Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu – Zasadnutie 23.04.2019 o 17:00 Miestny úrad, miestnosť č.10

Schválený program
 1. 1. Prejednanie materiálov sociálneho oddelenia predkladaných na miestne zastupiteľstvo dňa 28.5.2019 - návrh dodatku č.1 k Zásadám o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov.
 2. 2. Prejednanie pridelenia dotácií v sociálnej oblasti za rok 2019 a) Bratislavská arcidiecézna charita b) Združ. zdravotne postihnutých ZO3
 3. 3. Žiadosť o mimoriadnu sociálnu výpomoc občianke p. Mikuličovej
 4. 4. Prejednanie materiálov zaslaných vedúcim oddelenia členom KOSO (štatistiky Seniorcentra SM)
 5. 5. Programové priority v sociálnej oblasti v súčasnom volebnom období
 6. 6. Správa o činnosti sociálneho oddelenia
 7. 7. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Predsedala: MUDr. Viera Satinská
Prítomní
 • Mgr. Tomáš Dentico (do 18.10.2019)
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • MUDr. Halka Ležovičová
 • MUDr. Viera Satinská
 • Mgr. Martina Uličná
Ospravedlnení
 • Mgr. art. Dana Kleinert
Návrh programu
 1. 1. Prejednanie materiálov sociálneho oddelenia predkladaných na miestne zastupiteľstvo dňa 28.5.2019 - návrh dodatku č.1 k Zásadám o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov.
 2. 2. Prejednanie pridelenia dotácií v sociálnej oblasti za rok 2019 a) Bratislavská arcidiecézna charita b) Združ. zdravotne postihnutých ZO3
 3. 3. Žiadosť o mimoriadnu sociálnu výpomoc občianke p. Mikuličovej
 4. 4. Prejednanie materiálov zaslaných vedúcim oddelenia členom KOSO (štatistiky Seniorcentra SM)
 5. 5. Programové priority v sociálnej oblasti v súčasnom volebnom období
 6. 6. Správa o činnosti sociálneho oddelenia
 7. 7. Rôzne