Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta – Zasadnutie 11.04.2019 o 14:00 Malá zasadačka

Schválený program
  1. 1. Otvorenie – Megnyitó
  2. 2. Strategický plán verejného prístavu /Az állami kikötő stratégiai terve
  3. 3. Personálne zmeny v spoločnosti COM-MEDIA spol. s r.o. / Személyzeti ügyek a COM-MEDIA Kft.-ben
  4. 4. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Komárno / Alapelvek, melyek Komárom város vagyonának gazdálkodását és kezelését szabályozzák – javaslat
  5. 5. Návrh na spolufinancovanie projektov Environmentálneho fondu Javaslat az Environmentális Alap projektjeinek finanszírozására
  6. 6. Návrh na súvislú ucelenú opravu chodníkov vo vlastníctve a v správe mesta Komárno v roku 2019 Javaslat Komárom város járdáinak összefüggő javítására 2019-ben
  7. 7. Rôzne – Egyéb
  8. 8. Záver – Befejezés