Komisia pre dopravu – Zasadnutie 30.04.2019 o 15:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Návrh programu
  1. 1. Parkovacia politika hl. m. SR Bratislavy
  2. 2. Rôzne.