Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.04.2019 o 17:30 zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín

Schválený program
 1. 1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 2. 2. Návrh na zmenu zmluvy o nájme školy – navýšenie školného.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 3. 3. Návrh na prenájom budovy verejných WC ako prípad hodný osobitého zreteľa.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 4. 4. Návrh na predaj pozemkov reg. „C“ , pozemok parc.č. 1504/2 o výmere 7,0 m2 a časti pozemku parc. č. 1505/2 o výmere 23,0 m2 č. v k.ú. Devín vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Devín, ako prípad hodný osobitého zreteľa.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
  Materiál bol stiahnutý a presúva sa na rokovanie do ďalšieho zasadnutia MZ
 5. 5. Návrh na udelenie predbežného súhlasu na odpredaj pozemku reg. „C“ , pozemok parc.č. 1460/18 o výmere 28 m2 v k.ú. Devín vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava – Devín, a stanovenie kúpnej ceny za m2, ako prípad hodný osobitého zreteľa.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
  Materiál bol stiahnutý a presúva sa na rokovanie do ďalšieho zasadnutia MZ
 6. 6. Návrh : A. Odsúhlasiť zámenu pozemku registra „ E “ parc.č. 3057/27 ( parc.č. 2078/2 a parc.č. 2077 registra „ C“ ) k. ú. Devín vo výmere 242 m2, LV č.1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a zverený protokolom č. 46/1991 do správy Mestskej časti Bratislava – Devín za pozemky registra „ C“ katastra nehnuteľností v k.ú. Devín parc. č. 1209/30 – ostatné plochy vo výmere 121 m2, parc.č. 1993/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 150 m2 a parc. č. 1970/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 m2 vo vlastníctve žiadateľa Bc. Karola Gálika, bytom Leoša Janáčka 2, 917 01 Trnava, zapísané na LV č. 649. B. Odsúhlasiť odňatie správy uvedeného pozemku v súlade s čl. 84 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy za účelom realizovania predmetnej zámeny, výsledkom ktorej bude majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva k pozemkom pod komunikáciou – verejne prístupovou komunikáciou pre celú spádovú oblasť Zlaté schody – v prospech hlavného mesta SR Bratislavy
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
  Materiál bol stiahnutý a presúva sa na rokovanie do ďalšieho zasadnutia MZ
 7. 7. Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady na parc. č. 265 pre Romana Pekára ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 8. 8. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 9. 9. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín na obdobie 2019 – 2025
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 10. 110. Návrh na udelenie poverenia Stavebnej a dopravnej komisie (v skratke „SaDK“) na prebratie odbornej a výkonnej iniciatívy nad procesom rekonštrukcie Devínskej cesty (v skratke „RDC“) za MČ Bratislava-Devín, poverenia predsedu SaDK prizývať na zasadnutia k RDC verejnosť a poverenia člena SaDK za koordinátora RDC za MČ Bratislava-Devín
 11. 11. Rôzne
 12. 12. Interpelácie
 13. 13. Záver
 14. . Sem môžete napísať nové body. Každý bod začnite na samostatnom riadku.

Zvukový záznam

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 2. 2. Návrh na zmenu zmluvy o nájme školy – navýšenie školného.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
  Materiály   Prevziať všetky
 3. 3. Návrh na prenájom budovy verejných WC ako prípad hodný osobitého zreteľa.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
  Materiály   Prevziať všetky
 4. 4. Návrh na predaj pozemkov reg. „C“ , pozemok parc.č. 1504/2 o výmere 7,0 m2 a časti pozemku parc. č. 1505/2 o výmere 23,0 m2 č. v k.ú. Devín vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Devín, ako prípad hodný osobitého zreteľa.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
  Materiály   Prevziať všetky
 5. 5. Návrh na udelenie predbežného súhlasu na odpredaj pozemku reg. „C“ , pozemok parc.č. 1460/18 o výmere 28 m2 v k.ú. Devín vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava – Devín, a stanovenie kúpnej ceny za m2, ako prípad hodný osobitého zreteľa.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
  Materiály   Prevziať všetky
 6. 6. Návrh : A. Odsúhlasiť zámenu pozemku registra „ E “ parc.č. 3057/27 ( parc.č. 2078/2 a parc.č. 2077 registra „ C“ ) k. ú. Devín vo výmere 242 m2, LV č.1 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy a zverený protokolom č. 46/1991 do správy Mestskej časti Bratislava – Devín za pozemky registra „ C“ katastra nehnuteľností v k.ú. Devín parc. č. 1209/30 – ostatné plochy vo výmere 121 m2, parc.č. 1993/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 150 m2 a parc. č. 1970/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 m2 vo vlastníctve žiadateľa Bc. Karola Gálika, bytom Leoša Janáčka 2, 917 01 Trnava, zapísané na LV č. 649. B. Odsúhlasiť odňatie správy uvedeného pozemku v súlade s čl. 84 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy za účelom realizovania predmetnej zámeny, výsledkom ktorej bude majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva k pozemkom pod komunikáciou – verejne prístupovou komunikáciou pre celú spádovú oblasť Zlaté schody – v prospech hlavného mesta SR Bratislavy
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
  Materiály   Prevziať všetky
 7. 7. Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady na parc. č. 265 pre Romana Pekára ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 8. 8. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
  Materiály   Prevziať všetky
 9. 9. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín na obdobie 2019 – 2025
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka
 10. 10. Rôzne
 11. 11. Interpelácie
 12. 12. Záver