Komisia pre nakladanie s majetkom a financie – Zasadnutie 03.04.2019 o 15:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
  1. 1. Stratégia nakladania s nehnuteľným majetkom obce - diskusia
  2. 2. Materiály na predbežné prerokovanie – odd. majetkové (žiadosti o kúpu nebytových priestorov, vyhlásenie obchodných verejných súťaží na prenájom nebytových priestorov, žiadosti o prenájom/kúpu pozemkov)
  3. 3. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Stratégia nakladania s nehnuteľným majetkom obce - diskusia
  2. 2. Materiály na predbežné prerokovanie – odd. majetkové (žiadosti o kúpu nebytových priestorov, vyhlásenie obchodných verejných súťaží na prenájom nebytových priestorov, žiadosti o prenájom/kúpu pozemkov)
  3. 3. Rôzne