Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.03.2019 o 17:00 Obecný úrad

Schválený program
 1. 1. Otvorenie zasadania
 2. 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. 3. Kontrola uznesení
 4. 4. Informácia hlavného kontrolóra
 5. 5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kuchyňa
 6. 6. Intenzifikácia ČOV – informácia
 7. 7. Rekonštrukcia ŠJ
 8. 8. Environmentálny fond – úver
 9. 9. Ponuka na odkúpenie akcií Prima banka, a.s.
 10. 10. Umiestnenie monitorovacieho objektu – VÚVH
 11. 11. Separovaný zber, veľkoobjemový odpad, biologický rozložiteľný odpad
 12. 12. Informácia o daňových dlhoch
 13. 13. KOZ
 14. 14. Rôzne
 15. 15. Diskusia
 16. 16. Záver