Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.04.2019 o 16:00 Veľká zasadačka

Schválený program
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
 2. 2. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
 3. 3. Správa o plnení uznesení- Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Predkladateľ: Ing. Kováčová Denisa
 4. 4. Personálne zmeny v spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. - Személyzeti ügyek a COM-MÉDIA, Kft.-nél
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 5. 5. Informácia spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. a schválenie zvýšenia úverového rámca pre čerpanie kontokorentného úveru- A KOMVaK - Komárom város víz- és csatornaművei, Rt. tájékoztatása és folyószámla - hitelkeret növelésének jóváhagyása
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 6. 6. Návrh na spolufinancovanie projektov Environmentálneho fondu- Javaslat az Environmentális Alap projektjeinek finanszírozására
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 7. 7. Návrh na súvislú ucelenú opravu chodníkov vo vlastníctve a v správe mesta Komárno v roku 2019- Javaslat Komárom város járdáinak összefüggő javítására 2019-ben
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 8. 8. Žiadosť o súhlas s umiestnením sezónnej letnej terasy - Kérvény időszakos nyári terasz üzemeltetésének jóváhagyására
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 9. 9. Podunajské múzeum v Komárne – Žiadosť o prenájom nebytových priestorov- Podunajské múzeum v Komárne – Kérvény nem lakás célú helyiségek bérbevételére
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 10. 10. Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 - Kérelmek pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 11. 10.1. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 CINEBASE s.r.o Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében CINEBASE kft.
 12. 10.2. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 Podunajská vínna cesta, o.z. Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében Podunajská vínna cesta, o.z.
 13. 10.3. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 Židovská náboženská obec v Komárne Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében Komáromi Zsidó Hitközség
 14. 10.4. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 Roland Vas Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében Vas Roland
 15. 10.5. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 Arcadia, n.o. Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében Arcadia, n.sz.
 16. 10.6. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 NatMed s.r.o. Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében NatMed Kft.
 17. 10.7. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 Grafomats s.r.o. Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében Grafomats Kft.
 18. 11. Informácia o pozastavení výkonu uznesení a nový návrh na riešenie prenájmu poľnohospodárskych pozemkov- Tájékoztatás határozatok felfüggesztéséről és új javaslat a mezőgazdasági telkek bérbeadására
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 19. 11.1. AGREF, spol. s r.o. - Žiadosť o znovuuzatvorenie zmluvy o nájme poľnohospodárskeho pozemku AGREF, spol. s r.o.- Kérvény a mezőgazdasági terület bérleti szerződésének újrakötésére
 20. 11.2. N-Lél, a.s. - Žiadosť o znovuuzatvorenie zmluvy o nájme poľnohospodárskeho pozemku - N-Lél, a.s.- Kérvény a mezőgazdasági terület bérleti szerződésének újrakötésére
 21. 11.3. Ing. P. J. - Žiadosť o znovuuzatvorenie zmluvy o nájme poľnohospodárskeho pozemku - Ing. P.J. - Kérvény a mezőgazdasági terület bérleti szerződésének újrakötésére
 22. 11.4. R. B. - Žiadosť o znovuuzatvorenie zmluvy o nájme poľnohospodárskeho pozemku - R. B. - Kérvény a mezőgazdasági terület bérleti szerződésének újrakötésére
 23. 12. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne- Javaslat Komárom város képviselő testületének tárgyalási rendjére
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 24. 13. Rôzne - Egyéb
 25. 14. Záver - Befejezés
 26. 15. Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta zo dňa 11.04.2019 - A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ing. Bujna Zoltán
 27. 16. Správa finančnej komisie zo dňa 11.04.2019 - A pénzügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 28. 17. Správa komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa 09.04.2019 - A nemzetközi együttműködési és idegenforgalmi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Bauer Ildikó
Predsedal:  —
Prítomní
 • Mgr. Imre Andruskó
 • Mgr. György Batta
 • Mgr. Ildikó Bauer
 • JUDr. Štefan Bende
 • Ing. Zoltán Bujna
 • Zsolt Feszty
 • Mgr. Ondrej Gajdáč
 • MUDr. Attila Horváth
 • MUDr. Szilárd Ipóth
 • JUDr. Margit Keszegh
 • PhDr. Imre Knirs
 • Ing. Peter Korpás
 • Mgr. Károly Less
 • Mgr. Patrik Ruman
 • Baltazár Ryšavý
 • MUDr. Zsolt Sebő
 • Ing. László Stubendek
 • Mgr. Csilla Szabó
 • Mgr. Tímea Szénássy
 • Mgr. Magdaléna Tárnok
 • JUDr. Tamás Varga
 • Ing. Ján Vetter
Ospravedlnení
 • Dávid Kovács
 • MUDr. Anton Marek
 • Ing. Marián Molnár
Hlasovanie č. 1: 23.04.2019 16:07
1. Otvorenie ­ Megnyitó

Overovatelia -Hitelesítők

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Magdaléna Tárnok
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Csilla Szabó
Hlasovanie č. 2: 23.04.2019 16:07
1. Otvorenie ­ Megnyitó

Program

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Baltazár Ryšavý
Hlasovanie č. 3: 23.04.2019 16:22
3. Správa o plnení uznesení -Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Zrušenie uzn.. 1553/2017 - határozat megszüntetése

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Magdaléna Tárnok
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 23.04.2019 16:23
3. Správa o plnení uznesení -Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Zmena uzn. 187/2019 - határozat megváltoztatása

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Magdaléna Tárnok
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 23.04.2019 16:23
3. Správa o plnení uznesení -Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Zmena uzn. 81/2019 - határozat megváltoztatása

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Magdaléna Tárnok
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 23.04.2019 16:23
3. Správa o plnení uznesení -Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Zrušenie uzn. 129/2019 - határozat megszüntetése

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Magdaléna Tárnok
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 23.04.2019 16:24
3. Správa o plnení uznesení -Beszámoló a határozatok teljesítéséről
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Magdaléna Tárnok
Za: 19 György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Imre Andruskó , Marian Molnár
Hlasovanie č. 8: 23.04.2019 16:36
4. Personálne zmeny v spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. - Személyzeti ügyek a COM-MÉDIA, Kft.-nél
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Károly Less , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Patrik Ruman
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 23.04.2019 16:41
5. Informácia spoločnosti KOMVaK ­ Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. a schválenie zvýšenia úverového rámca pre čerpanie kontokorentného úveru-A KOMVaK - Komárom város víz- és csatornaművei, Rt. tájékoztatása és folyószámla - hitelkeret növelésének jóváhagyása
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 10: 23.04.2019 16:45
6. Návrh na spolufinancovanie projektov Environmentálneho fondu-Javaslat az Environmentális Alap projektjeinek finanszírozására

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy -Centrum voľného času

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 11: 23.04.2019 16:45
6. Návrh na spolufinancovanie projektov Environmentálneho fondu-Javaslat az Environmentális Alap projektjeinek finanszírozására

Rekonštrukcia budovy základnej umeleckej školy Komárno

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 23.04.2019 16:46
6. Návrh na spolufinancovanie projektov Environmentálneho fondu-Javaslat az Environmentális Alap projektjeinek finanszírozására

Zníženie energetickej náročnostibudovy MSKS

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 13: 23.04.2019 16:46
6. Návrh na spolufinancovanie projektov Environmentálneho fondu-Javaslat az Environmentális Alap projektjeinek finanszírozására

Zníženie energetickej náročnosti budovy Zariadenia pre seniorov v Komárne

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 14: 23.04.2019 16:48
7. Návrh na súvislú ucelenú opravu chodníkov vo vlastníctve a v správe mesta Komárno v roku 2019-Javaslat Komárom város járdáinak összefüggő javítására 2019-ben
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 15: 23.04.2019 16:55
8. Žiadosť o súhlas s umiestnením sezónnej letnej terasy - Kérvény időszakos nyári terasz üzemeltetésének jóváhagyására
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek
Za: 21 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 György Batta
Hlasovanie č. 16: 23.04.2019 16:57
9. Podunajské múzeum v Komárne ­ Žiadosť o prenájom nebytových priestorov -Podunajské múzeum v Komárne ­ Kérvény nem lakás célú helyiségek bérbevételére
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek
Za: 20 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , Zsolt Sebő
Hlasovanie č. 17: 23.04.2019 17:01
10.1 Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 CINEBASE s.r.o Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében CINEBASE kft.
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Attila Horváth , Ján Vetter
Nehlasovali: 1 Baltazár Ryšavý
Hlasovanie č. 18: 23.04.2019 17:06
10.2 Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 Podunajská vínna cesta, o.z. Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében Podunajská vínna cesta, o.z.

PN - MJ Ruman

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Dávid Kovács , Anton Marek
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 2 Ildikó Bauer , Zsolt Feszty
Zdržali sa: 3 Imre Knirs , Peter Korpás , Magdaléna Tárnok
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 19: 23.04.2019 17:07
10.3 Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 Židovská náboženská obec v Komárne Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében Komáromi Zsidó Hitközség
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Dávid Kovács , Anton Marek
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Imre Knirs , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 8 Ildikó Bauer , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Károly Less , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok
Hlasovanie č. 20: 23.04.2019 17:11
10.3 Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 Židovská náboženská obec v Komárne Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében Komáromi Zsidó Hitközség
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Dávid Kovács , Anton Marek , Tamás Varga
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 21: 23.04.2019 17:13
10.4 Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 Roland Vas Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében Vas Roland
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Dávid Kovács , Anton Marek , Tamás Varga
Za: 6 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less
Proti: 1 Csilla Szabó
Zdržali sa: 15 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 22: 23.04.2019 17:14
10.5 Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 Arcadia, n.o. Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében Arcadia, n.sz.
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Dávid Kovács , Anton Marek
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 1 Ildikó Bauer
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Imre Knirs
Hlasovanie č. 23: 23.04.2019 17:19
10.6 Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 NatMed s.r.o. Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében NatMed Kft.

MJ

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Dávid Kovács , Anton Marek
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 1 Ildikó Bauer
Zdržali sa: 2 Zsolt Feszty , Peter Korpás
Nehlasovali: 1 Imre Knirs
Hlasovanie č. 24: 23.04.2019 17:20
10.7 Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 Grafomats s.r.o. Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében Grafomats Kft.
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Dávid Kovács , Anton Marek
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Baltazár Ryšavý
Nehlasovali: 1 Tímea Szénássy
Hlasovanie č. 25: 23.04.2019 17:25
12. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne -Javaslat Komárom város képviselő testületének tárgyalási rendjére

PN - MJ Andruskó

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Dávid Kovács , Anton Marek
Za: 7 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Imre Knirs , Marian Molnár , Zsolt Sebő , Csilla Szabó
Proti: 0
Zdržali sa: 16 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 26: 23.04.2019 17:26
12. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne -Javaslat Komárom város képviselő testületének tárgyalási rendjére

PN - MJ Andruskó

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Dávid Kovács , Anton Marek
Za: 8 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Ondrej Gajdáč , Imre Knirs , Peter Korpás , Marian Molnár , Zsolt Sebő
Proti: 0
Zdržali sa: 15 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 27: 23.04.2019 17:26
12. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne -Javaslat Komárom város képviselő testületének tárgyalási rendjére
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Dávid Kovács , Anton Marek
Za: 19 György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Marian Molnár , Zsolt Sebő
Nehlasovali: 0
Návrh programu
Prevziať všetky materiály Uložiť pozvánku ako PDF
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
 2. 2. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
 3. 3. Správa o plnení uznesení- Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Predkladateľ: Ing. Kováčová Denisa
 4. 4. Personálne zmeny v spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. - Személyzeti ügyek a COM-MÉDIA, Kft.-nél
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 5. 5. Informácia spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. a schválenie zvýšenia úverového rámca pre čerpanie kontokorentného úveru- A KOMVaK - Komárom város víz- és csatornaművei, Rt. tájékoztatása és folyószámla - hitelkeret növelésének jóváhagyása
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 6. 6. Návrh na spolufinancovanie projektov Environmentálneho fondu- Javaslat az Environmentális Alap projektjeinek finanszírozására
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 7. 7. Návrh na súvislú ucelenú opravu chodníkov vo vlastníctve a v správe mesta Komárno v roku 2019- Javaslat Komárom város járdáinak összefüggő javítására 2019-ben
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 8. 8. Žiadosť o súhlas s umiestnením sezónnej letnej terasy - Kérvény időszakos nyári terasz üzemeltetésének jóváhagyására
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 9. 9. Podunajské múzeum v Komárne – Žiadosť o prenájom nebytových priestorov- Podunajské múzeum v Komárne – Kérvény nem lakás célú helyiségek bérbevételére
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 10. 10. Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 - Kérelmek pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 11. 10.1. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 CINEBASE s.r.o Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében CINEBASE kft.
 12. 10.2. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 Podunajská vínna cesta, o.z. Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében Podunajská vínna cesta, o.z.
 13. 10.3. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 Židovská náboženská obec v Komárne Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében Komáromi Zsidó Hitközség
 14. 10.4. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 Roland Vas Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében Vas Roland
 15. 10.5. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 Arcadia, n.o. Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében Arcadia, n.sz.
 16. 10.6. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 NatMed s.r.o. Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében NatMed Kft.
 17. 10.7. Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 Grafomats s.r.o. Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében Grafomats Kft.
 18. 11. Informácia o pozastavení výkonu uznesení a nový návrh na riešenie prenájmu poľnohospodárskych pozemkov- Tájékoztatás határozatok felfüggesztéséről és új javaslat a mezőgazdasági telkek bérbeadására
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 19. 11.1. AGREF, spol. s r.o. - Žiadosť o znovuuzatvorenie zmluvy o nájme poľnohospodárskeho pozemku AGREF, spol. s r.o.- Kérvény a mezőgazdasági terület bérleti szerződésének újrakötésére
 20. 11.2. N-Lél, a.s. - Žiadosť o znovuuzatvorenie zmluvy o nájme poľnohospodárskeho pozemku - N-Lél, a.s.- Kérvény a mezőgazdasági terület bérleti szerződésének újrakötésére
 21. 11.3. Ing. P. J. - Žiadosť o znovuuzatvorenie zmluvy o nájme poľnohospodárskeho pozemku - Ing. P.J. - Kérvény a mezőgazdasági terület bérleti szerződésének újrakötésére
 22. 11.4. R. B. - Žiadosť o znovuuzatvorenie zmluvy o nájme poľnohospodárskeho pozemku - R. B. - Kérvény a mezőgazdasági terület bérleti szerződésének újrakötésére
  Materiály   Prevziať všetky
 23. 12. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne- Javaslat Komárom város képviselő testületének tárgyalási rendjére
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 24. 13. Rôzne - Egyéb
 25. 14. Záver - Befejezés
 26. 15. Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta zo dňa 11.04.2019 - A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ing. Bujna Zoltán
 27. 16. Správa finančnej komisie zo dňa 11.04.2019 - A pénzügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 28. 17. Správa komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa 09.04.2019 - A nemzetközi együttműködési és idegenforgalmi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Bauer Ildikó