Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 14.03.2019 o 13:00 Veľká zasadačka

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
 3. 3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Predkladateľ: Ing. Kováčová Denisa
 4. 4. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 5. 5. Návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno na roky 2019-2021 - Az Idősek otthona költségvetési javaslata a 2019-2021- es időszakra
  Predkladateľ: Mgr. Polgárová Hedviga
 6. 6. Otázky týkajúce sa obchodnej spoločnosti CALOR s.r.o - A CALOR Kft-vel kapcsolatos kérdések
  Predkladateľ: Ing. Veľký Ľuboš
 7. 6a. TE 95 Podnikateľský plán na rok 2019 - CALOR s.r.o. - A CALOR Kft. üzleti terve a 2019-es évre
 8. 6b. TE – 138 Zabezpečenie prevádzkovania a obsluhy plynových kotolní v majetku mesta v objektoch materských škôl spoločnosťou CALOR, s.r.o. A város tulajdonában lévő gázkazánok működésének és üzemeltetésének biztosítása az óvodákban a CALOR Kft. által
 9. 6c. TE – 137 Oznámenie konateľa obchodnej spoločnosti CALOR, s.r.o. - A CALOR Kft. ügyvezetőjének értesítése
 10. 7. Spolufinancovanie projektu strechy kasárenskej budovy
 11. 8. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach - Kérvények és javaslatok pénzügyekben
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 12. 8a. TE- 86/2019 Návrh na prefinancovanie projektu Interreg SKHU Javaslat az Interreg SKHU projekt finanszírozására
 13. 8b. TE-89/2019 Návrh na prerozdelenie prostriedkov z rezervy pre poslancov Javaslat a képviselői tartalékforrás elosztására
 14. 8c. TE-90/2019 Správa vo veci týkajúcej sa žiadosti o dotáciu na rozšírenie kamerového systému mesta Komárno a o zabezpečení spolufinancovania projektu Beszámoló a Komárom város kamera rendszerének bővítéséhez kért dotáció támogatásáról és a projekt társfinanszírozása
  Materiály   Prevziať všetky
 15. 8d. TE-128/2019 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Komárna Komárom város pénzügyi gazdálkodásának alapelvei
 16. 8e. TE – 116/2019 Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2018 Komárom város polgármestere által jóváhagyott költségvetés módosítások a 2018-as évben
 17. 9. Návrh na rekonštrukciu kontajnerových stojísk v meste Komárno - Javaslat a szeméttárolók felújítására Komárom városában
  Predkladateľ: JUDr. Varga Tamás
  Materiály   Prevziať všetky
 18. 10. Návrh na prerozdelenie prostriedkov na účely zlepšenia stavu školských kuchýň a jedální - Javaslat pénzügyi források elosztására az iskolai konyhák állapotának javítására
  Predkladateľ: Mgr. Gajdáč Ondrej
 19. 11. Návrh rozpisu kapitálových výdavkov Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 - Javaslat Komárom város tőkejellegű kiadásaira a 2019. évi programozott költségvetésből
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 20. 12. Návrh VZN č. .../2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta Komárno v znení VZN č. 28/2015 a č. 11/2017 - Javaslat .../2019 sz. ÁÉR, mely módosítja Komárom város környezetének és lakosai egészségének védelmére irányuló projektek anyagi támogatásának megítéléséről szóló 12/2015-ös ÁÉR-ét, mely módosult a 28/2015-ös és a 11/2017-es ÁÉR-tel
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
  Materiály   Prevziať všetky
 21. 13. Návrh na obstarávanie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno - Javaslat Komárom város területrendezési tervének módosítására
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
  Materiály   Prevziať všetky
 22. 14. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 23. 14a. TE-1880_2018, Kóša Peter, osobitný zreteľ
  Materiály   Prevziať všetky
 24. 14b. TE-1879_2018, Füssi Peter, osobitný zreteľ
  Materiály   Prevziať všetky
 25. 14c. TE-1881_2018, MUDr. Cséplő peter, osobitný zreteľ
 26. 14d. TE-32_2019, Bukor Roman, osobitný zreteľ
  Materiály   Prevziať všetky
 27. 14e. TE-35_2019, P-DENT, osobitný zreteľ
  Materiály   Prevziať všetky
 28. 14f. TE-51_2019, Ing. Borka Kristián, osobitný zreteľ
 29. 14g. TE-50_2019, Podunajské múzeum V Komárne, osobitný zreteľ
 30. 14h. TE-52_2019, OZ És Polgári társulás, osobitný zreteľ
 31. 14i. TE-105_2019, Grňo Marián, predaj pozemku
 32. 14j. TE-106_2019, Táncos Henrich, predaj pozemku
  Materiály   Prevziať všetky
 33. 14k. TE-107_2019, SOCHA-STAV s.r.o., predaj pozemku
  Materiály   Prevziať všetky
 34. 14l. TE-100_2019, KKK, prenájom NBP
 35. 14m. TE-99_2019, Téka, prenájom NBP
 36. 14n. TE-110_2019, Csizmaziová Edita, prenájom NBP
 37. 14o. TE-101_2019, Agref spol. s.r.o., prenájom pozemku - orná pôda
  Materiály   Prevziať všetky
 38. 14p. TE-102_2019, N-Lél a.s., prenájom pozemku - orná pôda
  Materiály   Prevziať všetky
 39. 14q. TE-103_2019, Ing. Pint Ján, prenájom pozemku – orná pôda
  Materiály   Prevziať všetky
 40. 14r. TE-104_2019, Ryšavý Baltazár, prenájom pozemku - orná pôda
  Materiály   Prevziať všetky
 41. 14s. TE-109_2019, BROZ, prenájom pozemkov
 42. 14t. TE-113_2019, ZSE, vecné bremeno
  Materiály   Prevziať všetky
 43. 14u. TE-47_2019, Správa OVS p.č. 1552, 1553-1,2
 44. 14v. TE-111_2019, Marosi Ondrej, výpožička pozemku
 45. 14w. TE-112_2019, Nemocnica Komárno s.r.o., predĺženie výpožičky pozemku
 46. 14x. TE-114_2019, UJS, súhlas vlastníka
  Materiály   Prevziať všetky
 47. 14y. TE-49_2019, Erich Hubaček_prenájom
  Materiály   Prevziať všetky
 48. 14z. TE-142_2019, OVS_budova LEHÁR
  Materiály   Prevziať všetky
 49. 14. 14z1 TE-120_2019, Letné terasy sezónne
  Materiály   Prevziať všetky
 50. 14a. 14z2 TE-121_2019, Celoročné terasy
  Materiály   Prevziať všetky
 51. 15. Žiadosti a návrhy v bytových a sociálnych veciach - Kérvények és javaslatok lakás és szociális ügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 52. 15a. TE-92 Zoznam žiadateľov o prenájom bytu – A lakás bérletet igénylők listája
 53. 15b. TE-75 - Žiadosť o poskyt. fin. dot. z účelového fondu z rozpočtu mesta na sociálne a zdravotné účely - ZO Slovenský zväz telesne postihnutých Szociális és egészségügyi célokra létrehozott alapból való támogatásra irányuló kérelem
 54. 15c. TE-76 – Žiadosť o poskyt. fin. dot. z účelového fondu z rozpočtu mesta na sociálne a zdravotné účely_ZO rodičov telesne postihnutých detí Szociális és egészségügyi célokra létrehozott alapból való támogatásra irányuló kérelem
 55. 15d. TE -78 - Návrh na uznesenie na schválenie zriadenia sociálnej služby Nocľaháreň Határozati javaslat Melegedö - szociális szolgáltatás létrehozásának jóváhagyására
 56. 15e. TE -81 -Návrh na uznesenie na schválenie rozšírenia kapacity sociálnej služby v Útulku pre bezdomovcov v meste Komárno Határozati javaslat Hajléktalanszálló - szociális szolgáltatás bövítésének jóváhagyására
 57. 15f. TE-82 - Návrh na uznesenie na schválenie zriadenia sociálnej služby - Práčovňa Határozati javaslat Mosodai- szociális szolgáltatás létrehozásának jóváhagyására
 58. 15g. TE – 73 Návrh VZN Mesta Komárno č. /2019 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Javaslat a .../2019 sz. ÁÉR elfogadására, amely a gyermekek szociális védelme és a szociális ellátás intézkedéseinek végrehajtásához szükséges pénzügyi hozzájárulás feltételeiről szól
 59. 15h. TE- 83 Návrh VZN Mesta Komárno číslo ..../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 8 /2017 o sociálnych službách poskytovaných Mestom Komárno Javaslat a... /2019 sz. ÁÉR elfogadására, mely módosítja és kiegészíti a 8/2017 sz. Komárom város által nyújtott szociális szolgáltatásokat szabályozó ÁÉR-t
 60. 16. Žiadosti a návrhy na úseku školstva a kultúry - Kérvények és javaslatok oktatási és kulturális ügyekben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 61. 16a. TE-122/2019: Návrh VZN mesta Komárno č. /2019, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2019 Javaslat a /2019 sz. általános érvényű rendelet elfogadására, amely meghatározza a művészeti alapiskola egy növendékére, az óvodák egy gyermekére és az iskolai intézmények egy diákjára eső dotációjának magasságát a működtetésre és a bérekre a 2019-es évben
 62. 16b. TE-123/2019: Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na roky 2019-2021 Komárom város fenntartásában lévő iskolák és iskolai intézmények költségvetés javaslata a 2019-2021-as évekre
 63. 16c. TE-132/2019: Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2019 – normatívne financovanie Javaslat Komárom város fenntartásában lévő alapiskolák 2019-es évi költségvetésének módosítására – normatív jellegű finanszírozás
 64. 16d. TE-131/2019: Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2019 – projekt Javaslat Komárom város fenntartásában lévő alapiskolák 2019-es évi költségvetésének módosítására – projekt
 65. 16e. TE-87/2019: Návrh na prerozdelenie prostriedkov na účely zlepšenia stavu telocviční v majetku mesta Javaslat pénzügyi források elosztására a város vagyonában lévő tornatermek állagának javítására
 66. 16f. TE-139/2019: Návrh na zvýšenie rozpočtu cirkevných materských škôl na rok 2019 Javaslat az egyházi fenntartásában lévő óvodák 2019. évi költségvetésének emelésére
 67. 16g. TE-124/2019: Návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení – školské jedálne Javaslat az iskolahálózatban történő módosításra – iskolai étkezdék
  Materiály   Prevziať všetky
 68. 16h. TE 144: Návrh na udelenie Ceny Mesta Komárno Pro Urbe Javaslat Észak- Komárom Pro Urbe díjának odaítélésére
  Materiály   Prevziať všetky
 69. 16i. TE 146: Návrh na udelenie čestného občianstva Mesta Komárno Javaslat Észak- Komárom díszpolgári címének odaítélésére
  Materiály   Prevziať všetky
 70. 17. Návrh na vystúpenie mesta KN zo združenia miest a obcí Žitného ostrova - Javaslat Komárom kilépésére a Csallóközi Városok és falvak társulásból
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 71. 18. Návrh Štatútu Mesta Komárno - Javaslat Komárom város statútumára
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 72. 19. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat Komárom város képviselő testületének tárgyalási rendjére
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 73. 20. Návrh Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat Komárom város képviselő testület bizottságainak tárgyalási rendjére
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 74. 21. Správa o činnosti Mestskej polície v Komárne za rok 2018 - Beszámoló a Komáromi Városi Rendőrség 2018. évi eredményeiről
  Predkladateľ: Tóth Alexander
  Materiály   Prevziať všetky
 75. 22. Informovanie o zmene organizačnej štruktúry Mestského úradu v Komárne - Tájékoztatás a Komáromi Városi Hivatal szervezeti stuktúrájának módosításáról
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 76. 23. Rôzne - Egyéb
 77. 24. Záver - Befejezés
 78. 25. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 18.02.2019 - A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Batta György
 79. 26. Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 19.02.2019 - Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Szénássy Tímea
 80. 27. Správa komisie verejného poriadku a dopravy zo dňa 19.02.2019 - A közrendi és közlekedési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ryšavý Baltazár
 81. 28. Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta zo dňa 20.02.2019 - A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ing. Bujna Zoltán
  Materiály   Prevziať všetky
 82. 29. Správa finančnej komisie zo dňa 19.02.2019 a 04.03.2019 - A pénzügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 83. 30. Správa komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa 19.02.2019 - A nemzetközi együttműködési és idegenforgalmi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Bauer Ildikó
  Materiály   Prevziať všetky
 84. 31. Správa komisie športu a mládeže zo dňa 18.02.2019 - Az ifjúsági és sportbizottság beszámolója
  Predkladateľ: Kovács Dávid