ľuboš
 7. 6.1. TE 95 Podnikateľský plán na rok 2019 - CALOR s.r.o. - A CALOR Kft. üzleti terve a 2019-es évre
 8. 6.2. TE – 138 Zabezpečenie prevádzkovania a obsluhy plynových kotolní v majetku mesta v objektoch materských škôl spoločnosťou CALOR, s.r.o. A város tulajdonában lévő gázkazánok működésének és üzemeltetésének biztosítása az óvodákban a CALOR Kft. által
 9. 6.3. TE – 137 Oznámenie konateľa obchodnej spoločnosti CALOR, s.r.o. - A CALOR Kft. ügyvezetőjének értesítése
 10. 7. Spolufinancovanie projektu strechy kasárenskej budovy
 11. 8. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach - Kérvények és javaslatok pénzügyekben
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 12. 8.1. TE- 86/2019 Návrh na prefinancovanie projektu Interreg SKHU Javaslat az Interreg SKHU projekt finanszírozására
 13. 8.2. TE-89/2019 Návrh na prerozdelenie prostriedkov z rezervy pre poslancov Javaslat a képviselői tartalékforrás elosztására
 14. 8.3. TE-90/2019 Správa vo veci týkajúcej sa žiadosti o dotáciu na rozšírenie kamerového systému mesta Komárno a o zabezpečení spolufinancovania projektu Beszámoló a Komárom város kamera rendszerének bővítéséhez kért dotáció támogatásáról és a projekt társfinanszírozása
  Materiály   Prevziať všetky
 15. 8.4. TE-128/2019 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Komárna Komárom város pénzügyi gazdálkodásának alapelvei
 16. 8.5. TE – 116/2019 Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2018 Komárom város polgármestere által jóváhagyott költségvetés módosítások a 2018-as évben
 17. 9. Návrh na rekonštrukciu kontajnerových stojísk v meste Komárno - Javaslat a szeméttárolók felújítására Komárom városában
  Predkladateľ: JUDr. Varga Tamás
  Materiály   Prevziať všetky
 18. 10. Návrh na prerozdelenie prostriedkov na účely zlepšenia stavu školských kuchýň a jedální - Javaslat pénzügyi források elosztására az iskolai konyhák állapotának javítására
  Predkladateľ: Mgr. Gajdáč Ondrej
 19. 11. Návrh rozpisu kapitálových výdavkov Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 - Javaslat Komárom város tőkejellegű kiadásaira a 2019. évi programozott költségvetésből
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 20. 12. Návrh VZN č. .../2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta Komárno v znení VZN č. 28/2015 a č. 11/2017 - Javaslat .../2019 sz. ÁÉR, mely módosítja Komárom város környezetének és lakosai egészségének védelmére irányuló projektek anyagi támogatásának megítéléséről szóló 12/2015-ös ÁÉR-ét, mely módosult a 28/2015-ös és a 11/2017-es ÁÉR-tel
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
  Materiály   Prevziať všetky
 21. 13. Návrh na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno - Javaslat Komárom város területrendezési tervének módosítására
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
  Materiály   Prevziať všetky
 22. 14. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 23. 14.1. TE-1880_2018, Kóša Peter, osobitný zreteľ
  Materiály   Prevziať všetky
 24. 14.2. TE-1879_2018, Füssi Peter, osobitný zreteľ
  Materiály   Prevziať všetky
 25. 14.3. TE-1881_2018, MUDr. Cséplő peter, osobitný zreteľ
 26. 14.4. TE-32_2019, Bukor Roman, osobitný zreteľ
  Materiály   Prevziať všetky
 27. 14.5. TE-35_2019, P-DENT, osobitný zreteľ
  Materiály   Prevziať všetky
 28. 14.6. TE-51_2019, Ing. Borka Kristián, osobitný zreteľ
 29. 14.7. TE-50_2019, Podunajské múzeum V Komárne, osobitný zreteľ
 30. 14.8. TE-52_2019, OZ És Polgári társulás, osobitný zreteľ
 31. 14.9. TE-105_2019, Grňo Marián, predaj pozemku
 32. 14.10. TE-106_2019, Táncos Henrich, predaj pozemku
  Materiály   Prevziať všetky
 33. 14.11. TE-107_2019, SOCHA-STAV s.r.o., predaj pozemku
  Materiály   Prevziať všetky
 34. 14.12. TE-100_2019, KKK, prenájom NBP
 35. 14.13. TE-99_2019, Téka, prenájom NBP
 36. 14.14. TE-110_2019, Csizmaziová Edita, prenájom NBP
 37. 14.15. TE-101_2019, Agref spol. s.r.o., prenájom pozemku - orná pôda
  Materiály   Prevziať všetky
 38. 14.16. TE-102_2019, N-Lél a.s., prenájom pozemku - orná pôda
  Materiály   Prevziať všetky
 39. 14.17. TE-103_2019, Ing. Pint Ján, prenájom pozemku – orná pôda
  Materiály   Prevziať všetky
 40. 14.18. TE-104_2019, Ryšavý Baltazár, prenájom pozemku - orná pôda
  Materiály   Prevziať všetky
 41. 14.19. TE-109_2019, BROZ, prenájom pozemkov
 42. 14.20. TE-113_2019, ZSE, vecné bremeno
  Materiály   Prevziať všetky
 43. 14.21. TE-47_2019, Správa OVS p.č. 1552, 1553-1,2
 44. 14.22. TE-111_2019, Marosi Ondrej, výpožička pozemku
 45. 14.23. TE-112_2019, Nemocnica Komárno s.r.o., predĺženie výpožičky pozemku
 46. 14.24. TE-114_2019, UJS, súhlas vlastníka
  Materiály   Prevziať všetky
 47. 14.25. TE-49_2019, Erich Hubaček_prenájom
  Materiály   Prevziať všetky
 48. 14.26. TE-142_2019, OVS_budova LEHÁR
  Materiály   Prevziať všetky
 49. 14.27. 14z1 TE-120_2019, Letné terasy sezónne
  Materiály   Prevziať všetky
 50. 14.28. 14z2 TE-121_2019, Celoročné terasy
  Materiály   Prevziať všetky
 51. 15. Žiadosti a návrhy v bytových a sociálnych veciach - Kérvények és javaslatok lakás és szociális ügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 52. 15.1. TE-92 Zoznam žiadateľov o prenájom bytu – A lakás bérletet igénylők listája
 53. 15.2. TE-75 - Žiadosť o poskyt. fin. dot. z účelového fondu z rozpočtu mesta na sociálne a zdravotné účely - ZO Slovenský zväz telesne postihnutých Szociális és egészségügyi célokra létrehozott alapból való támogatásra irányuló kérelem
 54. 15.3. TE-76 – Žiadosť o poskyt. fin. dot. z účelového fondu z rozpočtu mesta na sociálne a zdravotné účely_ZO rodičov telesne postihnutých detí Szociális és egészségügyi célokra létrehozott alapból való támogatásra irányuló kérelem
 55. 15.4. TE -78 - Návrh na uznesenie na schválenie zriadenia sociálnej služby Nocľaháreň Határozati javaslat Melegedö - szociális szolgáltatás létrehozásának jóváhagyására
 56. 15.5. TE -81 -Návrh na uznesenie na schválenie rozšírenia kapacity sociálnej služby v Útulku pre bezdomovcov v meste Komárno Határozati javaslat Hajléktalanszálló - szociális szolgáltatás bövítésének jóváhagyására
 57. 15.6. TE-82 - Návrh na uznesenie na schválenie zriadenia sociálnej služby - Práčovňa Határozati javaslat Mosodai- szociális szolgáltatás létrehozásának jóváhagyására
 58. 15.7. TE – 73 Návrh VZN Mesta Komárno č. /2019 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Javaslat a .../2019 sz. ÁÉR elfogadására, amely a gyermekek szociális védelme és a szociális ellátás intézkedéseinek végrehajtásához szükséges pénzügyi hozzájárulás feltételeiről szól
 59. 15.8. TE- 83 Návrh VZN Mesta Komárno číslo ..../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 8 /2017 o sociálnych službách poskytovaných Mestom Komárno Javaslat a... /2019 sz. ÁÉR elfogadására, mely módosítja és kiegészíti a 8/2017 sz. Komárom város által nyújtott szociális szolgáltatásokat szabályozó ÁÉR-t
 60. 16. Žiadosti a návrhy na úseku školstva a kultúry - Kérvények és javaslatok oktatási és kulturális ügyekben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 61. 16.1. TE-122/2019: Návrh VZN mesta Komárno č. /2019, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2019 Javaslat a /2019 sz. általános érvényű rendelet elfogadására, amely meghatározza a művészeti alapiskola egy növendékére, az óvodák egy gyermekére és az iskolai intézmények egy diákjára eső dotációjának magasságát a működtetésre és a bérekre a 2019-es évben
 62. 16.2. TE-123/2019: Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na roky 2019-2021 Komárom város fenntartásában lévő iskolák és iskolai intézmények költségvetés javaslata a 2019-2021-as évekre
 63. 16.3. TE-132/2019: Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2019 – normatívne financovanie Javaslat Komárom város fenntartásában lévő alapiskolák 2019-es évi költségvetésének módosítására – normatív jellegű finanszírozás
 64. 16.4. TE-131/2019: Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2019 – projekt Javaslat Komárom város fenntartásában lévő alapiskolák 2019-es évi költségvetésének módosítására – projekt
 65. 16.5. TE-87/2019: Návrh na prerozdelenie prostriedkov na účely zlepšenia stavu telocviční v majetku mesta Javaslat pénzügyi források elosztására a város vagyonában lévő tornatermek állagának javítására
 66. 16.6. TE-139/2019: Návrh na zvýšenie rozpočtu cirkevných materských škôl na rok 2019 Javaslat az egyházi fenntartásában lévő óvodák 2019. évi költségvetésének emelésére
 67. 16.7. TE-124/2019: Návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení – školské jedálne Javaslat az iskolahálózatban történő módosításra – iskolai étkezdék
  Materiály   Prevziať všetky
 68. 16.8. TE 144: Návrh na udelenie Ceny Mesta Komárno Pro Urbe Javaslat Észak- Komárom Pro Urbe díjának odaítélésére
  Materiály   Prevziať všetky
 69. 16.9. TE 146: Návrh na udelenie čestného občianstva Mesta Komárno Javaslat Észak- Komárom díszpolgári címének odaítélésére
  Materiály   Prevziať všetky
 70. 17. Návrh na vystúpenie mesta KN zo združenia miest a obcí Žitného ostrova - Javaslat Komárom kilépésére a Csallóközi Városok és falvak társulásból
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 71. 18. Návrh Štatútu Mesta Komárno - Javaslat Komárom város statútumára
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 72. 19. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat Komárom város képviselő testületének tárgyalási rendjére
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 73. 20. Návrh Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat Komárom város képviselő testület bizottságainak tárgyalási rendjére
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 74. 21. Správa o činnosti Mestskej polície v Komárne za rok 2018 - Beszámoló a Komáromi Városi Rendőrség 2018. évi eredményeiről
  Predkladateľ: Tóth Alexander
  Materiály   Prevziať všetky
 75. 22. Informovanie o zmene organizačnej štruktúry Mestského úradu v Komárne - Tájékoztatás a Komáromi Városi Hivatal szervezeti stuktúrájának módosításáról
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 76. 23. Rôzne - Egyéb
 77. 24. Záver - Befejezés
 78. 25. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 18.02.2019 - A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Batta György
 79. 26. Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 19.02.2019 - Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Szénássy Tímea
 80. 27. Správa komisie verejného poriadku a dopravy zo dňa 19.02.2019 - A közrendi és közlekedési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ryšavý Baltazár
 81. 28. Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta zo dňa 20.02.2019 - A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ing. Bujna Zoltán
  Materiály   Prevziať všetky
 82. 29. Správa finančnej komisie zo dňa 19.02.2019 a 04.03.2019 - A pénzügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 83. 30. Správa komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa 19.02.2019 - A nemzetközi együttműködési és idegenforgalmi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Bauer Ildikó
  Materiály   Prevziať všetky
 84. 31. Správa komisie športu a mládeže zo dňa 18.02.2019 - Az ifjúsági és sportbizottság beszámolója
  Predkladateľ: Kovács Dávid